دسته‌بندی نشده

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : شرایط و موقعیت مورد نظر وی اغلب ناظر به عوامل تهدیدآمیز طبیعی می باشد و شامل عامل انسانی تهدیدکننده نمی‌گردد. با این تعریف، اضطرار از اکراه ـ که […]

دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد در مورد : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : ۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی که تنها سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی‌کند، […]

دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : انجام عملی می باشد بر ترک آن یا بالعکس رضا و شوق و کشش درونی می باشد بر انجام یک اقدام» (خضری بک، ۱۹۸۷ م، ص ۱۰۶). ماده […]

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : نافرمانی از دستورهای خود او را تهدید نمی‌کند؛ اعمالی انجام می‌دهد که به‌طور ضمنی و غیرمستقیم مقصود خود را بفهماند و طرف را بیمناک و مضطرب سازد. برای […]

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : همچنانکه گفته گردید، در امور مدنی، یکبار اقرار مقر برای ثبوت مُقرّبه کافی می باشد اما در امور کیفری چنین نیست. ـ طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی […]

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : دوم اینکه، اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق می باشد (دیانی، ۱۳۸۵، ص ۸۰). در حالی که حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزش‌گذاری قاضی می باشد. […]

دسته‌بندی نشده

دانلود : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : اختلال مشاعر بوده هوش و حواسی ندارد و مطالبی می‌گوید. در تمام این حالات قوای دماغی شخص راکد می باشد، اظهاراتی که افراد بیهوش دارند، نمی‌تواند اثر حقوقی […]

دسته‌بندی نشده

پایان نامه با موضوع : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه :   ۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر مطابق ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی […]

دسته‌بندی نشده

پایان نامه با عنوان : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تکه ای از متن پایان نامه : می باشد که در اقرار نیست. برخی دیگر گفته‌اند: اعتراف همواره با زبان می باشد؛ اما اقرار گاهی با زبان می باشد و گاهی با غیر زبان (بیات، […]

دسته‌بندی نشده

برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی چیست ؟ برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این طرح […]