پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه با موضوع سلامت روان، دانش آموزان پسر، منابع محدود، شهر مرودشت

کند که ثبات و اعتماد به نفس افراد افزایش یابد و راحتر با مسال کاری کنار بیایند. این امر اثر بخشی و بهره وری را بهبود می بخشد همچنین باعث بهبود ارتباطات و درک دیگران در محیط کار می شود و در نهایت منجر به تغییر و از میان برداشتن موانع می شود. (دیندارلو، ۱۳۸۷) […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد ضریب همبستگی، نمونه برداری، ارتباط معنی دار

دانه بیشترین وزن هزار دانه در تیمار کودی صفر و ۱۵۰ کیلوگرم کود اوره پوشش دارگوگردی به ترتیب با ۴٫۶۳و ۴٫۶۶ به دست آمده جدول ۵-۴٫درصد ازت برگ با توجه به جدول ۵-۴ تیمار های کودی ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ بیشترین وزن هزار دانه را به با ۱٫۹۵، ۲٫۴۰ و ۳٫۳۲ درصد به خودشان اختصاص […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد عملکرد اقتصادی، پوشش گیاهی، فیزیولوژی

شرایط بی‌کربنات بالا، سنتز DNA که برای رشد سلول و تقسیم آن ضروری است، کاهش یافته و در نتیجه رشد سلولها و عملکرد نیز کاهش می‌یابد(کوچکی و همکاران،۱۳۸۰؛ سمر و همکاران،۱۳۸۲).مطالعات محققین فراوان از جمله شهابی و ملکوتی (۱۳۸۰) نشان داد که بی‌کربنات آب آبیاری باعث کاهش عملکرد می‌شود. گوگرد عنصری که به خاک اضافه […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد انحراف معیار، تجزیه واریانس، علف های هرز، فیزیولوژی

همکاران۸۷،۲۰۰۱).با مصرف مقادیر بیش تر کود نیتروژن وزن هزاردانه عملکرد دانه به طور معنی داری افزایش می یابد(شهسواری وهمکاران۸۸، ۲۰۰۵).۲-۳-۸ اثر کود بر عملکرد میزان پروتین دانه کودهای نیتروژن احتمالا واردات نیتروژن از بخش های رویشی به دانه را در مقایسه با کربوهیدرات افزایش داده و موجب افزایش غلظت نیتروژن دانه و درصد پروتئین آن […]

پایان نامه ها و مقالات

دانلود تحقیق در مورد تجزیه واریانس، ضریب همبستگی، گندم و برنج، ایالات متحده

فهرست جداولجدول ۱-۱ترکیبات شیمیائی دانه ذرت ۲۱جدول ۱-۲ انواع ذرت ۲۴جدول ۱-۳ علف های هرز مزارع ذرت ۲۷جدول ۳-۱ نتایج تجریه آب آبیاری ۵۶جدول ۳-۲ نتایج تجریه خاک ۵۷جدول ۱-۴- تجزیه واریانس اثر مقادیرکود اوره بر روی صفات مورد بررسی در گیاه ذرت علوفه ای ۶۱جدول ۲-۴- تجزیه واریانس اثر مقادیرکود اوره بر روی صفات […]

پایان نامه ها و مقالات

رضایتمندی مشتری، رضایتمندی، ارزش درک شده، همبستگی پیرسون

تشریح گردیدهاست جدول(۳-۲)ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای تحقیقسوالمتغیرهاسوالات پرسشنامه۱فرهنگ محلی مشتریان بازارهای محلی(۱۰سوال)۱-۲-۳-۴-۵-۷-۱۸-۱۹ ۲۰-۲۱۲ارزش درک شده مشتری در بازارهای محلی(۹سوال)۶-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۴ ۱۵-۱۶-۱۷۳رضایتمندی مشتری در بازار محلی(۶سوال)۸-۱۳-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵ ۳-۶٫ روایی۴۵(اعتبار) و پایایی۴۶(قابلیت اعتماد) ابزار پژوهش۳-۶-۱ . روایی پرسشنامهدراین تحقیق برای افزایش روایی از ابزارهای زیر استفاده شدهاست:– استفاده از نظرات اساتید متخصص.– استفاده از نظرات کارشناسان […]

پایان نامه ها و مقالات

ارزش ادراک شده، عوامل فرهنگی، جهانی شدن، عوامل اجتماعی

مشتری مورد بازبینی قرار می‌دهد. در مصاحبه‌های عمقی و گروه کنترل که توسط پروفسور زیتامل در مطالعات اکتشافی پیرامون ارزش ادراک شده مصرف‌کنندگان صورت گرفت پاسخها به چهار گروه تقسیم میشدند: – ارزش، قیمت پایین است؛ – ارزش، هر آن چیزی است که من از یک محصول می‌خواهم؛ – ارزش، کیفیّتی است که من در […]