پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ مقاله بازدارندگی، زیست محیطی، مواد غذایی، گیاهان دارویی

ر غلظت های ۲۵/۲۱، ۶۲/۱۰و µg/ml 10 به کار برده شد، جلوگیری کرد. قارچ G. mosseae قادر به جوانه زنی در حضور µg/ml 12/2 از بنومیل بود و درصد جوانه زنی در نتیجه کاربرد غلظت های ۱/۰ و ۰۱/۰ و ۰۰۱/۰ از قارچکش تحت تاثیر قرار نگرفت. وقتی که اسپور های G. mosseae در معرض […]

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان ارزش دفتری، ارزش بازار، بازده سهام، ضریب همبستگی

Equation Dependent Variable: D(SKEW) Method: Least Squares Date: 06/20/14 Time: 12:56 Sample (adjusted): 2 54 Included observations: 53 after adjustments VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.   SKEW(-1)-1.1687790.138046-8.4665730.0000C0.4436220.1577092.8129200.0070 R-squared0.584294    Mean dependent var-0.000596Adjusted R-squared0.576143    S.D. dependent var1.663079S.E. of regression1.082736    Akaike info criterion3.033865Sum squared resid59.78817    Schwarz criterion3.108215Log likelihood-78.39741    Hannan-Quinn criter.3.062456F-statistic71.68285    Durbin-Watson stat1.960294Prob(F-statistic)0.000000 نتایج حاصل از اجرای این آزمون برای متغیر وابسته یا همان چولگی بازده سهام را مشاهده […]

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان ارزش بازار، ارزش دفتری، بازده سهام، بازار سهام

تشریح CAPM صرف ریسک بازی میکند اعم از اینکه تخمین صرف ریسک بر مبنای شرطی باشد یا بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ.دیتمار) ۲۰۰۲)قیمت گذاری غیر خطی کرنل را بررسی کرد که در یک موقعیت شرطی ارتباط بین رویکرد پارامتریک و رویکرد ناپارامتریک را برای تشریح تغییر مقطعی در بازدهی دارایی بررسی میکند. […]

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان ارزش بازار، ارزش دفتری، بازده سهام، بورس اوراق بهادار

واژگان کلیدی: نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، چولگی بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران فصل اولکلیات تحقیق ۱-۱٫مقدمه:به دلیل آنکه سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است و در همه کشور ها،تحرک و رونق بورس اوراق بهادار یکی از شاخص های سلامت و پویایی اقتصاد شناخته می شود،طی سالیان […]

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزش دفتری، ارزش بازار، بازده سهام، ضریب همبستگی

۱۲:۵۶ Sample (adjusted): 2 54 Included observations: 53 after adjustments VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.   SKEW(-1)-1.1687790.138046-8.4665730.0000C0.4436220.1577092.8129200.0070 R-squared0.584294    Mean dependent var-0.000596Adjusted R-squared0.576143    S.D. dependent var1.663079S.E. of regression1.082736    Akaike info criterion3.033865Sum squared resid59.78817    Schwarz criterion3.108215Log likelihood-78.39741    Hannan-Quinn criter.3.062456F-statistic71.68285    Durbin-Watson stat1.960294Prob(F-statistic)0.000000 نتایج حاصل از اجرای این آزمون برای متغیر وابسته یا همان چولگی بازده سهام را مشاهده می فرمایید.برای اجرای این آزمون از گزینه های اولین اختلاف،Trend […]

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزش بازار، ارزش دفتری، بازده سهام، بورس اوراق بهادار

فصل اولکلیات تحقیق ۱-۱٫مقدمه:به دلیل آنکه سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است و در همه کشور ها،تحرک و رونق بورس اوراق بهادار یکی از شاخص های سلامت و پویایی اقتصاد شناخته می شود،طی سالیان متمادی،مدل های مختلفی برای ارزیابی ریسک و بازده سهام مطرح شده است و از بین مدل […]

پایان نامه ها و مقالات

منفی، پی، سبزی، اسید

۲ درصد به طور معنی داری سبب افزایش میانگین این صفت نسبت به شاهد شدند. مقایسه میانگین اثرات متقابل دوره نگهداری و تیمار در سبزی نعناع نشان داد که در دوره نگهداری ۳ روز تنها اسید سالیسیلیک ۵/۰ و ۱ میلیمولار سبب کاهش این صفت نسبت به شاهد شد در حالی که در دوره ۶ […]

پایان نامه ها و مقالات

آزمایش، دقیقه، میلی، سبزی

خردشده می شود. در بررسی تاثیر کلرید کلسیم در دماهای مختلف بر خصوصیات کیفی و عمر انباری میوه هلو مشاهده شده است که ترکیب دما با کلرید کلسیم اثر معنی داری بر تمامی صفات کیفی به همراه دارد. کاربرد تیمار دمایی C°۶۴ همراه با کلرید کلسیم اثر معنی داری بر اسیدیته، سفتی بافت میوه، ویتامین […]

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان شیوع، معنیدار، میزان، p).

بزرگسالان ۳۹ ساله و کمتر (۵/۲ درصد ) مشاهده شد. تفاوت بین ردههای سنی معنیدار نبود (۸۴/۰= p). شیوع در مردان ۲/۲ درصد و در زنان ۵/۳ درصد بود. تفاوت میزان شیوع بر حسب جنسیت معنیدار نبود (۱۲/۰= p). افرادی که در حال متارکه بودند (۸/۱۵ درصد) و متأهلها (۲/۱ درصد) به ترتیب بیشترین و […]

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژگان افراد سالمند

ه وحشت زدگی کامل یا محدود را داشته باشد( یعنی حمله وحشت زدگی مورد انتظار)یکی دیگر از ویژگی های هراس خاص، این است که ترس و اضطراب زمانی که افراد با محرک هراس آور مواجه می شوند، برانگیخته می شود ( ملاک ب). اگرچه افرادی که فقط گاهی در مواجه با موقعیت یا شی مضطرب […]