تلفن :

  • ۲۲۹۳۰۰۰۲-۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۲۲۸۰۶۰۰۱-۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۲۲۲۸۳۱۰۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۲۲۴۵۳۳۲۲ ۲۱ ۰۰۹۸
 •       ۹۱۲۲۱۹۴۵۳۵ ۰۰۹۸

فکس

  • ۲۲۲۸۳۱۰۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۱۹۴۵۳۵ ۰۰۹۸

دفتر مرکزی

 • تهران،
  سه راه اقدسیه بعد از پمپ بنزین پلاک 718