دانلود پایان نامه

تست های کارشناسی ارشد سنجش و دانش

مجموعه روانشناسی – علم النفس – قسمت 5

با پاسخ های کاملا” تشریحی

تست های آزمون های آزمایشی سنجش و دانش

20 سوال را در این قسمت ( همراه با جواب های تشریحی ) می توانید ببینید .بقیه سوالات در قسمت های دیگر درج می شود

 

 

 • 101- در نظريه معرفت راي غزالي به چه كسي شباهت دارد؟

  1) ارسطو          2) افلاطون        3) كندي          4) فارابي

 • 102- تفاوت ميان حس و قوه مصوره از نظر كندي كدام است؟

  1) حس، صور محسوسات را در ماده به ما القاء مي‌كند، ولي قوه مصوره مجرد از ماده

  2) حس، صور محسوسات را در ماده ايجاد مي‌كند، ولي قوه مصوره در حال خواب

  3) حس، صور محسوسات را در حال بيداري القاء مي‌كند، ولي قوه مصوره در حال خواب و بيداري

  4) حس، صورمحسوسات را در ماده و در حال بيداري ابقاء مي‌كند، ولي قوه مصوّره در حال خواب و بيداري

 • 103- «معقولات اولي» عبارت است از آنچه به ياري آن:

  1) تصور واقع مي‌شود و انسان بدون نياز به اكتساب و فكر، آن‌ها را باور دارد.

  2) تصديق واقع مي‌شود و انسان بدون نياز به اكتساب و فكر و يادگيري، آن‌ها را باور دارد.

  3) تصديق واقع مي‌شود و انسان با نياز به اكتساب و فكر ولي بدون يادگيري آن‌ها را باور دارد.

  4) تصور واقع مي‌شود كه و انسان با نياز به يادگيري ولي بدون اكتساب و فكر آن‌ها را باور دارد.

 • 104- يكي از مهم‌ترين دلايلي غزالي بر تجرد نفس، اين است كه نفس، ظرف و جايگاه معقولات است. اين برهان متكي بر نظريه كدام يك از فلاسفه است؟

  1) ارسطو          2) سقراط         3) افلاطون        4) ابن سينا

 • 105- عقل فعال از ديدگاه فارابي:

  1) همان روح الامين است كه در ماده بوده و از آن جدا مي‌شود.

  2) همان روح الامين است كه آخرين مرتبه عقول مفارقه سماوي است.

  3) همان روح القدس است كه اولين عقول مفارقه سماوي است.

  4) همان روح الامين و روح القدس است كه با ماده بوده و در ماده خواهند ماند.

 

 • 106- ويژگي مهم نفس مطمئنه چيست؟

  1) يأس            2) فرح           3) حزن           4) رضامندي

 • 107- معاني مختلف شاكله عبارت است از:

  1) هيئت و ساخت رواني – نياز – الگوي رفتار – منش – هوش

  2) مجموعه ويژگيهاي رواني و زيستي – طبايع – سرشت – ذات

  3) هيئت و ساخت رواني – خلق و خو – نيت – مذهب و طريق – نياز

  4) نيازهاي زيستي و رواني – اخلاق – كليات عقلي – مدرك كليات

 • 108- بنا به اعتقاد استاد شهيد مطهري، فطرت انسان در دو حيطه فعال است، اين دو حيطه عبارتند از:

  1) عقلي و هيجاني  2) رواني و عاطفي 3) معنوي و مادي  4) شناختي و عاطفي

 • 109- معناي نفس در آيه شريفه «الله يتوفي الانفس» كدام است؟

  1) روح و جان      2) علم انسان     3) ذات الهي      4) شخص انسان

 • 110- تقسيم بندي عقل به: عقل بالفعل، عقل بالقوه، عقلي كه در نفس از قوه به سوي فعليت مي‌رود، عقل ظاهر از كيست؟

  1) الكندي         2) ابن سينا      3) ابن رشد       4) فارابي

 • 111- چه كسي معتقد است: الف- نفس پذيراي عدم نيست. ب- نفس وابسته به بدن نيست. ج- نفس بسيط است.

  1) غزال           2) شيخ اشراق     3) ابن رشد       4) ارسطو

 • 112- تعريف نفس نخستين استكمال جسم طبعي بالقوه حيات از كيست؟

  1) ارسطو          2) كندي          3) فارابي        4) ابن سينا

 • 113- نخستين فيسلوفي كه در مورد عقل اظهار نظر كرده است، كيست؟

  1) ارسطو          2) ابن سينا      3) فارابي        4) ابن رشد

           114- از دیدگاه غزالی معنی عام نفس کدام است؟

             1) حقیقت وجود انسان و جوهر قایم بالذات او

             2) حقیقت وجود آدمی و جوهر قایم بالعرض در انسان

             3) جوهر قایم بالذات آدمی که باحقیقت وجود انسان متفاوت است.

             4) جوهر قایم بالعرض انسان که وجود آن به وجود بدن نسبت داده می شود.

         115- کدام گزینه صحیح است؟

             1) رابطه عقل فعال با نفوس انسانی همانند رابطه تاریکی با نور و آفتاب است.

             2) رابطه عقل مستفاد با نفوس انسانی همانند رابطه تاریکی با نور و آفتاب است.

3)   رابطه عقل فعال با نفوس انسانی همانند رابطه نور و آفتاب با بینایی است.

4)   رابطه عقل مستفاد با نفوس انسانی همانند رابطه نور و آفتاب با بینایی است.

 • 116- چه كسي عقيده ارسطو را كه نفس را صورت جسم مي‌داند مردود مي‌شمارد:

1) ابن سينا                                      2) افلاطون           3) فارابي                        4) غزالي

117- مراتب عقل از ديدگاه ابن سينا عبارتند از:

  1) عقل هيولائي – عقل بالملكه – عقل بالفعل – عقل مستفاد

  2) عقل مستفاد – عقل بالفعل – عقل هيولائي – عقل بالملكه

  3) عقل بالملكه – عقل فاعلي – عقل فعال – عقل بالفعل

  4) عقل هيولايي – عقل مستفاد – عقل بالفعل – عقل بالملكه

             118- حكمت اشراق بر كدام پايه استوار است؟

1) ذوق                                 2) استدلال                     3) تفكر                          4) ذوق و استدلال

 • 119- انواع تخيل از نظر «ريبو» كدام‌هاست؟

  1) تركيبي – انفعالي                                     2) ادراكي – انفعالي

  3) ادراكي – انفعالي، تركيبي           4) ادراكي، اختراعي، انفعالي

 • 120- كدام جلمه درست است؟

  1) غاذيه (بقاي فر4)، ناميه (بقاي نوع)، مولده (كمال فر4)

  2) غاذيه (بقاي نوع)، ناميه (بقاي فر4)، مولده (كمال فر4)

  3) غاذيه (كمال فر4)، ناميه (بقاي نوع)، مولده (بقاي فر4)

           4) غاذيه (بقاي فر4)، ناميه (كمال فر4)، مولده (بقاي نوع)

 پاسخ های تشریحی :

 

101- گزینه ی «2»

رأي غزالي به افلاطون بيشتر شباهت دارد تا به ارسطو.

102- گزینه ی «1»

از نظر كندي تفاوت حس و قوة مصوره اين است كه حس، صدر محسوسات را در حالي كه در ماده هستند القاء مي‌كند، در صورتيكه قوه مصوره، محسوسات را مجرد از ماده با شكل و همه كيفيات و كميات ارائه مي‌دهد.

103- گزینه ی «3»

«معقولات اولي» عبارت از چيزهايي هستند كه گويي از آغاز مي‌دانسته‌ايم و به آنها يقين داريم و معتقديم كه جز آنها نخواهد بود، بدون آنكه بدانيم كه در ابتداي امر چگونه اين علم بر ما حاصل شده‌اند.

104- گزینه ی «4»

105- گزینه ی «2»

فارابي عقل فعال را به روح‌الامين يا روح القدس تعبير مي‌كند و آن را آخرين مرتبه عقول مفارقه سماوي مي‌داند. عقل فعال نه در ماده است نه در ماده خواهد بود.

106-   گزینه ی «4»

مهم‌ترين ويژگي نفس مطمئنه، رضامندي است.

107- گزینه ی «3»

شاكله به معاني متفاوتي از جمله هئيت و ساخت رواني، اخلاق، خلق و خو، نيت، مذهب و طريق و نياز به كار رفته مهم‌ترين معناي شاكله هيئت و ساخت رواني است.

108- گزینه ی «4»

بنا به اعتقاد استاد مطهري فطرت انسان در دو حيطه شناختي و عاطفي فعال است.

109- گزینه ی «1»

110- گزینه ی «1».

ارسطو نخستين فيلسوفي است كه در مورد عقل اظهار نظر كرده است.

111-گزینه ی «1»

تقسيم‌بندي عقل توسط كندي بصورت: 1) عقل بالفعل 2) عقل بالقوه 3) عقلي كه نفس از قوه بسوي فعليت مي‌رود.

112- گزینه ی «1»

امام محمد غزالي معتقد بود كه نفس پذيراي عدم نيست، وابسته به بدن نيست و نيز بسيط است.

113- گزینه ی «1»

ارسطو و ديگر حكماي پيرو مكتب او نفس را چنين تعريف كرده‌اند: «نفس نخستين استكمل جسمي طبيعي بالقوه داراي حيات است » .

 

114- گزینه ی «1»

نفس از ديدگاه غزالي جوهري است قائم به ذات.

115- گزینه ی «3»

اين تشبيه از فارابي است كه او خود آن را از ارسطو گرفته است: «عقل فعال همان چيزي است كه آن ذاتي را كه عقل بالقوه بود عقل بالفعل ساخت و معقولاتي را كه معقولات بالقوه بودند به معقولات بالفعل گردانيد. نسبت آن به عقلي كه بالقوه است و چون نور در آن حاصل شد بينايي بالفعل مي‌شود و عمل عقل فعال در عقل هيولاني تشبيه به عمل آفتاب در بينايي است.

116-   گزینه ی «4»

غزالي عقيده ارسطو كه ضمن آن نفس را به صورت جسم مي‌داند، مردود مي‌شمارد.

117- گزینه ی «1»

مراتب عقل از ديدگاه ابن‌سينا عبارتند از: عقل هيولائي، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل مستفاد.

118- گزینه ی «4»

نوعي بحث از وجود در حكمت اشراق ديده مي‌شود كه تنها به نيروي عقل و تربيت قياس برهاني اكتفا نمي‌كند بلكه شيوه‌ي استدلال محض را با سير و سلوك قلبي همراه مي‌سازد.

119- گزینه ی «2»

ريبو تخيل اختراعي را دو نوع انفعالي و ادراكي مي‌داند.

120- گزینه ی «4»

قوه منيميه بين نبات و حيوان و انسان مشترك هدف آن نمو دادن موجود زنده، حفظ بقاء نوع و تأمين و نگهداري اوست. از جمله اين قوا، مي‌توان قوه غاذيه (براي بقاء فرد)، قوه مربيه (براي تربيت و كمال فرد) و قوه مولده (براي بقاء نوع) را نام برد.

 

 

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *