دانلود پایان نامه

تست های کارشناسی ارشد سنجش و دانش – مجموعه روانشناسی – علم النفس – قسمت 2

با پاسخ های کاملا” تشریحی

تست های آزمون های آزمایشی سنجش و دانش

30 سوال را در این قسمت ( همراه با جواب های تشریحی ) می توانید ببینید .بقیه سوالات در قسمت های دیگر درج می شود

31- می خواهیم از بین صد هزار نفر دانشجوی یک دانشگاه که تقریباً نیمی از آن ها پسر و نیمی دختر هستند شش نفر را به طور تصادفی انتخاب کنیم. احتمال اینکه چهار نفر از این شش نفر دختر باشد چقدر است؟

1)                                                                          2)                                    3)                           4)

32- میزان احتمال نمره صفر در 4 سؤال صحیح و غلط برای یک فرد چقدر است؟

1)                                                                          2)                                                 3)                             4)

33- با برداشتن تصادفی 2 لامپ از بین 3 لامپ عیوب و 6 لامپ سالم، احتمال سالم بودن هر دو لامپ چقدر است؟

1)                                                                          2)                                                3)                            4)

34- سکه سالمی را 64 بار پرتاب می کنیم، انحراف معیار آمدن یک روی سکه کدام است؟

1)4                                                                                                                   2)8                         3)16                            4)32

35- دانشجویی سه سؤال 4 جوابی را بطور تصادفی علامت می زند . احتمال اینکه حداقل یک جواب درست باشد برابر است با

1)                                                                            2)               3)                   4)

36- اگر دانش آموزی از روش شانس و حدس کورکورانه ، به 3 سؤال صحیح – غلط یک آزمون پاسخ دهد ، احتمال اینکه به حداقل 2 سوال پاسخ صحیح بدهد، چند

درصد است؟

1) 5/12                                                                      2) 5/ 37               3) 50       4) 66

37- در نشستن 8 نفر روی 8 صندلی ، تعداد ترتیب های ممکن نشستن چقدر است؟

1) 40230                           2) 32040         3) 40320                                          4) 23004

38- معلمی تصمیم گرفته است که 25٪ از دانشجویان کلاس خود را مردود کند. چنانچه توزیع نمره های این کلاس تقریباً بهنجار و دارای میانگین 72 و انحراف معیار 6 باشد. نمره قبولی چقدر است؟

1) 70                                                                          2) 68                                                3) 72               4) 66

39- چه نسبتی از سطح زیر منحنی بین z1تا z2 قرار دارد؟

1) 1718/0                                                                  2)3718/0                             3) 2718/0                   4) 0718/0

40- در آزمونی که میانگین آن 10 و انحراف معیار آن 30 باشد، طبق منحنی بهنجار ، 50 درصد افراد از چه نمره هایی پایین ترند؟

1) 16                                                                          2) 13                                                3) 7                             4) 10

41- در منحنی طبیعی نمرات هوش (100= x و 15= s) نمره چند درصد افراد بین 85= 1 x و 115= 2x قرار دارد. می دانیم فاصله یک انحراف معیار با میانگین برابر 13/34 درصد زیر منحنی است؟

1) 48                                                                             2) 68                                            3) 95               4) 99

42- میانگین نمرات استاندارد Z برابر با کدام یک از مقادیر زیر است ؟

1) 1+               2) 1-                     3) صفر                       4) معلوم نیست.

43- در فرض نرمال بودن توزیع،نمرهT معادل 5/1=Z کدام است؟

1) 35               2) 85                     3) 65                      4) 115

44- ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن در توزیع آماری زیر چقدر است ؟

3 4 8 6 5 X
8 6 1 2 4 Y

1) 1-

2)5/0-

3)5/0+

4)1+

45- چنانچه 6/0=r xy باشد.چند درصد از واریا نسX به وسیله ی رابطه خطی با Y تبیین می شود؟

1) 64                     2) 36                     3) 60-                 4) 60+

46- کدام عامل بر ضریب همبستگی تأثیر بیشتری دارد؟

1) توزیع طبیعی       2) شکل نمره ها   3)محدودیت در نمره ها   4) همگنی

 

 

47- کدام یک از عبارت های زیر منعکس کننده هدف ضریب همبستگی است؟

1) تعیین رابطه علت و معلولی فقط بین دو متغیر

2) تعیین رابطه علت و معلولی فقط بین چند متغیر

3) مطالعه حدود تغییرات بین دو یا چند متغیر

4) تعیین حدود تغییرات غیر خطی چند متغیر

48- می خواهیم رابطه بین جنسیت و انتخاب رشته ی ریاضی را برای تحصیل تعین کنیم .برای این کار از کدام نوع ضرایب همبستگی باید استفاده کنیم؟

1) فی               2) نقطه ای                         3) دو رشته ای       4) جزئی (پاره ای )

49- شرط نرمال بودن در یکی از متغیرهای x یا Y وجود ندارد. به جای ضریب همبستگی پیرسون کدام ضریب همبستگی را حساب می کنیم؟

1) rtet (ضریب تتراکوریک)                                                                                    2) rbis (دورشته ای)

3)(ضریب همبستگی فی)                                                                                 4) rpbis (دو رشته ای نقطه ای)

50- چنانچه دو متغیر را که در سطح مقیاس رتبه ای مورد اندازه گیری قرار گرفته اند در اختیار داریم و بخواهیم رابطه همبستگی بین این دو متغیر را محاسبه کنیم، کدام روش آماری مناسب تر است؟

1)اسپیرمن                             2) پیرسون                                                            3) دورشته ای        4) دورشته ای نقطه ای

51- ضریب همبستگی تتراکوریک در مورد کدام داده ها به کار می رود؟

1) دو وضعی حقیقتی                                   2) دو وضعی تصنعی( ساختگی)

3) اعداد پیوسته                                           4) داده های سنجشی

52- در صورتی که همبستگی بین دو متغیر مساوی 80/0 و میزان پراکندگی متغیر ملاک مساوی 7/6 باشد. مقدار خطای استاندارد پیش بینی کدام است؟

1)54/1                                                                               2) 90/3                            3) 16/4                           4) 20/5

53- ضریب همبستگی 7/0 میان دو متغیرx و y بدین معنی است که:

1) حدود 50 درصد از تغییرات متغیر x با تغییراتy همراه است.

2) این ضریب نظر به فاصله ای که با ضریب کامل 1+ دارد از لحاظ آماری معنی دار نیست.

3) به احتمال تقریبی 50 درصد میان دو متغیرx و y رابطه علت و معلولی برقرار است.

4) اگر متغیرy را از متغیرx پیش بینی کنیم در 70 درصد از موارد پیش بینی ما درست خواهد بود.

 

 

54- در همبستگی بین دو متغیر x و y ضریب تبیین عبارت است از:

1) نسبت واریانس مشترک به واریانس متغیرx

2) نسبت واریانس مشترک به واریانس متغیرy

3) نسبت واریانس مشترک به کل واریانس

4) نسبت واریانس یک متغیر نسبت به متغیر دیگر

55- اگر ضریب همبستگی بین x وy برابر 3/0 باشد چند درصد از تغییرات y توسط تغیرات X تبیین خواهد شد؟

1) 3                     2) 9                             3) 30                     4) 90

56- ضریب همبستگی بین دوسری اعداد A,B جدول مقابل چقدر است؟

14 11 8 5 2 A
2 5 8 11 14 B

1) 1-                                                                          2) 0

3) 30/0                                                                      4) 1+

 

57- ضریب همبستگی C کرامر معادلی است برای лxy در مقیاس داده های…….. .

1) فاصله ای با فاصله های نابرابر                 2) رتبه ای

3) فاصله ای ناقص با یک متغیر غیر نرمال     4) اسمی

58- برای مطالعه رابطه بین هوش و جنسیت دانش آموزان از کدام ضریب همبستگی استفاده می شود؟

1) اسپیرمن         2) تتراکوریک                   3) نیمه تفکیکی   4) دو رشته ای نقطه ای

59- ضریب تعیین (2R) نشان دهنده چیست؟

1) درصدی از واریانس مقادیری که دارای همبستگی خیلی ضعیف هستند.

2) درصدی از واریانس مقادیری که دارای همبستگی خیلی قوی هستند.

3) درصدی از واریانس متغیر وابسته که توسط متغیر تبیین نمی شود.

4) درصدی از واریانس متغیر وابسته که توسط متغیر مستقل تبیین می شود.

60- با افزایش مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر xوy خطای معیار برآورد y از روی x :

1) افزایش می یابد

2) به صورت غیر سیستماتیک تغییر می کند.

3) ثابت باقی می ماند.

4) کاهش می یابد.

پاسخ های تشریحی :

 

31- گزینه ی «1»

آز‍مون رورشاخ و اندريافت موضوع جزو آزمون‌هاي فرافكن تداعي – ساخت است.

32- گزينه ی«2»

براي مصاحبه باليني با معتادان بهتر است از مصاحبه ساختاري استفاده كرد.

33- گزينه ی«3»

حساسيت‌زدايي منظم با استفاده از روش شرطي‌سازي كلاسيك انجام مي‌شود.

34- گزينه ی«4»

مقياس (Si)، درون‌گرايي اجتماعي يك مقياس باليني است.

35- گزينه ی«2»

اساسي‌ترين جزء يك مصاحبه تشخيصي خوب، توانايي ايجاد تفاهم است.

36- گزينه ی«4»

تكلم آزاد از نظر روان‌شناسان به چندين دليل مهم است، از جمله اين كه، روان‌شناس بايد از مشكلاتي كه بيمار با آن روبه‌رو است، تصوير روشني داشته باشد.

37-گزينه ی«4»

روش‌هاي روان‌شناسي باليني عبارتند از: تاريخچه فردي، آزمون‌هاي تشخيصي، مصاحبه باليني.

38-گزینه ی «1»

تشخيص فرآيند بازشناسي يك سندرم است كه با در نظر گرفتن علائم و نشانه‌ها و بدست آوردن تاريخچه فردي به تشخيص مي‌پردازد.

39- گزينه ی«3»

آلبرت اليس معتقد است، تفكر خود شكست دادگي ريشه رفتار ناسازگار را تشكيل مي‌دهد.

40-گزينه ی«2»

41- گزينه ی«2»

در آزمون MMPI، تعداد ماده‌هاي مقياس(‌F‌)، 64 و تعداد ماده‌هاي مقياس (Hy) هستيري 60 است.

42- گزینه ی «1»

يكي از خصوصيات بيماران مبتلا به اسكيزوفرني «قطع ارتباط با واقعيت پيراموني» است.

43- گزينه ی«2»

ژان شاركو، روانپزشك و عصب‌شناس بزرگ فرانسوي است كه از روش خواب انگيزي براي بررسي ماهيت نوروزها و خصوصاً هيستري استفاده كرده است.

 

 

44- گزينه ی«4»

براي رفع وضع رواني كودكان 6 تا 12 سال بهتر است از آزمون نقاشي استفاده شود.

45- گزینه ی «1»

در صورت طولاني شدن مكث درمانجو، براي غلبه بر سكوت روش تداعي بر روش‌هاي ديگر ارجح است.

46- گزينه ی«3»

هورناي معتقد بود كه بي‌ارزشي و بي‌كفايتي كه زنان در مقام مقايسه خود با مردان احساس مي‌كنند، به دليل عوامل اجتماعي و فرهنگي است.

47- گزينه ی«4»

از علائم افسردگي با خصوصيات ملانكولي، از دست دادن علاقه و لذت در همه يا تقريباً همه فعاليت‌ها و شدت افسردگي در صبح‌ها، بي‌اشتهايي و كاهش وزن را مي‌توان نام برد.

48- گزينه ی«2»

در افسردگي افزايش تراكم خواب حركت سريع كره چشم (REM) در نيمه اول خواب،‌ افزايش زمان كلي REM، كاهش زمان نهفتگي REM و كاهش خواب وجود دارد.

49- گزينه ی«2»

50- گزينه ی«4»

روان‌شناسان باليني، اساس و علت اصلي ايجاد اختلالات رواني را تعارضات دروني بيمار مي‌داند.

51- گزينه ی«2»

كراپلين نخستين طبقه‌بندي بيماران رواني را از روي علائم انجام داد.

52- گزینه ی «1»

ابعاد باليني SCL – 90 براساس روش تحليل عامل است.

53- گزينه ی«4»

مرز بين رفتار عادي و غير عادي، نقطه برش است.

54- گزینه ی «1»

55- گزینه ی «1»

56- گزينه ی«4»

چهار قسمت اصلي ‌هاي آزمودني به تست رورشاخ عبارتند از: مكان – تعيين كننده‌ها – محتوا – عمومي يا ابتكاري بودن است.

 

57- گزينه ی«2»

در پرسشنامه شخصيتي MMPI، F نشانگر ‌هاي تعريف شده و رفتار نابهنجار است.

58-گزينه ي«3»

59-گزينه ي«3»

60- گزینه ی «2»

براي به‌دست آوردن اطلاعات دقيق از وضع تحصيلي كودكان، پرسش از خود آنها، بهترين شيوه است.

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *