دانلود پایان نامه

تست های ارشد سنجش و دانش – روانشناسی – علم النفس – قسمت 1

با پاسخ های کاملا” تشریحی

بقیه سوالات در قسمت های دیگر درج می شود

تست های آزمون های آزمایشی سنجش و دانش

 • 1- آيه شريفه «لا يكلف الله نفساً الاّ وسعها» اشاره به كدام يك از شرايط تكليف در انسان مي‌كند؟

1) آزادي          2) آگاهي         3) توانايي      4) عقل

 • 2- عنوان «شعور باطن» در روان‌شناسي جديد به كدام مرتبه عقل از ديدگاه قدما، قابل تطبيق است؟

1) بالملكه                       2) بالفعل        3) مستفاد    4) هيولايي

 • 3- غزالي براي اثبات وجود نفس استناد مي‌كند به ……… ابن سينا.

1) برهان استمرار                               2) برهان كون و فساد

3) دليل عقل                                4) دليل شرع

 • 4- تعريف فارابي از نفس كدام است؟

1) نخستين استكمال جسم طبيعي بالفعل ذي حيات

2) نخستين استكمال جسم طبيعي آلي بالقوه ذي حيات

3) كمال او براي شيء متحرك و كمال ثاني براي مجردات

4) جوهري بسيط و الهي و فاقد طول، عرض و ارتفاع

 • 5- مبحث استعداهاي ذهني، معمولاً تحت چه عنواني مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟

1) حس              2) رفتار    3) محرك       4) هوش

 • 6- از نظر غزالي روح زماني داخل بدن مي‌شود كه:

1) آماده براي تعقل باشد.

2) از معارف عالم مُثل سرشارو آكنده باشد.

3) از ملاء اعلي كسب فيض كرده باشد.

4) بركل بدن تسلط داشته باشد.

 • 7- ويليام جيمز عقل را:

1) افزار انديشه قرار مي‌دهد.     2) افكار علمي مي‌داند.

3) تابع رياضت بدن ذكر مي‌كند.    4) تابع عمل

 

 

 

 • 8- فارابي به كدام دليل معتقد است كه نفس قبل از بدن وجود نداشته است، بلكه بعد از خلقت بدن از طرف واهب الصور صادر شده است؟

1) نفس بعد از بدن مستحق سعادت‌ها و شقاوت‌ها است و اين به نسبت نفوس مختلف، متفاوت است و به همين دليل جايز نيست كه بگوييم قبل از بدن موجود بوده است.

2) نفس محتاج آلت است و اگر فرض كنيم كه قبل از بدن بوده كدام جسم آلت بقاي نفس بوده است.

3) نفس نخستين استكمال جسم طبيعي است، از اين رو فارغ از جسم نمي‌تواند باقي باشد، مگر بعد از كمال.

4) نفس در نقطه خلقت يك عرض است از اين رو محتاج جوهري است كه همان جسم است.

 • 9- در زمينه مباحث انسان شناسي، چه نوع خودآگاهي، آگاهي به خود ذات است در روابط با ذات حق؟

1) انساني                   2) جهاني       3) فطري        4) عرفاني

 • 10- «قلب» در قرآن عبارتست از كانون…… .

1) عقل و فطرت                                            2) عقل و نفس

3) فطرت سليم و تفكر و عواطف و آلودگي ها4) روح عقل و جان و دل

 • 11- قوه مدركه از نظر ابن سينا عبارتست از:

1) حواس ظاهره و باطنه                                 2) حواس ظاهره و قوه متفرقه

3) قواي واهمه مشترك                  4) قوه سقوفه و متفكره

 • 12- نخستين جزء حس باطنه از نظر ابن سينا كدام است؟

1) حس مشترك         2) حس ظاهره      3) قوه متصرفه    4) قوه متخليه

 • 13- فارابي عقل فعال را چه مي‌نامد؟

1) روح القدس                         2) عقل مستخرج از هيولايي

3) عقل عملي                          4) عقل نظري

 • 14- مراتب عقل عبارتست از:

1) بالمستفاد – هيولايي – بالملكه – بالفعل              2) بالفعل – بالمستفاد – هيولايي – بالملكه

3) بالملكه- بالمفعل – بالمستفاد – هيولايي              4) هيولايي – بالملكه – بالفعل – بالمستفاد

 • 15- تقسيم بندي عقل به عقل بالفعل، عقلي كه از قوه به فعل مي‌رود، عقل ظاهر از كيست؟

1) ابن رشد                                 2) ابن سينا  3) كندي    4) فارابي

 

 • 16- نفس از ديدگاه افلاطون……… .

1) حادث است         2) قديم است      3) همان مُثل است  4) همان افلاك است

 • 17- وقتي همه معقولات بالفعل شوند و ميان اين قوه و عقل فعال چيز ديگري موجود نباشد اين قوه كدام عقل است؟

1) بالفعل                                                    2) سماوي                      3) فعال                         4) مستفاد

 • 18- تجرد نفس موجب مي‌گردد كه نفس …… .

1) وابسته به موضوع شود                                2) فناناپذير شود

3) جسمانيه الحدوث شود                               4) انقسام ناپذير شود

 • 190- ابن سينا در مسأله تعريف نفس تابع كيست؟

1) افلاطون         2) ارسطو         3) سقراط         4) ملاصدرا

 • 20- به نظر ابن سينا صورت‌هايي كه در حواس پنج گانه نقش مي‌بندند توسط كدام عامل مورد پذيرش مي‌شوند؟

1) حس مشترك       2) حس لامسه       3) قوه و‌هم       4) قوه متحركه

 • 21- تفاوت نفس از ديدگاه ابن سينا و ارسطو چيست؟

1) نفس بدون ياري بدن نيز مصدر كارهايي از قبيل درك معقولات مي‌باشد.

2) نفس به ياري بدن مصدر كارهايي از قبيل درك معقولات است.

3) نفس پس از مرگ تن زنده نمي‌باشد، در صورتي كه ارسطو معتقد به بقاي آن است.

4) نفس صورت بدن است، اما ارسطو به آن اعتقادي ندارد.

 • 22- چه قوه‌اي به نظر فارابي، صورت محسوسات را بعد از غيبت آن صور از دامنه حس نگه مي‌دارد؟

1) محركه                                   2) مدركه   3) متخليه  4) ناطقه

 • 23- به نظر فارابي چه قوه‌اي مي‌تواند ميان زشت و زيبا فرق بگذارد؟

1) حافظه                             2) متخيله      3) ناطقه 4) واهمه

 • 24- مهم ترين گرايش فطري از ديدگاه استاد شهيد مرتضي مطهري كدام است؟

1) حقيقت جويي     2) خير اخلاقي     3) خلاقيت         4) عشق و پرستش

 • 25- چه كسي عقل هيولايي را عقل ماده ناميده است؟

1) ابن سينا                                  2) اسكندر افروديسي 3) فارابي  4) لودانتك

 • 26- در آيه شريفه: (يسئولنك عن الروح قل الروح من امر ربي) از ديدگاه غزالي روح يعني:

1) جوهر فساد پذير               2) جوهر زوال پذير  3) جوهر غير ثابت  4) نفس ناطقه

 • 27- در آيه (كل نفس ذائقه الموت) نفس به چه معناست؟

1) حيات حيوان     2) روان          3) نفس تعالي نيافته 4) وجدان نفساني

 

 • 28- در كتاب اشارات و شفا ابن سينا چه قوه‌اي را بر همه قوه‌هاي دماغ مستولي مي‌داند؟

1) قوه متحركه     2) قوه متصرفه    3) قوه محركه     4) قوه وهم

 • 29- به عقيده ابونصر فارابي اراده در انسان مربوط به چه قوه‌اي است؟

1) محركه                                      2) منيميه    3) مدركه   4) متخليه

 • 30- فلاسفه مشائي قائلند كه نفس:

1) جسمانيه الحدوث و جسمانيه البقاء است.             2) جسمانيه الحدوث و روحاينه البقاء است.

3) روحانيه الحدوث و جسمانيه البقاء است.      4) روحانيه الحدوث و روحانيه البقاء است.

 

پاسخ های تشریحی :

1- گزینه ی «1»

انتقال خواسته‌هاي ليبيدو به صورت فعاليت‌ها و تمايلات اجتماعي، والاگرايي يا مكانيزم والايش ناميده مي‌شود.

2- گزينه ی»2»

پديده انتقال وقتي روي مي دهد كه بيماري طوري به درمانگر واكنش نشان دهد كه گويي يكي از بزگسالان مهم دوران كودكي اوست. احساسات مثتبت و منفي هر دو قابل انتقال يافتن هستند. اين قضيه نه تنها سرنخ مهمي براي شناخت ماهيت مشكلات بيماران است، بلكه فرصتي براي درمانگر است تا انتقال را فوراً و به طور زنده تفسير كند.

3- گزينه ی»3»

در تعريف كلينيكي (باليني) يا فردي رفتار غير عادي معيار تشخيص رفتار غير عادي، درجه ناراحتي واخلتالي است كه فرد مبتلا به آن احساس مي‌كند.

4- گزینه ی «1»

آزمون رور شاخ از ده كارت ساخته شده است كه روي هر يك از آنها لكه‌هاي جوهر به شكل خاصي پخش شده‌اند كه پنج عدد از آنها سياه و پنج عدد رنگي هستند.

5- گزينه ی»3»

بينش يعني شناخت تعيين‌كننده‌هاي ناهشيار احساسات، افكار يا رفتارهاي نامعقولي كه موجب درماندگي يا بدبختي فرد شده‌اند.

6- گزينه ی»4»

ويژگي‌هاي واكنش كناره‌‌گيري عبارتند از: 1- تواضع بي‌دليل و فعل‌پذيري، 2- خجلت و گوشه‌گيري، 3- حساسيت و اضطراب.

7- گزينه ی»2»

تكرار كلمات و گفته‌هاي ديگران در كودكان اوتستيك مربوط به ناتواني در درك و فهم محرك‌هاي كلامي است.

 

 

 

8- گزینه ی «1».

تخصص مصاحبه كننده مهمترين عنصري است كه در جريان مصاحبه مي تواند مراجع را وادار به صحبت كردن نمايد.

9- گزينه ی «1»

10- گزينه ی«4»

شخصي كه براي مصاحبه به روان‌شناسي مراجعه مي‌كند، اغلب پس از پايان مصاحبه توقع دارد كه مصاحبه كننده نظرات و دستورات معين و مشخص به او ارائه دهد.

11- گزينه ی«2»

در درمان مراجع محوري، درمانگر با بيمار «رابطه درماني» ويژه‌اي برقرار مي‌كند كه ابزار اصلي درمان و رشد شكوفايي و شخصيت محسوب مي‌شود. اساس اين رابطه در نگرش مثبت بودن قيد و شرط درمانگر نسبت به بيمار است و اين كه مراجع خود اين رابطه را به خوبي تجربه كند.

12- گزينه ی«2»

مقياس‌هاي MMPI شامل: خودپندار پنداري (هيپوكندري) (HS)، افسردگي (D)، هستيري (HY)، شخصيت ضداجتماعي (Pd)، پارانويا (Pa)، ضعف رواني (Pt)، اسكيزوفرني (SC)، هيپوماني (Ma)، مردانگي – زنانگي (Mf) و درون‌گرايي اجتماعي (Si) است.

13- گزينه ی«2»

كودكان در مورد نقش متخصصان بهداشت رواني اطلاعات كمي دارند و به همين دليل ممكن است در برابر آنها مقاومت ورزند يا بترسند. بنابراين تقليل نگراني‌هاي كودك در آزمون‌نگري اهميت دارد.

14- گزينه ی «4»

آزمون‌هاي عيني نسبت به آزمون‌هاي فرافكني از صحت و دقت عملي بيشتري برخوردارند. آزمون‌هاي عيني را حتي مي‌توان به صورت رايانه‌اي نمره‌گذاري و تفسير كرد و متخصص باليني نياز كمتري به مهارت در تفسير نمرات آنها دارد.

15- گزينه ی«4»

تجسس دائمي معنا در حكم تجسس انسجام است.

16- گزينه ی«4»

آزمون ترسيم خانواده (آزمون نقاشي) براي بررسي و تشخيص شخصيت افراد به كار مي‌رود.

17- گزینه ی «1»

دو خصيصه اصلي مصاحبه باليني پياژه عبارتند از دانستن روش مشاهده كردن و جستجوي دقيق.

 

18- گزینه ی «1»

در شيوه رفتار درمانگري نياز به اعتماد مراجع به درمانگر است، در حاليكه در افراد پارانوئيد به دليل عدم اعتماد و سوء ظن گسترده و پايدار نسبت به ديگران اين نوع درمان مشكل خواهد بود.

19- گزينه ی«4»

تداعي آزاد و تحليل رويا از فنون اصلي روان تحليل‌گري هستند.

20- گزینه ی «1»

منحني روسوليمو همان منحني روان نما است كه نتايج آزمون يك فرد را به صورت منحني نمايش مي‌دهد.

21- گزينه ی«4»

تشخيص افتراقي در واقع متمايز كردن يك اختلال از اختلالات نزديك به آن است.

22- گزینه ی «1»

تست‌هاي ترستون به منظور ارزيابي عوامل اختصاصي ساخته شده‌اند

23- گزینه ی «1»

در روش راتر، فرايند تشخص براساس توالي آزمون‌گري، مصاحبه و مشاهدات نظام‌دار براي مشخص كردن اختلال اوتيسم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

24- گزینه ی «1»

فن درمانگري دو جانبه به يادگيري براساس شرطي‌سازي كلاسيك استوار است.

25- گزينه ی«4»

در درمان اختلالات وسواسي، رفتار درمانگري روش مؤثري اين روش بيش از آن‌كه در مورد افكار وسواسي مفيد واقع شود در زمينه اعمال وسواسي مؤثر است.

26- گزينه ی«4»

27- گزينه ی«3»

آزمون (TAT) اندريافت موضوع از جمله آزمون‌هاي فرافكن است.

28- گزينه ی«3»

تشخيص عبارت است از فرايند شناسايي اختلالات اختصاصي.

29- گزينه ی«2»

در روش درماني حمايتي، هدف اساسي حمايت از درمانجو است.

30- گزينه ی«2»

«درمانگري نقش ثابت» شيوه درمان جورج كلي است.

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *