دانلود پایان نامه

دانلود رایگان تست ها(نمونه سوالات تالیفی) مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تست های بخش آمار، سنجش واندازه گيري

همراه با جواب (پاسخ)های تشریحی

رشته تربیت بدنی ( علوم ورزشی) – آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

انتشارات سنجش و دانش 0216126

ذر سایت ما می توانید منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی را رایگان دانلود نمایید

قسمت های بعدی را هم حتما” ببینید :

پاسخ تست ها در زیر سوالات درج شده

e

نکته مهم : اگر سوال یا جواب دارای شکل باشد در سایت درست درج نمی شود برای این منظور فایل Pdf را دانلود نمایید

26- كدام مورد جزء هدفهاي تربيتي نيست؟

1) حيطه شناختي                  2) حيطه عاطفي يا انفعالي

3) حيطه فعال                    4) حيطه رواني حركتي

27- چنانچه چندين آزمون كننده با يك آزمون نتايج يكسان بدست آورند آموزن داراي……. است.

1) روائي         2) عملي بودن   3) عينيت      4) قابليت تكرار

28- معلم بر اساس امتيازات گروه ….. مي تواند وضعيت افراد را نسبت به اهداف خود بسنجد.

1) ضعيف          2) متوسط       3) قوي         4) كل كلاس

29- خطاي نمره بدست آمده با استفاده از يك آزمون از نمره واقعي چه ناميده مي شود؟

1) پايائي        2) عينيت       3) نمره استاندارد      4) خطاي معيار اندازه گيري

30- قابليت اجراي مجدد يك آزمون با توجه به شرايط آب و هوا و اقتصاد را…. مي گويند.

1) روايي         2) عملي بودن   3) عينيت       4) هماهنگي

31- در صورتي كه آزموت شونده به خوبي قادر به درك آزمون نباشد كدام ويژگي آزمون آسيب مي پذيرد؟

1) روايي         2) اعتبار      3) عينيت       4) تكرارپذيري

32- انواع نمونه گيري تصادفي كدام است؟

1) طبقه بندي                    2) با جايگزين و بدون جايگزين

3) شاخه اي                      4) منظم

 

33- در جايي كه هدف را نمي توان به صورت صريح بيان كرد از كدام ارزشيابي استفاده مي شود؟

1) ارزشيابي ورودي                              2) ارزشيابي ملاكي

3) ارزشيابي نورمي                              4) ارزشيابي پاياني

34- كدام گزينه جزء روشهاي ثبت امتياز است؟

1) استفاده از كارتهاي فردي                     2) استفاده از فهرست

3) روش تركيبي كارت – فهرست      4) هرسه گزينه

35- از نظر دقت ساخت آزمون به انواع ……. و ……. تقسيم مي شود؟

1) استاندارد و معلم ساخته                      2) كتبي و شفاهي

3) عملي و غير عملي                             4) پيشرفت تحصيلي و آزمون استعداد تحصيلي

36- آزمون معلم ساخته فاقد كدام ويژگي ذيل است؟

1) ساختار        2) هدف         3) روايي و اعتبار 4) نورم

37- ويژگيهاي يك جامعه كه از فردي به فرد ديگر يا از شي به شي ديگر متفاوت باشد چه ناميده مي شود؟

1) آماره         2) نمونه       3) متغير       4) پارامتر

38- اندازه هايي كه ويژگيهاي يك جامعه را توصيف مي كند چه ناميده مي شود؟

1) متغير         2) پارامتر     3) نمونه       4) آمار

39- اندازه هايي كه از يك نمونه گرفته مي شود و از آنها براي توصيف ويژگيهاي يك جامعه استفاده مي شود چه ناميده مي شود؟

1) متغير         2) پارامتر     3) آمار        4) نمونه

40- پارامتر جامعه از طريق …….. برآورده مي شود.

1) آمار          2) نمونه       3) متغير       4) قانون نسبيت

41- نسبت آمار/ نمونه همانند كدام نسبت است؟

1) جامعه/ پارامتر               2) متغير/ پارامتر 3) پارامتر/ جامعه  4) پارامتر/ متغير

42- به منظور پيش بيني يا برآورد پارامترهاي جامعه از طريق اندازه هاي نمونه از كدام روش آماري استفاده مي شود؟

1) آمار توصيفي   2) آمار استنباطي              3) آمار احتمالي  4) رگرسيون

43- ساده ترين مقياس اندازه گيري كدام است؟

1) اسمي          2) رتبه اي     3) فاصله اي    4) نسبي

44- در اين مقياس اندازه گيري نمي توان گفت كه كدام طبقه از كدام طبقه بالاتر يا پايين تر است و فقط براي نشانه گذاري و مشخص كردن افراد يا اشياء به كار مي رود؟

1) اسمي          2) رتبه‌اي      3) فاصله‌اي     4) نسبي

45- كدام گزينه از ويژگيهاي مقياس رتبه اي نيست؟

1) ويژگيها را نمي توان از بالاترين تا پايين ترين قسمت طبقه بندي كرد.

2) اعدادي كه در اين مقياس به كار مي رود بيانگر كيفيت مطلق موضوع مورد اندازه گيري نيست.

3) فاصله بين دو طبقه را نمي توان مساوي فرض كرد.

4) در اين مقياس اعداد صرفاً به منظور رتبه بندي به كار مي رود.

46- كدام گزينه از ويژگيهاي مقياس فاصله اي نيست؟

1) تعداد كل فاصله هاي ممكن را روي مقياس معين مي كند.

2) جمع و تفريق ممكن است ولي ضرب و تقسيم امكان ندارد

3) براي نشان دادن وسعت تفاوت بين صفات به كار مي رود.

4) در اين مقياس صفر مطلق وجود ندارد.

47- كدام گزينه از ويژگيهاي مقياس نسبي نيست؟

1) بالاترين سطح اندازه گيري است 2) در اين مقياس صفر مطلق وجود ندارد.

3) جمع / تفريق/ ضرب/ تقسيم امكان پذير است.     4) طبقه بندي و فاصله بين صفات مشخص است.

48- نمره آزمونها از كدام نوع مقياسها است؟

1) اسمي          2) رتبه اي     3) فاصله اي    4) نسبي

49- متغيري كه بين دو واحديا دو نقطه از آن هر واحد يا ارزش را مي توان انتخاب كرد از كدام نوع است؟

1) متغير مستقل   2) متغير وابسته               3) متغير گسسته   4) متغير پيوسته

50- تشخيص بين متغير پيوسته و گسسته به صورت……. است.

1) عملي          2) نظري        3) تحقيقي      4) حدودي

 

26- گزينه ي «3»   اهداف تربيتي در سه حيطه مختلف هستند 1- حيطه شناختي 2- حيطه عاطفي يا انفعالي 3- حيطه رواني و حركتي

27- گزينه ي «3»   چنانچه چندين آزمون كننده با يك آزمون نتايج يكسان كسب كنند، آزمون داراي عينيت است.

28- گزينه‌ي «2»    معلم بر اساس امتيازات گروه متوسط مي تواند وضعيت افراد را نسبت به اهداف آموزشي بسنجد.

29- گزينه ي «4»   خطاي معيار اندازه گيري، خطاي نمره بدست آمده توسط يك آزمون از نمره واقعي است.

30- گزينه ي «2»   عملي بودن يعني قابل اجرا بودن با توجه به شرايط آب و هوايي و اقتصادي اين معيار از ارزش كمي برخوردار است.

31- گزينه ي «1»   در صورتي كه آزمودني به خوبي قادر به درك آزمون نباشد روايي آن آسيب مي پذيرد.

32- گزينه ي «2»   انواع نمونه گيري تصادفي عبارتند از:

1- نمونه گيري تصادفي با جايگزين

2- نمونه گيري تصادفي بدون جايگزين

33- گزينه ي «4»   در جايي كه هدف را نمي توان به طور صريح بيان كرد از ارزشيابي پاياني استفاده مي شود.

34- گزينه ي «4»   روشهاي ثبت امتياز عبارتنداز 1- استفاده از كارتهاي فردي 2- استقاده از فهرست 3- روش تركيب كارت – فهرست.

35- گزينه ي «1»   از نظر دقت ساخت آزمونها به انواع 1- استاندارد 2- معلم ساخته تقسيم مي شود و از نظر روش اجرا به
1) كتبي 2) شفاهي 3) عملي و از نظر موضوع يا رفتار مورد اندازه گيري به انواع آزمون پيشرفت تحصيلي و آزمون استعداد تحصيلي تقسيم مي شوند.

36- گزينه ي «4»   آزمون معلم ساخته داراي نورم نيست.

37- گزينه ي «3»   ويژگيهاي يك جامعه كه از فردي به فرد ديگر يا از شي به شي ديگر متفاوت است را متغير گويند.

38- گزينه ي «2»   پارامتر: اندازه هايي كه ويژگيهاي يك جامعه را توصيف مي كند.

39- گزينه ي «3»   اندازه هاي كه از يك نمونه گرفته مي شود و از آنها براي توصيف ويژگيهاي يك جامعه استفاده مي شود آمار نام دارد.

40- گزينه ي «1»   پارامترهاي جامعه از طريق آمار برآورد مي شود.

41- گزينه ي «3»   نسبت نمونه / آماره همانند جامعه / پارامتر است.

42- گزينه ي «2»   به منظور پيش بيني يا برآورد پارامترهاي جامعه از طريق اندازه هاي نمونه از آمار استنباطي يا قياسي استفاده مي شود.از آمار توصيفي براي سازمان دادن، خلاصه كردن و توصيف اندازه هاي نمونه به كار

مي رود و هدف آن پيش بيني پارامترهاي جامعه مورد نظر نيست.

43- گزينه ي «1»   ساده ترين مقياس اندازه گيري، مقياس اسمي است

44- گزينه ي «1»   در مقياس اسمي نمي توان گفت كه كدام طبقه بالاتر يا پايين تر است و فقط براي نشانه گذاري و مشخص كردن افراد يا اشياء به كار مي رود.

45- گزينه ي «1»   ويژگيهاي مقياس رتبه اي عبارتند از 1- فواصل رتبه ها يكسان نيست 2- صفر مطلق ندارد 3- مي توان گفت چه چيزي بالاتر يا پايينتر است ولي ميزان بالا بودن يا پايين بودن معلوم نيست 4- براي مشخص كردن رتبه در يك گروه به كار مي رود. 5- همانند مقياس اسمي طبقه بندي و نامگذاري طبقات به كار مي رود و علاوه بر اينها به ترتيب طبقات مي پردازد. 6- در اين مقياس اعداد صرفاً به منظور رتبه بندي به كار برده مي شود 7- ويژگيها را مي توان از بالا تا پايين ترين قسمت طبقه بندي كرد. 8- اعدادي كه در اين مقياس به كار مي رود بيانگر كيفيت مطلق موضوع مورد اندازه گيري نيست. 9- فاصله بين دو طبقه را نمي توان مساوي فرض كرد.

 

46- گزينه ي «1»   ويژگيهاي مقياس فاصله اي عبارتنداز:

1- تعداد كل فاصله هاي ممكن را روي مقياس معين نمي كند.

2- علاوه بر طبقه بندي، نامگذاري و مرتب كردن به ما اجازه مي دهد كه فاصله موجود بين صفات را دقيقاً مشخص كنيم.

3- جمع و تفريق ممكن است ولي ضرب و تقسيم امكان ندارد.

4- براي نشان دادن وضعيت تفاوت بين صفات به كار مي رود.

5- در اين مقياس صفر مطلق وجود ندارد و اين يكي از محدوديتهاي آزمون است.

47- گزينه ي «2»   ويژگيهاي مقياس نسبي عبارتنداز:

1- بالاترين سطح اندازه گيري است.

2- در اين مقياس صفر مطلق وجود دارد.

3- جمع / تفريق/ ضرب و تقسيم امكان پذير است.

4- طبقه بندي وفاصله بين صفات مشخص است.

48- گزينه ي «3»   نمره آزمونها چون صفر مطلق ندارد از نوع نسبي نيست. مثلاً كسي كه املاء صفر گرفته به اين معني نيست كه هيچ كلمه اي را درست ننوشته است.

49- گزينه ي «4»   متغيري كه بين دو واحد يا دو نقطه از آن هر واحد يا ارزش را مي توان انتخاب كرد متغير پيوسته نام دارد. مانند وزن، قدرت.

50- گزينه ي «2»     تشخيص بين متغير پيوسته و گسسته به صورت نظري است.

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *