دانلود پایان نامه

دانلود رایگان تست ها(نمونه سوالات تالیفی) مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تست های بخش آمار، سنجش واندازه گيري

همراه با جواب (پاسخ)های تشریحی

رشته تربیت بدنی ( علوم ورزشی) – آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

انتشارات سنجش و دانش 0216126

ذر سایت ما می توانید منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی را رایگان دانلود نمایید

قسمت های بعدی را هم حتما” ببینید :

پاسخ تست ها در زیر سوالات درج شده

e

نکته مهم : اگر سوال یا جواب دارای شکل باشد در سایت درست درج نمی شود برای این منظور فایل Pdf را دانلود نمایید

51- كدام گزينه از ويژگيهاي نمودار ميله اي نمي باشد؟

1) معمولاً براي متغيرهاي گسسته به كار مي رود.

2) مقياس اسمي در آن كاربرد دارد.

3) براي نشان دادن طبقات گسسته آنرا بر روي محور افقي قرار مي دهند و فراواني مربوط به هر طبقه روي محور عمودي
قرار مي‌گيرد.

4) براي متغيرهايي كه بين دو واحد يا دو نقطه از آن هر واحد يا ارزشي را مي توان انتخاب كرد به كار مي رود.

52- آزمون رغبت از كدام نوع مقياسها است؟

1) اسمي          2) رتبه اي     3) فاصله اي    4) نسبي

53- نمرات خام و استاندارد ازكدام نوع مقياسها هستند.

1) اسمي          2) رتبه اي     3) فاصله اي    4) نسبي

54- كدام گزينه از ويژگي هاي نمودار هيستوگرام نمي باشد؟

1) ستون‌ها در هيستوگرام به يكديگر متصل هستند.

2) براي نشان دادن متغيرهاي گسسته به كار مي رود.

3) از مقياسهاي فاصله اي و نسبي استفاده مي كند.

4) عرض هرستون برابر با فاصله هر طبقه و ارتفاع ستون برابر فراواني هر طبقه است.

55- كدام نمودار بيشترين مورد استفاده را دارد؟

1) ميله اي                      2) هيستوگرام

3) چندضلعي                      4) دايره اي

 

56- كدام گزينه از ويژگيهاي نمودار چندضلعي نمي باشد؟

1) نقطه وسط هر طبقه روي محور افقي و فراواني آن روي محور عمودي جاي مي گيرد

2) نقطه وسط هر طبقه بدون توجه به حدود واقعي اعداد هر طبقه تعيين مي شود

3) شروع و پايان نمودار چند ضلعي بر روي محور افقي در وسط طبقات انتهايي واقع شده است

4) سطح زير نمودار چند ضلعي مساوي سطح زير نمودار هيستوگرام است.

57- درنمودار چند ضلعي هموار شده هر چه نتايج بيشتر باشد آنگاه :

1) شكل توزيع بلندتر مي شود                     2) شكل توزيع به منحني طبيعي نزديكتر مي شود

3) شكل توزيع كوتاهتر مي شود     4) تاثيري در شكل توزيع ندارد.

58-چنانچه فراواني طبقه اي دسته اي =10 و فرواني يك طبقه بالاتر 20 و يك طبقه پايينتر 5 باشد و فاصله طبقاتي10 باشد، ميانگين فراواني آن طبقه را محاسبه نماييد؟

1)3              2)5/3          3)30            4)5/30

59- كدام نمودار نشان مي دهد كه چند نمره پايين‌تر از يك فرد يا طبقه است؟

1) هيستوگرام     2) چند ضلعي    3) چند ضلعي هموار شده 4) نمودار فراواني تراكمي يا اجايو

60- فاكتورهاي موثر در تعيين استقامت عضلاني كدام ها هستند؟

1) وزن و حداكثر توان هوازي                     2) وزن و حداكثر قدرت

3) وزن و آستانه لاكتات                          4) وزن و توده خالص بدون چربي

61- رابطه قدرت با وزن و توده بدون چربي چگونه است؟

1) مستقيم نزولي 2) مستقيم      3) مستقيم صعودي 4) رابطه اي ندارند

62- افرادي كه نمي توانند از يك تكرار بيشينه استفاده كنند بهتر است از … تكرار استفاده كنند كه برابر با….. يك تكرار بيشنه است؟

1) 5 و 5/7%      2)10و 75%       3) 15 و 57%     4) 20 و7/5%

63- اگر كسي وزنه Kg 70 را با 12 تكرار بيشينه انجام دهد ،‌ حداكثر قدرت او در يك تكرار چقدر است؟

1) Kg 72         2) Kg 82        3) Kg 92        4) Kg 102

64- آمادگي عضلاني براي وارد كردن حداكثر فشار به يك مقاومت يا مانع ثابت و يا متحرك فقط براي يك مرتبه را چه مي گويند؟

1) قدرت عضلاني    2) سرعت عضلاني 3) نيروي عضلاني 4) استقامت عضلاني

65- كدام مورد در قدرت عضلاني هيچ كاربردي ندارد؟

1) سرعت و چابكي 2) شتاب        3) استقامت و نيرو      4) هرسه گزينه

66- كدام مورد مربوط به قدرت عضلاني – حركتي مي باشد؟

1) وزنه جا به جا مي شود .                      2) مفصل تغيير شكل پيدا مي كند.

3) وزنه جابه جا نمي شود .                      4) گزينه‌ي «1» و «2»

67- كدام گزينه فرمول قدرت عضلاني نسبي حركتي است؟

1) وزن اضافي كه جا به جا شده                   2) وزن بدن/ وزن وزنه

3) وزن بدن/ وزن اضافي                          4) وزن بدن/ وزن بدون چربي

 

68- كدام گزينه برابر قدرت عضلاني مطلق حركتي است؟

1) وزن اضافي كه جابه جا شده                    2) وزن بدن/ وزن وزنه

3) وزن بدن/ وزن اضافي                          4) وزن بدن/ وزن بدون چربي

69- چنانچه قدرت عضلاني فردي 25 و وزن بدن او 95 كيلوگرم باشد، تعيين كنيد وزن اضافي را كه مي تواند تحمل كند؟

1) 2735          2)2357          3) 2375         4)2537

70-كدام ابزار قدرت و استقامت ايستا را اندازه گيري مي كند؟

1) دينامومتر     2) ارگومتر     3) كابل تنسيومتر  4) گزينه‌ي «1» و «3»

71- اوج قدرت مردان و زنان در حدود چند سالگي است؟

1) 15            2) 20          3) 25           4)30

72- در زمان اوج قدرت مردان و زنان، قدرت زنان حدود چند درصد قدرت مردان است؟

1)50%            2)60%          3)70%           4)80%

73- واحد اندازه گيري قدرت عضلاني چيست؟

1) كيلوگرم       2) نيوتن       3) ژول         4) كالري

74- مهمترين عامل در مهارتهاي ورزشي كدام است؟

1) استقامت عضلاني                2) سرعت عضلاني 3) قدرت عضلاني    4) انعطاف پذيري

75- آمادگي عضله يا دسته اي از عضلات براي وارد كردن حداكثر فشار يا زور به يك مانع ثابت يا متحرك با حداكثر شدت و سرعت به نحوي كه آن مانع به حداكثر ارتفاع يا فاصله برسد چه ناميده مي‌شود؟

1) استقامت عضلاني                               2) قدرت عضلاني

3) نيروي عضلاني          4) انعطاف عضلاني

 

51- گزينه ي «4»       ويژگيهاي نمودار ميله اي عبارتند از:

1- معمولاً براي متغيرهاي گسسته به كار مي رود.

2- مقياس اسمي در آن كاربرد دارد.

3- براي نشان دادن طبقات گسسته آنرا بر روي محور افقي قرار مي دهند و فراواني مربوط به هر طبقه روي محور عمودي قرار مي گيرد.

گزينه آخر مربوط به تعريف متغير پيوسته است كه توسط اين نمودار به نمايش در نمي آيد.

52- گزينه ي «2»   آزمون رغبت از نوع مقياسهاي رتبه اي يا همان طبقه اي است.

53- گزينه ي «3»   نمرات استاندارد خام از نوع مقياس فاصله اي هستند.

54- گزينه ي «2»   ويژگيهاي نمودار هيستوگرام عبارتنداز :

1- ستونها در هيستوگرام به يكديگر متصل هستند.

2- براي نشان دادن متغيرهاي پيوسته است.

3- از مقياسهاي فاصله اي و نسبي استفاده مي كند.

4- عرض هر ستون برابر با فاصله هر طبقه بوده و ارتفاع ستون برابر فراواني هر طبقه است.

55- گزينه ي «3»   نمودار چندضلعي بيشتر مورد استفاده را دارد.

56- گزينه ي «2»   نقطه وسط هر طبقه با توجه به حدود واقعي اعداد طبقه تعيين مي شود.

57- گزينه ي «2»   در نمودار چندضلعي هموار شده هر چه تعداد نتايج بيشتر باشد،شكل توزيع بيشتر شبيه منحني طبيعي است.

58- گزينه ي «2»   فاصله طبقاتي / فراواني طبقه پائين + فراواني طبقه بالا + فراواني طبقه مذكور = ميانگين فراواني هر طبقه

59- گزينه ي «4»   نمودار فراواني تراكمي يا اجايو نشان مي دهد كه چند نمره پائين‌تر از يك فرد يا يك طبقه قرار دارد.

60- گزينه ي «2»   استقامت عضلاني بايد با توجه به وزن بدن و حداكثر قدرت شخص اجرا شود.

61- گزينه ي «2»   قدرت با وزن بدن و توده بدون چربي رابطه مستقيم دارد و بايد با توجه به اعضاء به صورت نسبي بيان شود.

62- گزينه ي «2»   افرادي كه نمي توانند از يك تكرار بيشينه استفاده كنند بهتر است از 10 تكرار بيشينه استفاده كنند كه برابر 75% يك تكرار بيشينه است.

63- گزينه ي «3»

= ( تكرار ) 02/0 – 1 / وزنه = حداكثر قدرت

64- گزينه ي «1»   آمادگي عضلاني براي وارد كردن حداكثر فشار به يك مقاومت يا مانع ثابت و يا متحرك فقط براي يك مرتبه را قدرت عضلاني گويند.

65- گزينه ي «4»   سرعت، چابكي، شتاب، استقامت و نيرو در قدرت عضلاني هيچ كاربردي ندارند

66- گزينه ي «3»   در قدرت عضلاني حركتي 1- وزنه جابه جا مي شود 2- مفصل تغيير شكل پيدا مي كند. در حالي كه در قدرت عضلاني ايستا وزنه جابه جا نمي شود و مفصل تغيير شكل پيدا نمي كنند.

وزن اضافيوزن بدن

67- گزينه ي «3»                                                                                                               = قدرت عضلاني نسبي حركتي

 

68- گزينه ي «1»   قدرت عضلاني مطلق حركتي = وزن اضافي كه جا به جا شده است.

69- گزينه ي «3»

               2375 = وزن اضافي = وزن بدن / وزن اضافي = قدرت عضلاني

70- گزينه ي «4»   با ديناموتر و كابل تنسيومتر مي توان قدرت و استقامت عضلاني را اندازه گيري كرد.

71- گزينه ي «2»   اوج قدرت در مردان و زنان حدود سن 20 سالگي است.

72- گزينه ي «3»   اوج قدرت در مردان و زنان سن 20 سالگي است و در اين سن قدرت زنان حدود 70% قدرت مردان است.

73- گزينه ي «1»   واحد اندازه‌گيري قدرت كيلوگرم (Kg) است

74- گزينه ي «3»   مهمترين عامل در مهارتهاي ورزشي قدرت عضلاني است.

75- گزينه ي «3»     نيروي عضلاني عبارت است از آمادگي عضله يا دسته اي از عضلات براي وارد كردن حداكثر فشار يا زور به يك مانع ثابت يا متحرك با حداكثر شدت و سرعت به نحوي كه آن مانع به حداكثر ارتفاع يا فاصله برسد.

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *