دانلود پایان نامه

دانلود رایگان تست ها(نمونه سوالات تالیفی) مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تست های بخش آمار، سنجش واندازه گيري

همراه با جواب (پاسخ)های تشریحی

رشته تربیت بدنی ( علوم ورزشی) – آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

انتشارات سنجش و دانش 0216126

ذر سایت ما می توانید منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی را رایگان دانلود نمایید

قسمت های بعدی را هم حتما” ببینید :

پاسخ تست ها در زیر سوالات درج شده

e

نکته مهم : اگر سوال یا جواب دارای شکل باشد در سایت درست درج نمی شود برای این منظور فایل Pdf را دانلود نمایید

151- اگر فراواني مطبق گروهي 20 و مجموع فراوانيهاي آن 100 باشد فراواني نسبي آنرا محاسبه كنيد.

  1) 2000          2) 2/0         3) 200          4) 002/0

152- در جدول فراواني افراد شركت كننده با رده هاي سني مختلف در يك مسابقه دو ميداني فراواني تراكمي نسبي بالاترين گروه چند است؟

  1) منفي          2) يك          3) برابر با فراواني مطلق    4) مجموع فراواني / فراواني گروه

153- اگر در مجموع ركوردهاي بارفيكس يك كلاس بالاتري ركورد30 و پايين ترين ركورد 12 باشد، دامنه تغييرات را محاسبه نماييد؟

  1) 18            2)19           3)15            4)20

154- دامنه تغييرات چه اطلاعاتي در اختيار ما قرار مي دهد؟

  1) اطلاعاتي در مورد چگونگي توزيع نمره ها        2) اطلاعاتي در مورد گستره توزيع نمره ها

  3) اطلاعاتي در مورد فاصله نمرات از يكديگر       4) گزينه‌ي «1» و «3 »

155- پراكندگي زياد نمرات نشان دهنده

  1) يكنواختي بين افراد                          2) نبود هماهنگي و يكنواختي

  3) نزديك بدون افراد                            4) گزينه ي«1» و «3»

156- پراكندگي و دامنه تغييرات در ركوردهاي دوميدان زير را محاسبه نماييد؟

10،10،10،10،10

  1) پراكندگي =1، دامنه تغييرات =0              2) پراكندگي =0، دامنه تغييرات =0

  3) پراكندگي =1، دامنه تغييرات =1              4) پرامندگي =صفر، دامنه تغييرات =1

157- در يك توزيع ميانگين اندازه اي است كه مجموع انحرافات نمرات توزيع از آن برابر……باشد.

  1) 1-            2)صفر          3) 1           4) بسته به توزيع نمرات دارد

158- اگر مجموع انحرافات از ميانگين توزيع با 25 نمونه آماري برابر 125 باشد انحراف متوسط اين توزيع چند است؟

  1) 25            2) 5           3) 5/12         4)صفر

159- در يك توزيع نرمال چنانچه انحراف استاندارد برابر 10باشد، انحراف متوسط چند است؟

  1) 1             2) صفر         3) 8           4) 10

160- اگر در توزيع الف انحراف استاندارد 2 و توزيع ب انحراف استاندارد 5/2 باشد. كدام گزينه صحيح است؟

  1) پراكندگي در توزيع الف بيشتر است.

  2) پراكندگي در توزيع ب بيشتر است.

  3) پراكندگي ها با يكديگر برابر است .

  4) از روي انحراف استاندارد نمي توان پراكندگي را معين كرد.

161- مهمترين و پرمصرف ترين شاخص پراكندگي كدام است؟

  1) انحراف استاندارد             2) انحراف متوسط 3) واريانس  4) دامنه تغييرات

162- اگر انحراف متوسط ركورد يك شناگر در يك گروه 10 نفره 2 باشد، انحراف معيار ركورد او را محاسبه نماييد؟

  1)6 0/0          2)6/1          3)66/0          4)6/0

 

163- در جدول زير انحراف استاندارد را محاسبه نماييد.

 

ركوردها فراواني گروه
20-16 10 الف
16-12 10 ب
12-8 10 ج

 

  1) 33/2          2) 23/3         3) 23/2         4) 32/3

164- از اين شاخص آماري مي توان به عنوان روشي براي مقايسه خصايصي كه كلاً با يكديگر متفاوت هستند يا با واحدهاي مختلف اندازه گيري شده اند استفاده كرد.

  1) ضريب تغيير    2) ضريب تعيين 3) واريانس     4) ميانگين

165- اگر ضريب نسبي واريانس قدرت دست در يك تمرين چندگانه 20% و ضريب تغيير استقامت پا30% باشد مي توان گفت كه:

  1) قدرت پا 10% بيشتر از قدرت دست است.

  2) قدرت دست با استقامت پا قابل مقايسه نيست .

  3) با يك تمرين چندگانه قدرت پا 30% و قدرت دست 20% افزايش يافته است.

  4) تغييرات استقامت پا 10% بيشتر از قدرت دست بوده است.

166- اگر ضريب تغيير شناي 100 متر گروهي 12 و انحراف استاندارد اين گروه 2 باشد ميانگين را محاسبه نماييد.

  1) 16            2)66/16         3)66            4)16/66

167- در چه شرايطي از انحراف چاركي استفاده مي كنيم؟

  1) براي معرفي شاخص متوسط ازميانه استفاده شده باشد.

  2) توزيع نرمال نباشد يا از بالا و پايين ناقص باشد

  3) چند نمره خيلي بالا و يا خيلي پايين داشته باشيم و يا چولگي شديد موجود باشد.

  4) هرسه گزينه

168- بين چارك اول و سوم چند درصد نمره ها قرار دارد؟

  1) 25%           2) 50%         3) 75%          4)100%

169- اگر چارك اول يك گروه 10 و چارك سوم آن 30 باشد، انحراف چاركي آن چند است؟

  1) 10            2) 20          3) 30           4) 40

170- نقطه اي را با مشخصات زير تعيين كنيد كه از 25% نمرات بالاتر باشد.

       حد پايين طبقه= 12، مجموع فراواني =100 ، فرواني تراكمي =5 ،فاصله طبقاتي = 2 ،فراواني طبقه= 10

  1) 10            2) 12          3) 14           4) 16

171- در نمره Z ميانگين و انحراف معيار چند است؟

  1)    2)   3) 4)

 

172- اگر ميانگين ركورد يك گروه دونده 10 ثانيه و ركورد نفر سوم 9 ثانيه باشد با انحراف استاندارد 2، نمره استاندارد وي را محاسبه كنيد؟

  1)5/0-           2)1-           3)5/1-          4) صفر

173- در ذيل نمره استاندارد كوشهاي يك ورزشكار آمده است كدام ركود بيشتري فاصله را با ميانگين دارد؟

  1) 3+            2) 4-          3) 1+          4) 2+

174- كدام گزينه ويژگي نمرات استاندارد است؟

  1) مستقيماً از خود نمرات بدست مي آيند.

  2) چون با مقياس فاصله اي به كار برده مي شود بنابراين انجام اعمال رياضي روي آنها ممكن است.

  3) موقعيت هر نمره را با توجه به ميانگين بيان مي كند و امكان مقايسه افراد و تعيين برتري آنها وجود دارد.

  4) هرسه گزينه

175- اگر منحني نمره هاي اصلي چولكي به چپ داشته باشد، آنگاه منحني انحراف استاندارد آن :

  1) چولگي به راست دارد.                         2) چولگي به چپ دارد.

  3) طبيعي مي شود.                4) نمي توان تعيين كرد.

 

151- گزينه ي «2» فراواني نسبي (P)

              = مجموع فراواني‌ها / فراواني مطلق = فرواني نسبي

152- گزينه ي «2» فراواني تراكمي نسبي بالاترين گروه و نمره بايد برابر يك يا 100 (درصورتي كه در 100ضرب كنيم) باشد.

153- گزينه ي «2» 1+ (كوچكترين عدد- بزرگترين عدد)= دامنه تغييرات

154- گزينه ي «2» دامنه تغييرات فقط اطلاعاتي در مورد گستره توزيع نمره ها به ما مي دهد.

155- گزينه ي «2» پراكندگي زياد نمرات نشانه نبودن هماهنگي و يكنواختي بين آنها است و پراكندگي كم نمرات نشانه يكنواختي بين افراد و نزديك بدون آنها است.

156- گزينه ي «4» وقتي همه نمرات توزيع با يكديگر يكسان باشد، اصولاً پراكندگي وجود ندارد. يعني پراكندگي صفراست ولي دامنه تغييرات برابر يك است.

157- گزينه ي «2» در يك توزيع ميانگين اندازه اي است كه مجموع انحرافات نمرات توزيع از آن برابر صفر است.

158- گزينه ي «2» متوسط انحرافات: عدد حاصل از آن مربوط به مجموعه اي از انحراف از ميانگينها است و در واقع بايد انحراف هر نمره از ميانگين آنرا (d) درون قدر مطلق قرار دهيم تا از علامت آن صرف نظر شود.

= انحراف متوسط A.D

159- گزينه ي «3»

                 چنانچه توزيع نرمال باشد، مي توان انحراف متوسط را از فرمول زير محاسبه كرد.

8/0 × انحراف استاندارد = انحراف متوسط      

160- گزينه ي «2»

                 هر قدر انحراف استاندارد بيشتر باشد تغيير پذيري اعداد بيشتر است و هر قدر كمتر باشد پراكندگي اعداد نيز كمتر است.

161- گزينه ي «1» انحراف معيار مهمترين و در عين حال پر مصرف ترين شاخص پراكندگي است.

162- گزينه ي «3»

ميانگين = M             انحراف معيار = SD

تعداد اعداد يا نمره ها= N       انحراف متوسط هر نمره = d       نمره خام = X

فرواني نمرات = F      مجذور انحراف هر نمره از ميانگين=

163- گزينه ي «4»

              براي محاسبه انحراف استاندارد در داده هاي طبقه بندي شده از نقطه مياني طبقات استفاده مي كنيم.

14= ميانگين

18= گروه الف

14= گروه ب

10= گروه ج

              نكته: ميانگين را در اين جدول به دو روش مي توان محاسبه كرد.

              الف = نقطه مياني هر طبقه را محاسبه و مجموع آنرا بر تعداد طبقات تقسيم مي كنيم.

عدد آخر + عدد اول2

 

              ب= چون داده ها به صورت توالي منظم و با يك فاصله استاندارد هستند مي توان عدد اول و آخر را جمع و بر 2 تقسيم كرد.

 

              نكته= X در فرمول فوق نقطه مياني هر طبقه و F فراواني آن طبقه و N مجموع فراواني‌ها است.

164- گزينه ي «1» از انحراف معيار به عنوان وسيله اي براي مقايسه خصايصي كه كلاً با يكديگر متفاوت مي باشند يا با واحدهاي مختلف اندازه گيري شده اند استفاده مي شود. به اين منظور از ضريب تغيير (V) استفاده مي‌شود.

ميانگين = M و انحراف معيار= SD  و ضريب تغيير = V

165- گزينه ي «4»

              با توجه به تعريف ضريب تغيير كه در سؤال بالا آمده قدرت و استقامت با 2 واحد مختلف اندازه گيري مي شود كه با استفاده از ضريب تغيير مي توان گفت تغييرات استقامت پا نسبت به قدرت دست 10% بيشتر است. به ضريب تغيير، ضريب نسبي واريانس هم مي گويند.

V=12SD=2

M=?

 

 

 

 

166- گزينه ي «2»

 

 

167- گزينه ي «4» تمامي گزينه ها صحيح است.

168- گزينه ي «2» زماني كه از ميانه به عنوان يك شاخص گرايش به مركز استفاده مي كنيم ، از جهت ديگر مي توانيم از انحــــراف چاركي به عنوان شاخص پراكندگي استفاده كنيم در اين حالت بين چارك اول وسوم 50% نمره ها قرار دارند.

169- گزينه ي «1»                      = 2 / چارك اول – چارك سوم = Q انحراف چاركي

170- گزينه ي «4»

12= دو پايين طبقه L             100= مجموع فرواني N

5= فرواني تراكمي CF                     2= فاصله طبقاتي I

10= فرواني طبقه F

171- گزينه ي «3» در نمره Z ميانگين صفر و انحراف معيار يك تلقي مي شود.

172- گزينه ي «1»

 

 

 

 

173- گزينه ي «2»   نمره Z مي تواند منفي نيز باشد. تمامي نمره هايي كه در پايين ميانگين قرار دارند داراي Z منفي و نمره هائي كه در بالاي Z قرار دارند، Z مثبت دارند. بدون توجه به علامت Z هر چقدر كه Z بيشتر باشد به همان اندازه فاصله نمره از ميانگين بيشتر است.

174- گزينه ي «4»

175- گزينه ي «2»    شكل توزيع نمره هاي Z همانند شكل توزيع نمره هاي خام اصلي است. مثلاً اگر نمره هاي خام اصلي چولگي به راست داشته باشد منحني نمرات استاندارد آن نيز چولگي به راست دارد.

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *