دانلود پایان نامه

دانلود رایگان تست ها(نمونه سوالات تالیفی) مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تست های بخش آمار، سنجش واندازه گيري

همراه با جواب (پاسخ)های تشریحی

رشته تربیت بدنی ( علوم ورزشی) – آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

انتشارات سنجش و دانش 0216126

ذر سایت ما می توانید منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی را رایگان دانلود نمایید

قسمت های بعدی را هم حتما” ببینید :

پاسخ تست ها در زیر سوالات درج شده

e

نکته مهم : اگر سوال یا جواب دارای شکل باشد در سایت درست درج نمی شود برای این منظور فایل Pdf را دانلود نمایید

126- كدام شاخص گرايش به مركز منعكس كننده ارزش توزيع كل نمرات است؟

  1) ميانگين       2) ميانه       3) نما         4) مد

 

127- كدام شاخص آماري گرايش به مركز توانايي تركيب با ساير شاخصهاي هم نوع براي گروههاي مختلف يا يك متغير مشابه را دارد؟

  1) چارك          2) ميانگين     3) ميانه       4) نما

128- براي محاسبه شاخص گرايش به مركز مجموعه اعداد ذيل كدام شاخص كاربرد بيشتري دارد؟

200 و30 و20 و50 و15 و10 و5 و0

  1) ميانگين       2) ميانه       3) نما         4) چارگ

129- چنانچه حد بالاي طبقه اي 14 و فاصله طبقاتي 8 باشد نقطه مياني اين طبقه را محاسبه نماييد؟

  1) 8             2)10           3)12            4)14

130- چنانچه نقطه مياني طبقه اي 13 و حد پايين آن 10 باشد، طول طبقه چقدر است؟

  1) 3             2) 6           3) 9           4)1

131- چنانچه مجموع نمرات پرش ارتفاع گروهي 120 و ميانگين آنها 10 باشد، اين گروه از چند نفر تشكيل شده است؟

  1) 10            2)12           3)120           4)100

132- اگر تعداد افراد گروه دوچرخه سواران 5 نفر و ميانگين امتيازات آنها 500باشد، مجموع امتيازات اين گروع چقدر است؟

  1) 250           2)2500          3)100           4)1000

133- چنانچه به هر كدام از اعداد زنجيره ذيل 5/2 واحد اضافه شود ميانگين چند مي شود؟

  1) 5/2           2)5            3)5/7           4)10

134- در يك گروه شناگر در مسافت50متر ركورد‌گيري ذيل به عمل آمده ، براي محاسبه ركورد در 100متر ركوردهاي حاصل را دو برابر كردند ميانگين جديد چند است؟

55 و 50 و 45 و 40

  1) 105           2)45           3)95            4)55

135- در زنجيره ذيل حاصل جمع انحراف از ميانگين را محاسبه نماييد؟

30 و 25 و 20 و 15 و 10

  1) 10            2)15           3)20            4) صفر

136- در زنجيره ذيل انحراف از ميانگين آخرين عدد چند است؟

30 و 25 و 20 و 15 و 10

  1) 10            2)15           3)20            4) صفر

137- جدول ذيل ميانگين پرش طول گروه هاي مختلف در رده سن 13-12 سال قهرماني كشور است ميانگين اين رده سني را
محاسبه كنيد؟

انحراف معيار تعداد افراد ميانگين ركوردها گروه ها
15 10 الف
10 12 ب
10 11 ج
2 ± 10 13 د

 

  1) 33            2)33/11         3)11            4)11/33

138- اين شاخص گرايش به مركز دقيقاً نقطه اي است كه نصف نمره ها بالاي آن و نصف ديگر پايين آن قرار دارند.

  1) ميانگين       2) ميانه       3) نما         4)چارك

139- ميانه را در زنجيره ذيل محاسبه كنيد؟

22/2   و 11/2   و 11/1   و 21/2   و 12/1

  1)12/1           2)11/2          3)22/2          4)12/1

140- با مشخصات ذيل مقدار ميانه چقدر است؟

حد بالاي طبقه = 16،مجموع فراوانيها= 28،فراوان طبقه = 4فراوان تجمعي= 16، و فاصله طبقاتي = 4

  1) 10            2) 12          3) 14           4) 16

141- كدام شاخص فراواني مقادير كوچكتر از آن با فراواني مقادير بزرگتر ا زآن برابر است؟

  1) ميانگين       2) ميانه       3) نما         4) چارك

142- اين شاخص آماري عددي است كه در توزيع نمرات بيشترين فراواني را داشته باشد.

  1) ميانگين       2) ميانه       3) نما         4) چارك

143- اگر ميانه گروهي 6 و ميانگين آن 6 باشد، نما را در اين گروه محاسبه نماييد.

  1) 3             2)6            3) 9           4) 12

144- كدام شاخص زير ممكن است در يك مجموعه داده وجود نداشته باشد؟

  1) ميانگين       2) ميانه       3) نما         4) فراواني

145- كم ارزش ترين شاخص گرايش به مركز كدام گزينه است؟

  1) ميانگين       2) ميانه       3)نما          4) فراواني

146- در يك منحني طبيعي وضعيت شاخصهاي گرايش به مركز چگونه است؟

  1) بر يكديگر منطبق هستند                       2) نما >ميانه > ميانگين

  3) ميانه > ميانگين > نما                       4) ميانگين > ميانه > نما

147- كدام رابطه در نمودار با كجي منفي درست است؟

  1) ميانگين، ميانه و نما بريكديگر منطبق است     2) نما > ميانه > ميانگين

  3) ميانه > ميانگين > نما                       4) ميانگين > ميانه > نما

148- در توزيع با چولكي به راست كدام رابطه وجود دارد؟

  1) ميانگين ، ميانه و نما بر يكديگر منطبق است   2) نما> ميانه > ميانگين

  3) ميانه > نما > ميانگين                       4) ميانه > ميانگين> نما

149- كدام گزينه رند شده اعداد ذيل است؟

75/7 و 25/12 و 7/13 و 4/12

  1) 7 و12 و13 و12                2) 7 و12 و14 و12

  3) 7 و12 و14 و13                4) 7 و13 و14 و12

150- تعداد فراوانيها تا يك طبقه به خصوص چه نام دارد؟

  1) فراواني مطلق                 2) فراواني تراكمي     

  3) فراواني نسبي                 4) فراواني تراكمي نسبي

 

126- گزينه ي «1» در محاسبه ميانگين از كليه اعداد استفاده مي شود ، فلذا منعكس كننده ارزش توزيع است.

127- گزينه ي «2» ميانگين توانايي تركيب با ميانگين محاسبه شده براي گروههاي مختلف بايك متغير مشابه را دارد.

128- گزينه ي «2» زماني كه داده هاي بزرگ و كوچك ميانگين را تحريف مي كنند، بهتر است از ميانه استفاده كنيم.

129- گزينه ي «2» چون فاصله طبقاني 8 است پس دامنه طبقه فوق 14-6 است:

= 2 / حد پائين + حد بالا = نقطه مياني

130- گزينه ي «2»  نقطه مياني طبقه = (نصف طول طبقه + حد پايين)

              نصف طولي طبقه 3=

طول طبقه 6=2×3

131- گزينه ي «2» حاصل تقسيم مجموع اعداد بر ميانگين مساوي است با تعداد اعضاء گروه

132- گزينه ي «2» حاصلضرب ميانگين در تعداد افراد مساوي است با جمع كل مقادير مربوط به افراد

133- گزينه ي «4»

              اگر عدد ثابت، را به كليه ركودهاي يك گروه اضافه يا كم كنيم به همان نسبت به ميانگين نيز اضافه و يا كم مي شود.

134- گزينه ي «3» اگر عدد ثابت را در كليه ركوردهاي يك گروه ضرب يا تقسيم كنيم به همان نسبت ميانگين نيز ضرب يا تقسيم مي شود.

135- گزينه ي «4» حاصل جمع جبري انحرافات از ميانگين هميشه برابر صفر است.

136- گزينه ي «1» انحراف از ميانگين هر نمره برابر است با فاصله آن عدد از ميانگين.

10=20-30 → 20= ميانگين

137- گزينه ي «2» اگر دو يا چند معدل داشته باشيم و معدل آنها را بخواهيم، چون هر كدام فراواني (N) مخصوص به خود دارند بايد اولاً مجموع آنها را بدست آوردآنگاه حاصلها را بر تقسيم و ميانگين كل را محاسبه مي كنيم.

 

       (1

و                                                    

                                           (2

138- گزينه ي «2»

139- گزينه ي «2» در تعيين ميانه حتماً داده ها بايد بر يك نظم صعودي و يا نزولي منظم و مرتب شوند.

              اگر توزيع داده ها فرد باشد، ميانه نقطه و عددي است كه در وسط توزيع قرار دارد.

 

22/2     21/2         11/2          12/1           11/1

 

140- گزينه ي «3»                                                  

              4= L فاصله طبقاتي و 16= CF فراواني تجمعي و 12=L حد پايين طبقه

              4=F فراواني طبقه و 28=N مجموع فراوانيها

141- گزينه ي «2» ميانه نمره اي است كه فراواني مقادير كوچكتر از آن با فراواني مقادير بزرگتر از آن برابر است

142- گزينه ي «3» نما عددي است كه در توزيع نمره ها بيشترين فراواني را داشته باشد

143- گزينه ي «3» (ميانگين)2- (ميانه)3= نما

              6=12-18= (6)2-(6)3= نما

144- گزينه ي «3»  ممكن است يك مجموعه داده اصلاً نمايي نداشته باشد

145- گزينه ي «3» نما (مُد) يك شاخص مركزي كم ارزش است

146- گزينه ي «1» در يك منحني طبيعي، ميانگين، ميانه هر نما بر يكديگر منطبق هستند.

              در محدود 1± انحراف معيار 26/68 درصد كل سطح قرار دارد.

              در محدوده 2± انحراف معيار 24/95 درصد كل سطح قرار دارد

              در محدوده 3± انحراف معيار 74/99 درصد كل سطح قرار دارد.

147- گزينه ي «4» در منحني با كجي منفي (چولگي به چپ) ميانگين متمايل به مقادير پايين است. در اين نمودار اكثر افراد نمره خوب و مثبت گرفته اند و تعداد كمي داراي نمره، بدو منفي هستند.

148- گزينه ي «2» در منحني با كجي مثبت (كجي راست، چولگي به راست) اكثر افراد نمره منفي و به گرفته اند و فقط تعداد كمي داراي نمره مثبت هستند و آزمون سخت بوده است در اين منحني ميانگين متمايل به اعداد با مقادير بالا است.

149- گزينه ي «4»  براي رند كردن اعداد اعشاري اعدادي كه پايين 5/0 هستند حذف رادوادي كه بالاي 5/0 هستند يك نمره در نظر مي گيريم. اگر خود 5/0 باشد. الف) اگـــر عدد ماقبل زوج باشد يك در نظــــــر مي گيريم و ب) اگر عدد ماقبل فرد باشد حذف مي شود

150- گزينه ي «2» فراواني مطلق: تعداد نمرات در يك طبقه مخصوص (F)

     فراواني تراكمي (تجمعي): تعداد مجموع فراوانيها تا يك طبقه مخصوص (CF)

 

 

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *