دانلود پایان نامه

دانلود رایگان تست ها(نمونه سوالات تالیفی) مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تست های بخش آمار، سنجش واندازه گيري

همراه با جواب (پاسخ)های تشریحی

رشته تربیت بدنی ( علوم ورزشی) – آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

انتشارات سنجش و دانش 0216126

ذر سایت ما می توانید منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی را رایگان دانلود نمایید

قسمت های بعدی را هم حتما” ببینید :

پاسخ تست ها در زیر سوالات درج شده

e

نکته مهم : اگر سوال یا جواب دارای شکل باشد در سایت درست درج نمی شود برای این منظور فایل Pdf را دانلود نمایید

101- واحد اندازه گيري سرعت عضلاني چيست؟

  1) زمان          2) تكرار       3) كيلوگرم     4) ژول

102- دوي سرعت 100متر براي اندازه گيري كدام قابليت عضلاني مناسب است؟

  1) قدرت          2) سرعت        3) نيرو        4) انعطاف

103- مجموع زمان واكنش و حركت را …… گويند.

  1) اجرا          2) عمل         3) عكس العمل   4) كنش

104- اين قابليت نوعي قابليت عضلاني است كه با استفاده از آن وضعيت و مسير حركت بدن را به صورت ارادي و به نحو دقيق در حداقل زمان مي توان مشخص كرد.

  1) قدرت عضلاني    2) چابكي عضلاني 3) نيروي عكس العمل     4) نيروي عمل

105- كدان مورد جزء عوامل موثر بر چابكي نيست؟

  1) سرعت حركت     2) سرعت عكس العمل             3) رتيم اجرا     4) استقامت عضلاني

106- واحد اندازه گيري و سنجش چابكي چيست؟

  1) كيلوگرم       2) زمان        3) تكرار       4) توان

107- كدام گزينه براي اندازه گيري چابكي به كار مي رود؟

  1) دو 100متر     2) حركات پنج گانه             3) سپك تاكرا 4) دو استقامت

108- بهترين آزمون اندازه گيري چابكي كدام گزينه است؟

  1) پرش3 گام      2) آزمون 9×4   3) حركات پنج گانه      4) دو 100متر

109- به قابليت كشيده شدن عضله ها به منظور تأمين وسعت دامنه حركتي بيشتر مفاصل مربوطه چه چيزي اطلاق مي شود؟

  1) قدرت عضلاني    2) سرعت عضلاني 3) نيروي عضلاني 4) انعطاف پذيري عضلاني

110- واحد اندازه گيري انعطاف پذيري كدام گزينه است؟

  1) درجه / طول    2) نيوتن/ ژول  3) كيلوگرم/ نيوتن 4) ژول/ كيلوگرم

111- در اندازه گيري كدام نوع انعطاف پذيري طول اعضاي مربوطه لحاظ نمي شود؟

  1) انعطاف پذيري مطلق                           2) انعطاف پذيري نسبي

  3) در هر دو ارزيابي مي شود.                    4) در هيچ كدام ارزيابي نمي شود.

112- معتبرترين و پر استفاده ترين معيار سنجش وضعيت آمادگي جسماني كدام است؟

  1) قدرت عضلاني    2) آمادگي قلبي – تنفسي         3) فشار خون و ضربان قلب    4) آستانه لاكتات

113- كدام آزمون جهت ارزيابي آمادگي قلبي و عروقي به كار مي رود؟

  1) آزموت پرش سارجنت                            2) آزمون توان مارگاريا كالامن

  3) آزمون لوئيز                  4) آزمون پله هاروارد

114- كدام آزمون براي ارزيابي آمادگي قلبي و عروقي نمي باشد؟

  1) V◦2max         2)فشار خون     3) تست ورزش    4) دو 9×4

115- براي محاسبه سرعت عمومي بدن كدام آزمون مناسب تر است؟

  1) دو 100متر     2) دو 9×4      3) دو ماراتن   4) دو150متر

116- تست كوپر كدام قابليت را اندازه گيري مي كند؟

  1) بي هوازي      2) هوازي / بي هوازي           3) هوازي    4)HR

117- كدام آزمون براي اندازه گيري تركيبات بدن به كار نمي رود؟

  1)Vo2max          2)مقاومت الكتريكي             3) كاليپر   4) وزن كشي زير آب

118- را ه رفتن روي ميله موازنه كدام قابليت را نشان مي دهد؟

  1) تعادل ايستا   2) تعادل پويا  3) تعادل ساكن  4) تعادل موازي

119- توانايي يك فرد در انجام اعمال جسماني حاصل از تلاش عضلاني چه نام دارد؟

  1) قدرت عضلاني    2) استقامت عضلاني              3) آمادگي جسماني      4) توان عضلاني

120- آيا افزايش استقامت منجر به افزايش قدرت مي شود؟

  1) بلي           2) خير         3) شايد        4) حتماً

121- كدام گزينه از شاخصهاي گرايش به مركز نمي باشد؟

  1) ميانگين       2) ميانه       3) نما         4) چارك

122- مناسبترين و بهترين شاخص گرايش به مركز كدام مورد است؟

  1) ميانگين       2) ميانه       3) نما         4) مُد

123- كدام گزينه رابطه بين شاخصهاي گرايش به مركز را از نظر كاربرد و وسعت اطلاعات بهتر نشان مي دهد؟

  1) ميانه > نما >ميانگين                         2) نما > ميانگين> ميانه

  3) ميانه> ميانگين> نما                         4) نما> ميانه > ميانگين

124- مقايس اعداد هنگام محاسبه ميانگين كدام گزينه بايد باشد؟

  1) فاصله اي / اسمي              2) اسمي / رتبه اي      3) فاصله اي / نسبي 4) نسبي/ اسمي

125- در محاسبه ميانگين شكل توزيع فراواني چگونه است؟

  1) كجي به چپ     2) طبيعي       3) كجي به راست 4) مرتفع

 

101- گزينه ي «1» واحد اندازه گيري سرعت عضلاني ، زمان است.

102- گزينه ي «2» بهترين آزمون سرعت حركت، دوهاي سريع و كوتاه است مانند دو 100متر است.

103- گزينه ي «1» مجموع زمان واكنش و حركت را زمان اجرا گويند.

104- گزينه ي «2» چابكي نوعي استقامت عضلاني است كه با استفاده از آن وضعيت و مسير حركت بدن را به صورت ارادي و به نحو دقيق مي توان در حداقل زمان مشخص كرد و يا تغيير دارد.

105- گزينه ي «4» عوامل موثر بر چابكي عبارتنداز: 1- سرعت حركت 2- سرعت عكس العمل 3- ريتم

106- گزينه ي «2» واحد اندازه گيري چابكي، زمان است.

107- گزينه ي «2» حركات پنج گانه براي اندازه گيري چابكي است.

108- گزينه ي «2» بهترين آزمون اندازه گيري چابكي 9×4 است. هر چند حركات پنج گانه نيز چابكي را اندازه گيري مي‌كند.

109- گزينه ي «4»  انعطاف پذيري عبارت است از قابليت كشيده شدن عضله ها ( طول تار عضلاني ): به منظور تأمين وسعت دامنه حركتي بيشتر مفاصل مربوطه

110- گزينه ي «1» انعطاف پذيري با درجه يا طول اندازه گيري مي شود.

111- گزينه ي «1» در اندازه گيري انعطاف پذيري مطلق طول اعضاي مربوطه در نظر گرفته نمي شود.

112- گزينه ي «2» آمادگي قلبي – تنفسي را مي توان پر اهميت ترين نشانه و معيار براي ارزيابي وضعيت آمادگي جسماني دانست.

113- گزينه ي «4» آزموت پله هاروارد، آزموني براي تست آمادگي قلبي و عروقي است.

114- گزينه ي «4» آمادگي قلبي، عروقي با Vo2max رابطه مستقيم دارد كه از آن طريق مي توان آنرا سنجيد. فشار خون و تست ورزش براي ارزيابي آمادگي قلبي عروقي است.

115- گزينه ي «1» دو 100متر براي محاسبه سرعت عمومي بدن مناسب است.

116- گزينه ي «3» تست كوپر معيار مناسبي براي ارزشيابي سيستم هوازي است.

117- گزينه ي «1» وزن كشي زيرآب، مقاومت الكتريكي، كاليپر و اندازه گيري دور اندام براي ارزيابي تركيبات بدن است.

118- گزينه ي «2» راه رفتن روي ميله موازنه نشان دهنده تعادل پويا است.

119- گزينه ي «3» توانايي يك فرد در انجام اعمال جسماني حاصل از تلاش عضلاني را آمادگي جسماني گويند.

120- گزينه ي «2» افزايش قدرت منجر به افزايش استقامت مي شود، ولي افزايش استقامت منجر به افزايش قدرت نمي شود.

121- گزينه ي «4» ميانگين، ميانه و نما از شاخصهاي گرايش به مركز هستند، ولي انحراف چاركي از شاخصهاي پراكندگي مي‌باشد.

122- گزينه ي «1» ميانگين مناسب ترين شاخص گرايش به مركز است.

123- گزينه ي «4»  از نظر كاربرد و وسعت اطلاعات رابطه ذيل بين شاخصهاي گرايش به مركز وجود دارد.

              نما> ميانه> ميانگين

124- گزينه ي «3» در ميانگين اعداد بايد مقياس فاصله اي يا نسبي باشد.

125- گزينه ي «2»    در محاسبه ميانگين توزيع فراواني بايد طبيعي باشد.

 

 

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *