دانلود پایان نامه

دانلود رایگان تست ها(نمونه سوالات تالیفی) مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تست های بخش آمار، سنجش واندازه گيري

همراه با جواب (پاسخ)های تشریحی

رشته تربیت بدنی ( علوم ورزشی) – آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

انتشارات سنجش و دانش 0216126

ذر سایت ما می توانید منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی را رایگان دانلود نمایید

قسمت های بعدی را هم حتما” ببینید :

پاسخ تست ها در زیر سوالات درج شده

e

نکته مهم : اگر سوال یا جواب دارای شکل باشد در سایت درست درج نمی شود برای این منظور فایل Pdf را دانلود نمایید

76- به……..عضلاني، قدرت انفجاري عضله نيز اطلاق مي شود.

  1) نيروي عضلاني                  2) انعطاف عضلاني       

  3) سرعت عضلاني                   4) قدرت عضلاني

77- كدام گزينه از واحدهاي اندازه گيري نيروي عضلاني نمي باشد؟

  1) مسافت         2) كار انجام شده              3) كيلوگرم  4) توان

78- كدام مورد در نيرو نقشي ندارد؟

  1) سرعت          2) قدرت        3) انعطاف پذيري 4) مهارت

79- سيستم متابوليسمي كه در غالت آن نيرو توليد مي شود كدام گزينه است؟

  1) بي هوازي      2) بي هوازي – هوازي            3) هوازي    4) گزينه‌ي «2» و «3»

80- كشيدن وزنه تا روي سينه …… و حركت دو ضرب وزنه برداري …… است.

  1) نيروي عضلاني – نيروي عضلاني    2) قدرت عضلاني – نيروي عضلاني

  3) قدرت عضلاني – نيروي عضلاني     4) نيروي عضلاني – قدرت عضلاني

81- كدام گزينه از اجزاء نيروي عضلاني نيست؟

  1) پرشها         2) استارت‌ها    3)جهش‌ها        4) دوهاي ماراتن

82- حاصل ضرب قدرت در سرعت چيست؟

  1) كار           2) توان        3) نيرو        4) استقامت

83- كدام نمودار جهت تعيين توان بي هوازي از نتايج پرش عمودي و وزن است؟

  1) سارجنت        2) دينامومتر   3) مارگاريا كالمن 4) لوئيز

84- آزمون توان مارگاريا كالمن جهت اندازه گيري كدام قابليت عضلاني مناسب است؟

  1) نيروي عضلاني                  2) استقامت عضلاني      

  3) قدرت عضلاني                   4) انعطاف پذيري عضلاني

85- توانايي به كاربردن حداكثر نيرو در سريعترين زمان ممكن را چه مي‌نامند؟

  1) استقامت       2) قدرت        3) توان        4) انعطاف پذيري

86- كدام گزينه نمونه اي از توان عضلاني نمي باشد؟

  1) پرش عمودي درجا               2) پرش 3گام    3) پرش طول جفتي  4) پرتاب وزنه

87- كدام مورد در اندازه توان تأثيري ندارد؟

  1) قدرت          2) سرعت        3) مهارت       4) انعطاف پذيري

88- سيستم توليد نيروي توان كدام است؟

  1) بي هوازي      2) بي هوازي – هوازي            3) هوازي    4) گزينه ي« 2»و«3»

89- كدام آزمون براي اندازه گيري توان بازكننده هاي ران مناسب است؟

  1) مارگاريا كالمن               2) پرش عمودي سارجنت    3) پله هاروارد     4) عمل و عكس العمل

90- آمادگي عضله ها براي تكرار يك حركت معين و مشابه يا وارد آوردن يك فشار و يا نگه داشتن يك انقباض در مدت زمان طولاني چه ناميده مي شود؟

  1) قدرت عضلاني    2) انعطاف عضلاني 3) نيروي عضلاني 4) استقامت عضلاني

91- واحد اندازه گيري استقامت عضلاني چيست؟

  1) مسافت/ كار    2) كيلوگرم     3) زمان /تكرار 4) توان

92- سيستم توليد انرژي استقامت عضلاني كدام گزينه است؟

  1) بي هوازي      2) بي هوازي – هوازي            3) هوازي    4) گزينه ي« 1»و«3»

93- مهارت و قدرت چگونه موجب افزايش استقامت مي شوند؟

  1) توان بدن را افزايش مي دهند                  2) موجب كاهش انرژي مصرفي مي شوند

  3) توان بدن را كاهش مي‌دهند                     4) موجب افزايش انرژي مصرفي مي شوند

94- كدام گزينه استقامت عضلاني را تحت تأثير قرار نمي دهد؟

  1) سنگيني مقاومت                2) مدت تكرار حركت         

  3) سرعت تكرار حركت                             4) انعطاف عضله مورد استفاده

95- اگر كشش از ميله بارفيكس بدون هيچ وسيله اي و به تعداد ممكن صورت گيرد، نشان دهنده كدام قابليت عضلاني است؟

  1) قدرت عضلاني                   2) استقامت عضلاني      

  3) سرعت نيروي عضلاني                            4) انعطاف عضلاني

96- كدام قابليت نقش مهمي در برنامنه هاي توانبخشي پس از آسيب ديدگي دارد؟

  1)قدرت عضلاني     2) استقامت عضلاني              3) نيروي عضلاني   4) انعطاف عضلاني

97- به زمان نسبي طي شده براي انجام كار چه مي گويند؟

  1) قدرت          2) سرعت        3) نيرو        4) توان

98- كوتاهترين فاصله زماني كه شخص بتواند بدن يا قسمتي از آن را يك يا چند مرتبه در فضا به حركت درآورد چه ناميده مي‌شود؟

  1) سرعت عكس العمل               2) زمان واكنش  3) زمان كنش 4) زمان اجرا

99- حداكثر فاصله زماني بين محرك و پاسخ حركتي به آن چه نام دارد؟

  1) سرعت عمل      2) سرعت حركت   3) سرعت عكس العمل      4) زمان كنش

100- سرعت عمل و عكس العمل در يك نفر جمع…..

  1) مي شود        2) نمي شود     3) شايد جمع شود 4) بستگي دارد.

 

76- گزينه ي «1»   به نيروي عضلاني، قدرت انفجاري عضله نيز اطلاق مي شود.

77- گزينه ي «3»   نيروي عضلاني با واحدهاي اندازه گيري مسافت، كار انجام شده مي تواند سنجيده مي شود.

78- گزينه ي «3»   سرعت، قدرت و مهارت در نيرو نقش دارند.

79- گزينه ي «1»   نيرو از سيستم بي هوازي استفاده مي كند.

80- گزينه ي «4»   كشيدن وزنه تا روي سينه نيرو و پرس آن در حركت دو ضرب وزنه برداري قدرت عضلاني است.

81- گزينه ي «4»   كليه پرشها، استارتها وجشها جزء نيروي عضلاني هستند و دوي ماراتن مربوط به استقامت قلبي – عروقي و عضلاني است.

82- گزينه ي «2»

سرعت × قدرت = توان

83- گزينه ي «4»   نمودار لوئيز جهت تعيين توان بي هوازي از نتايج پرش عمودي و وزن است.

84- گزينه ي «1»   آزمون توان مارگا يا كالامن جهت اندازه گيري نيروي عضلاني مناسب است.

85- گزينه ي «3»   توان عبارت است از توانايي به كاربردن حداكثر نيرو در سريعترين زمان ممكن

86- گزينه ي «2»   پرش عمودي درجا، پرس طول جفتي و پرتاب وزنه نمونه هايي از توان عضلاني است.

87- گزينه ي «4»   توان به عوامل ذيل بستگي دارد: 1- قدرت 2- سرعت 3- مهارت

88- گزينه ي «1»   توان نيز از سيستم غيرهوازي استفاده مي كند.

89- گزينه ي «2»   آزمون پرش عمودي (پرش سارجنت) براي اندازه گيري توان بازكننده هاي ران (توان انفجاري) مناسب است.

90- گزينه ي «4»   استقامت عضلاني عبارت است از آمادگي عضله ها براي تكرار يك حركت معين و مشابه و يا واردكردن يك فشار و يا نگه داري يك انقباض در مدت زمان طولاني.

91- گزينه ي «3»   واحد اندازه گيري استقامت عضلاني زمان يا تكرار است.

92- گزينه ي «3»   در استقامت عضلاني از سيستم انرژي هوازي استفاده مي شود.

93- گزينه ي «2»   مهارت و قدرت در افزايش استقامت نقش دارند، زيرا باعث كاهش مصرف انرژي مي شود.

94- گزينه ي «4»   استقامت عضلاني تحت تأثير 3 عامل است 1- سنگيني مقاومت 2- مدت تكرار حركت 3- سرعت تكرار حركت.

95- گزينه ي «3»   اگر كشش از ميله بارفيكس بدون هيچ وسيله اي و به تعداد ممكن صورت مي گيرد، نشان دهنده استقامت عضلاني است.

96- گزينه ي «2»   استقامت عضلاني بخش مهمي از برنامه توانبخشي پس از آسيب ديدگي است.

97- گزينه ي «2»   سرعت به زمان نسبي طي شده براي انجام كار اطلاق مي شود.

98- گزينه ي «3»   سرعت عمل يا سرعت حركت: كوتاهترين فاصله زماني كه شخص بتواند بدن يا قسمتي از آنرا يك يا چند مرتبه در فضا به حركت در آورد.

99- گزينه ي «3»   سرعت عكس العمل: حداكثر فاصله زماني بين محرك و پاسخ حركتي به آن.

100- گزينه ي «2» سرعت عمل و عكس العمل در يك نفر جمع نمي شود.

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *