دانلود پایان نامه

دانلود رایگان تست ها(نمونه سوالات تالیفی) مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تست های بخش آمار، سنجش واندازه گيري

همراه با جواب (پاسخ)های تشریحی

رشته تربیت بدنی ( علوم ورزشی) – آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

انتشارات سنجش و دانش 0216126

ذر سایت ما می توانید منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی را رایگان دانلود نمایید

قسمت های بعدی را هم حتما” ببینید :

پاسخ تست ها در زیر سوالات درج شده

e

نکته مهم : اگر سوال یا جواب دارای شکل باشد در سایت درست درج نمی شود برای این منظور فایل Pdf را دانلود نمایید

 

176- توزيع نمره هاي Z داراي مقياس….. است.

1) اسمي          2) رتبه اي     3) فاصله اي    4) نسبي

177- ميانگين و انحراف استاندارد در نمرات استاندارد هوش چند است؟

1) و                  2) 100=و

3) و                    4) و

178- اگر ركورد شناگر 100 متر 9 ثانيه و ميانگين گروه 12 ثانيه باشد با انحراف استاندارد 5/1 نمره استاندارد وي را محاسبه نماييد.

1) 2             2) 2-          3) 3           4) 3-

179- در مقايس T مقدار ميانگين و انحراف استاندارد چقدر است؟

1) 50 = و                              2)  و

3) 1= و                 4) 10= و

180- در مقياس T بيشترين نمره ها بين كدام اعداد هستند.

1) 60-30         2) 80-20        3) 90-10        4) 80-40

181- اگر رتبه درصدي ورزشكاري13/84 و ميانگين گروه 10 ثانيه باشد با انحراف معيار 2 نقطه درصدي اين ورزشكار را محاسبه نماييد.

1) 8             2) 10          3) 12           4) 14

182- اگر ركورد بارفيكس ورزشكاري دريك گروه ورزشي 30 ثانيه باشد با ميانگين 20 و انحراف معيار 10تعيين كنيد اين ورزشكار از چند درصد افراد گروه بالاتر است؟

1) 13/84         2) 34/97        3) 34/99        4) 26/67

183- اگر ركورد يك ورزشكار 100 متر در يك گروه ورزشي 60 ثانيه باشد با ميانگين 30 و انحراف معيار 10 رتبه درصدي اين ورزشكار را تعيين كنيد؟

1) 87/99         2)62/97         3)13/94         4)50

184- نمرات آزموت هوش و نمرات دانشگاهي كدام نوع همبستگي را دارند؟

1)همبستگي مثبت   2) همبستگي منفي               3) همبستگي خنثي  4) گزينه ي«2» و «3»

185- سن وحافظه كوتاه مدت كدام نوع همبستگي را دارند؟

1) همبستگي مثبت 2) همبستگي مستقيم             3) همبستگي منفي  4) همبستگي خنثي

186- نمودار روبرو كدام نوع همبستگي را نشان مي دهد؟

1) همبستگي مثبت غير خطي

2) همبستگي مثبت خطي

3) همبستگي منفي غير خطي

4) همبتگس منفي خطي

187- زماني كه دو متغير مستقل از يكديگر هستند همبستگي بين آنها چقدر است؟

1) 1-            2) صفر         3)1            4) 100%

188- دامنه ضريب همبستگي دو متغيرمستقل و وابسته در يك مطالعه همبستگي چقدر است؟

1)           2)         3)         4) 50 -1

189- بوسيله كدام ضريب همبستگي مي توان خطي يا غير خطي بودن همبستگي را تعيين نمود؟

1) پيرسون        2) في          3) اسپيرمن     4) ايتا

190- براي محاسبه همبستگي بين داده هاي كمّي كدام ضريب همبستگي مناسب است؟

1) پيرسون        2) في          3) اسپيرمن     4) ايتا

191- در كدام شرايط از ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي شود؟

1) واريانس هر دو متغيير تقريباً يكسان باشد/ توزيع داراي شكل مشابه باشد.

2) هر يك از دو توزيع بيش از يك نما نداشته باشد/ نمودار پراكندگي يكسان باشد.

3) رابطه بين دو متغيير خطي باشد.

4) هر سه گزينه

192- مقياس اندازه گيري هنگام محاسبه ضريب همبستگي پيرسون چيست؟

1) اسمي / رتبه اي                              2) رتبه اي / فاصله اي

3) فاصله اي / نسبي                             4) اسمي/ نسبي

193- مقياس اندازه گيري هنگام محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن چيست؟

1) اسمي          2) رتبه اي     3) فاصله اي    4) نسبي

194- تحت چه شرايطي از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده مي شود؟

1) تعداد گروه كم باشد.

2) اطلاعات گروه‌بندي نشده باشند و يا نيازي به گروه بندي آنها نباشد.

3) نمره ها رتبه بندي شده باشند.

4) هرسه گزينه

 

195- اگر اختلاف بين جفتهاي اندازه گيري 10 و تعداد يك دسته آزمودني نيز 20 نفر باشد، ضريب همبستگي اسپيرمن را محاسبه نماييد.

1) 925/0         2)25/9          3)5/92          4)925

196- چنانچه ضريب تعيين بين دو متغير 100 باشد ، همبستگي بين اين دو متغير چند است؟

1) 1-            2) صفر         3) 1+          4)5/0±

197- ضريب تعيين بين قدرت دست با انحراف معيار2 و قدرت پا با انحراف معيار 3 كدام گزينه نمي تواند باشد؟

1)             2)            3)2-           4) صفر

198- ركوردهاي بارفيكس زير از يك گروه ورزشكار بدست آمده است ركورد قهرمان اين ماده چند است؟

25و19و14و16و18

1) 25            2)19           3)18            4)16

199- در مجموع ركوردهاي بارفيكس زير رتبه جواد چند است؟

13 و14 و جواد و17 و17 و 18و‌19و 19

1) 3             2) 4           3)5            4)6

200- در مجموع ركوردهاي شناي سرعت ذيل رتبه جواد چند است؟

13 و 14 و17 و 17 و جواد و 18 و 19 و 19

1) 3             2) 4           3) 5           4) 6

201- كدام روايي (Validity) بيان مي كند نمونه سوالات آزمون تا چه حد معرف كل جامعه سوالهاي ممكن است؟

1) رواني محتوي                  2) رواني پيش بيني

3) رواني همزمان                 4) روش كودر ريچاردسون

202- كدام گزينه از روشهاي تعيين اعتبار (Raliability) نيست؟

1) پايائي مصححان 2) فرمهاي موازي 3) دو نيمه كردن 4) تحليل محتوي

203- اگر ضريب همبستگي بين نيمه هاي يك آزمون 5/0 باشد، اعتبار آزمون را محاسبه نماييد.

1) 66/0   2)06/0    3)6/0     4) صفر

 

1- گزينه ي «2»    اهداف سنجش و اندازه گيري و ارزشيابي در تعليم و تربيت و تربيت بدني عبارتند از:

1- شناسايي نقاط قوت و ضعف 2- طبقه بندي افراد در گروههاي متجانس 3- تعيين معافيت افراد از بعضي تجربيات 4- راهنماي آموزش شاگردان 5- راهنماي معلم 6- ايجاد انگيزه و رغبت 7- تشخيص و تعيين نمره درس

2- گزينه ي «1»    كيفيتهاي مطلوب در روش اندازه گيري (ويژگيهاي يك آزمون خوب) روايي يعني مربوط بودن و پايائي يعني دقيق بودن است.

3- گزينه ي «4»    روايي (Validity) يعني مربوط بودن، يعني تست و آزمون بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه بگيرد نه متغير ديگري را.

4- گزينه ي «2»    اعتبار (Riliability) يعني دقيق بودن، يعني تست و آزمون بتواند خصيصه مورد نظر را با دقت و دقيق اندازه گيري كند.

5- گزينه ي «4»    زماني يك تست دقيق و معتبر است كه داراي ويژگيهاي

1- ثبات و هماهنگي Consistency،  2- پايائي Stability    3- قابليت اعتماد و قابليت تكرار Repeatability باشد.

6- گزينه ي «2»    اگر انقباض isoton باشد بهتر است از آزمونهاي پويا استفاده شود.

7- گزينه ي «4»    اندازه گيري قدرت و استقامت عضلاني بايد متناسب با گروه عضلاني، نوع انقباض، سرعت انقباض و مفصل درگير در انقباض صورت گيرد.

8- گزينه ي «4»    چون قدرت با وزن بدن و توده بدون چربي ارتباط مستقيم دارد بايد با توجه به آنها به صورت نسبي
بيان شود.

9- گزينه ي «2»    اجراي شماري دراز نشست ، شناي روي دست، كشش بارفيكس در اندازه گيري استقامت عضلاني كاربرد دارد نه قدرت.

10- گزينه ي «4»   در سنجش مهارتهاي ورزشي عوامل مختلفي وجود دارد كه مستقيماً بر روي اعتبار آزمون موثر است كه عبارتند از 1- فاصله زماني تكرار تست 2- آمادگي و عدم آمادگي شاگرد 3- ميزان يادگيري ايجاد شده از اجراي تست در مرحله اول 4- ميزان آمادگي و انگيزه و علاقه شاگرد 5- شرايط محيطي مختلف

11- گزينه ي «4»   مراحل اساس اندازه گيري عبارتند از 1- تعـــريف صفت مورد اندازه گيري 2- تهيه وسيله اندازه گيري 3- تعيين مقياس كمي

12- گزينه ي «1»   چون در اندازه گيري هيچ نوع داوري ارزشي صورت نمي گيرد اين فرايند يك فرايند غير ارزشي است

13- گزينه ي «3»   در شروع هر دوره آموزشي براي آگاهي از ميزان مهارتها و تواناييهاي دانش آموزان ارزشيابي ورودي صورت مي گيرد. ارزشيابي ورودي نه تنها ميزان آمادگي و آگاهي دانش آموزان را نشان مي دهد بلكه بوسيله آن مي توان محتوي و سطح برنامه آموزشي را تعيين كرد و ا زآن به عنوان معياري براي طبقه بندي افراد در گروههاي متجانس استفاده كرد.

14- گزينه ي «4»   ارزشيابي كه به طور مستمر در طول دوره آموزش انجام مي شود، ارزشيابي مرحله اي يا تكويني است. از محاسن اين ارزشيابي تعيين ميزان يادگيري اهداف آموزشي مراحل مختلف آموزش و تصميم گيري براي ادامه روال سطح آموزش و يا اصلاح آن است.

15- گزينه ي «3»   هر چند در ارزشيابي پاياني يادگيري دانش آموزان مثلاً از مهارت ورزشي مورد نظر تعيين مي شود و نقاط ضعف و قدرت آن معلوم مي شود ، ليكن برخلاف ارزشيابي مرحله اي در اين نوع ارزشيابي امكان و فرصت اصلاح برنامه وجود ندارد و تنها از اطلاعات حاصل براي اصلاح و تكميل برنامه ها در دوره هاي بعدي استفاده مي شود.

16- گزينه ي «2»   پيشرفت مثبت

بدون پيشرفت

پيشرفت منفي

17- گزينه ي «1»

→100× نمره اوليه / نمره نهائي

 

18- گزينه ي «1»   در ارزشيابي نورمي (نسبي – هنجاري) اعداد و نمره هاي خام و نورم با هنجاري كه در همان رابطه روي جمعيتهاي مشابه تهيه شده مقايسه مي شود.

19- گزينه ي «1»   چنانچه بدون در نظر گرفتن حد نصاب حتماً يك نفر براي مسابقات انتخاب شود ، دست به ارزشيابي هنجاري زده‌ايم.

20- گزينه ي «2»   در مرحله اي كه با تعيين حد نصاب افراد را در صورت كسب حد نصاب انتخاب كنيم دست به ارزشيابي ملاكي زده‌ايم.

21- گزينه ي «2»   آنتروپولوژي يا علم انسان شناسي فكر و بدن و رابطه آنها با يكديگر را مورد بررسي قرار مي‌دهد. آنتروپومتري علم اندازه گيري اجزاي ظاهري بدن است.

ارگونوي علم ساخت وسايل و تجهيزات متناسب با ابعاد بدن است.

22- گزينه ي «1»   دينامومتر: قدرت سنج عقربه اي سيار براي پاها

مانومتر: قدرت سنج عقربه اي سيار براي دستها

23- گزينه ي «4»   دلايل كناره گذاري آزمون قدرت عضلاني عبارتند از :

1- عدم اندازه گيري استقامت قلبي عروقي و تنفسي

2- اعتقاد غلط به اينكه قدرتي شدن و عضلاني شدن موجب عدم موفقيت در مهارتهاي ورزشي مي شود.

24- گزينه ي «2»   آزمون پرش سارجنت، قدرت انفجاري پاها را مورد سنجش قرار مي دهد.

25- گزينه ي «2»   ارگوگراف وسيله اندازه گيري كار انجام شده است.

 

– گزينه ي «2» شكل توزيع نمره هاي Z همانند شكل توزيع نمره هاي خام اصلي است. مثلاً اگر نمره هاي خام اصلي چولگي به راست داشته باشد منحني نمرات استاندارد آن نيز چولگي به راست دارد.

176- گزينه ي «3» توزيع نمره هاي Z يك مقياس فاصله اي است.

177- گزينه ي «3»

178- گزينه ي «1» چون ركورد پس رونده است.

179- گزينه ي «1»

180- گزينه ي «2» در مقياس T بيشترين نمره ها بين 80 و 20 يا انحراف معيار 3± است.

181- گزينه ي «3» اگر رتبه درصدي را به ما دادند و از ما نقطه درصدي را خواستند: ابتدا نمرهZ متناسب با رتبه درصدي را پيدا مي كنيم و سپس در فرمول بالا مي گذاريم تا نقطه درصدي موردنظر پيدا شود. Z متناسب با 13/84 برابر يك است.                                               

182- گزينه ي «1»

              هنگامي كه نقطه درصدي را به ما دادند و از ما رتبه درصدي را خواستند

              ابتدا نمره Z را محاسبه كنيم سپس مي توانيم با توجه به نمره Z رتبه درصدي مورد نظر را پيدا كنيم.

 

 

 

SD = 10

Z = ?

                                    با توجه به منحني طبيعي رتبه درصدي معادلي 1Z = برابر 13/84 است.

183- گزينه ي «1»   چون داده ها نزولي است فرمول سوال 179 به اين شكل مي شود.

              رتبه درصدي متناظر با 3 Z = برابر 87/99 درصد است.

184- گزينه ي «1»               هنگامي كه افزايش يك متغير با افزايش متغير ديگر همراه باشد همبستگي مستقيم و مثبت است. مانند نمرات آزمون هوش و نمرات دانشگاهي.

185- گزينه ي «3» هنگامي كه كاهش يك متغير با افزايش در متغير ديگري همراه است همبستگي بين آنها منفي يامعكوس است. مانند همبستگي بين سن و حافظه كوتاه مدت.

186- گزينه ي «3»

 

 

 

 

187- گزينه ي «2» اگر بين دو دسته كميت هيچ رابطه اي وجود نداشته باشد. همبستگي بين اين دو متغير صفر يا نزديك به صفر است و اين چنين برمي آيد كه اين دو متغير از يكديگر مستقل هستند.

188- گزينه ي «2» دامنه ضريب همبستگي زماني كه بين دو متغير رابطه همبستگي وجود داشته باشد بين 1+~ 0~ 1- است

189- گزينه ي «4» ضريب ايتا (ղ) يك ضريب همبستگي است كه بوسيله آن مي توان خطي يا غير خطي بودن همبستگي را تعيين كرد.

190- گزينه ي «1» براي محاسبه ضريب همبستگي در داده هاي كيفي از ضريب همبستگي اسپيرمن و در داده هاي كمي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي شود.

191- گزينه ي «4»

192- گزينه ي «3» ضريب همبستگي پيرسون براي توصيف ميزان همبستگي دو متغير كه با مقياس فاصله اي يا نسبي اندازه گيري شده باشند به كاربرده مي شود.

193- گزينه ي «2» ضريب همبستگي اسپيرمن و كندال براي تــــوصيف ميزان همبستگي دو متغير كه با مقيــــاس رتبه اي اندازه گيري شده باشند به كاربرده مي شود.

194- گزينه ي «4»

195- گزينه ي «1»

 

196- گزينه ي «3»

                                    ضريب همبستگي اندازه بين دو متغير را نشان مي دهد مثلاً مي گويد كه همبستگي بالا است يا پايين است. ولي اطلاعاتي در مورد ماهيت همبستگي به ما نمي دهد. ضريب همبستگي تعيين اطلاعاتي در مورد ماهيت همبستگي ارائه مي كند و بيان مي كند چند درصد از كل واريانس X ناشي از واريانس y است.

197- گزينه ي «3»   ضريب تعيين هيچ گاه منفي نخواهد شد زيرا براي محاسبه آن ضريب به توان دو مي رسد.

198- گزينه ي «1»   در داده هاي پيش رونده به ترتيب نمرات را از بالا به پايين رتبه بندي مي كنيم.

               25   19 18           16 14       ركورد             ¯     ¯  ¯           ¯  ¯

               1     2  3           4  5         رتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

199- گزينه ي «3» در مواقعي كه بعضي از داده ها برابر باشد رتبه هاي مربوط به آنها جمع و تقسيم بر تعداد داده هاي مشابه مي شود عدد حاصل رتبه هر يك از آن داده ها خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

200- گزينه ي «2»  

                                    در مواقعي كه داده ها پس رونده است (مثل شناي سرعت) رتبه بندي از پايين به بالا انجام مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

201- گزنيه ي «1»

202- گزينه ي «4»    روشهاي تعيين اعتبار عبارتند از: 1- روش پايائي مصححان 2- روشهاي بازآزمائي 3- روش هاي فرمهاي موازي يا هم ارز 4- روش دو نيم كردن آزمون 5- روش كودر ريچادرسون

203- گزينه «1» 

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *