دانلود پایان نامه

 

دانلود رایگان تست ها(نمونه سوالات تالیفی) رشته ادبیات و زبان فارسی

تست های بخش نظم فارسي 

کلا” پنج قسمت 

صد سوال

هر قسمت بیست سوال

همراه با جواب (پاسخ)های تشریحی

رشته رشته ادبیات و زبان فارسی – آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

انتشارات سنجش و دانش ۰۲۱۶۱۲۶

ذر سایت ما می توانید منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی را رایگان دانلود نمایید

پاسخ تست ها در زیر سوالات درج شده

 منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی

 چون این مطالب از روی فایل ورد کپی شده اند عکس ها درج نمیشود برای این منظور فایل pdf  را دانلود نمائید

 

 

21- منظور از خورشيد و ديوار در اين بيت چيست ؟

    «پرتو خورشيد بر ديوار تافت                                    تابش عاريتي ديوار يافت»

    1) جان و تن                     2) جسم و جان               3) ذات حق – تن           4) ذات حق جان

22- بيت زير مفهوم كدام گزينه را به خاطر مي آورد ؟

    «آدمي را فربهي هست از خيال                                گر خيالاتش بود صاحب جمال »

    1) ور بود خاري تو هيمه گلخني                               2) اي برادر تو همان انديشه اي

    3) گر گل است انديشه تو گلشني                             4) تلخ با تلخان يقين ملحق شود

23- منظور از اين مصرع چيست ؟             « پوستين بهر دي آمد ني بهار»

    1) در زمستان پوستين مي فروشند.                           2) در بهار پوستين مي فروشند.

    3) با بدان بد باش با نيكان نكو.                                 4) هر چيزي در زماني و مقامي مطلوب است .

24- «يار» در اين بيت چه كسي است ؟

    «يار آئينه است جان را حزن                                    در رخ آئينه اي جان دم مزن»

    1) معشوق                          2) دوست                       3) مريد                           4) مراد

25- كدام گزينه با اين بيت هم معني است ؟

    «بر دل عاشق هزاران غم بود                                    گر ز باغ دل خلالي كم بود»

    1) يك نكته بيش نيست غم عشق و اين عجب                                                  از هر زبان كه مي شنوم نامكرر است

    2) جمال شخص نه چشمت و زلف و عارض و خال                                           هزار نكته در اين كار و بار دلداري است

    3) گر از داستان يك سخن كم بُدي                          روان مرا جاي ماتم بدي

    4) زاهد به طعنه گفت كه رو ترك عشق كن                                                   محتاج جنگ نيست برادر نمي كنم    

26- اين بيت چه حالتي را بيان مي كند؟

    «چون كه مطرب پيرتر گشت و ضعيف                     شد ز بي كسبي رهين يك رغيف»

    1) پيري                             2) بيكاري                       3) ضعف                       4) نياز

27- «اوهام كُند پاي و قضا تيز ياب شد» يعني :

    1) افكار كند گشت و قضا سرعت گرفت.                    2) گمان ها زير پاي قضا و قدر از ميان رفتند .

    3) قضا و قدر توجهي به افكار و اوهام ندارند.            4) حركت وهم و گمان كند گشت و قضا به سرعت مسلط شد.

 

 

28- در بيت :« ني ني به جاي خويش نسيبي همي كند                                       نعتي است زان دلبر و كعبه است دلبرش»

    «نسيبي » به چه معني است ؟

    1) بهره و روزي است .                                                                                    2) غزل است .                                           

    3) به معني منسوب است .                                         4) غزلي است كه شاعر آن را مقدمه مقصود خود مي سازد.

29- در مورد اين بيت كدام گزينه صحيح است ؟

    «خاقانيا هوا و هوان هم طويله اند                            تا نشكنند قدر تو بشكن هواي نان»

    1) به فكر نان نباش                                                                                        2) هوا و هوان را يكي بدان

    3) هواي نان را با هوا و هوان يكي بدان                 4) تمايلات نفساني خود را درهم شكن

30- درباره مصراع «آري نرود گرگ گزيده ز پس آب» كدام گزينه صحيح است ؟

    1) ترس از عفونت محل گزيدگي                                               2) توان نداشتن براي رفتن به جستجوي آب

    3) دردناك تر شدن عارضه گرگ گزيده بر اثر ديدن آب         4) ترس از ديدن گرگ در سرچشمه

31- در اين بيت منظور از «عقرب نهند طالع ري» چيست ؟

    «عقرب نهند طالع ري من ندانم آن                          دانم كه عقرب تن من شد لقاي ري»

    1) ري را به طالع عقرب تجديد بنا كرده اند .                                                 

    2) طالع ري طالع نحس بوده است.

    3) عقرب دليل نحوست است پس ري نحس است.

    4) بناي شهر در طالع نحس موجب عدم مسافرت به آن شهر مي شود.

32- در اين بيت منظور از بو يحيي كيست ؟

    «گفتم تو نيز ؟ گفت چو ري دست بر گشاد                                                     بويحيي ضعيف چه باشد به پاي ري»

    1) لقب عزرائيل است .                                                                                  2) كنيه عزرائيل است.            

  3) يكي از بزرگان شهر ري است.                              4) لقب زندگي است .

33- در اين بيت كدام گزينه در مورد «خلافه» درست است ؟

    «گويند در خلافه ولي عهد آدميم                              مشنو خلافشان كه جز ابليس فن نيند»

    1) جانشين پيامبر                2) جانشين حضرت آدم         3) خليفگي خدا             4) هر سه گزينه

34- در اين بيت «دير مينا» به كدام معني است ؟

    «نه روح الله در اين دير است چون شد                     چنين دجال فعل اين دير مينا »

    1) دير ترسايان                    2) ديري بوده است در روم     3) عبادتگاه آسماني        4) كنايه از آسمان لاجوردي      

35- در اين بيت كلمه «يكتا» به چه معني است ؟

    «تنم چون رشته مردم دوتا است                               دلم چون سوزن عيسي است يكتا »

    1) راست و غير خميده                2) تنها و منفرد                                              3) يك لا               4) يك عدد

36- در اين بيت «لباس ترسا پوشيدن» به چه معني به كار رفته است ؟

    «لباس راهبان پوشيده روزم                                      چو راهب زان برآرم هر شب آوا»

    1) لباس ترسايان پوشيدن                                          2) كنايه از تيره روز بودن

    3) به اسم مسيحيان لباس پوشيدن                              4) در لباس رياضت كشان ظاهر شدن

37- در اين بيت چرا جرقه هاي آتش، پروين صفت گفته شده اند ؟

    «مريخ بين كه در زحل افتاد پس از دهان                                                      پروين صفت كواكب رخشا برافكند »

    1) چون بسيار درخشان هستند.                                 2) چون جرقه ها بسيار به هم نزديك هستند.

    3) چون نور ستارگان مانند آتش است .                     4) چون ستارگان خوشه پروين طبع آتشي دارند.

38- منظور در اين بيت كدام گزينه است ؟

    «گر بر قياس فضل بگشتي مدار چرخ                         جز بر مقّر ماه نبودي مقر مرا»

    1) شوربختي خود را به زمانه نسبت مي دهد.           2 ) در شگفت است كه مدار فلك بر قياس فضل مي چرخد.

    3) وانمود مي كند كه جبري نيست .                                                              4) از اينكه مدار فلك بر قياس فضل نمي چرخد شگفت زده است .              

39- معني «پيكان به سندان نشاندن» در بيت زير در كدام گزينه آمده است ؟

    «كسي چنو به جهان ديگري نداند نشان                       همي به سندان اندر نشاند پيكان را »

    1) نهايت مهارت در تير اندازي                                 2) سرنگون كردن دشمن                

    3) شكست خوردن                                                   4) تضرّع كردن

40- در اين بيت مراد شاعر كدام گزينه است؟

    «گر به ناكام توبود اين همه تقدير چرا                     به همه عمر چنين خواب و خورت كام و هواست»

    1) جبرگرايي                                                           2) تقدير را عامل تعيين­كننده در زندگي انسان مي­داند.

    3) جبرگرايي را رد مي­كند.                                                                            4)گزينه ي«1» و«2»

 

تست های تالیفی نظم فارسي-آزمون  ارشد ادبیات

 

21- گزينه­ي «3»         

22- گزينه­ي «2»          انسان همان گونه است كه مي­انديشد البته گزينه« 3» هم درست است اما كامل نيست.

23- گزينه­ي «4»          مصراع اشاره به اين مفهوم دارد كه هر چيزي به جاي خودش نيكوست.

24- گزينه­ي «4»          يعني در مقابل مراد و مرشد بايد ساكت بود و تسليم.

25- گزينه­ي «3»          مفهوم بيت اين است كه همه چيز بايد در اين ماجرا كامل و تمام در جاي خود قرار داشته باشد.

26- گزينه­ي «4»          مطرب محتاج يك پول ناچيز براي گذراندن روزگار بود.

27- گزينه­ي «4»          كندپاي: كند و آرام، آهسته / تيزياب: به سرعت مسلط شدن

28- گزينه­ي «4»         

29- گزينه­ي «4»          هوان: خواري، بي­عزتي/ هم طويله: يار و رفيق

30- گزينه­ي «3»          بيماري هاري به حدي دردناك است كه فكر و يا ديدن آب انقباض ناشي از بيماري را دردناك­تر مي­كند.

31- گزينه­ي «1»          در نزهة­القلوب حمدالله مستوفي آمده كه تجديد بناي شهر ر‌‌ي به طالع برج عقرب بوده است.

32- گزينه­ي «2»          «بويحيي» مخفف ابويحيي است و از جهت تسميه به ضد به عزرائيل نسبت داده شده است.

33- گزينه­ي «2»         

34- گزينه­ي «4»          «دير مينا »كنايه از آسمان لاجوردي است.

35- گزينه­ي «1»         

36- گزينه­ي «2»          راهبان لباس تيره بر تن مي­كردند و تيرگي منظور شاعر است.

37- گزينه­ي «2»          ستارگان خوشه پروين بسيار به هم نزديك هستند.

38- گزينه­ي «4»          ناصر خسرو مي­گويد اگر كار روزگار بر مبناي فضل و دانش بود مكان من از نظر بلندمرتبگي در ماه قرار داشت.

39- گزينه­ي «1»         

40- گزينه­ي «3»          ناصرخسرو در اين بيت جبرگرايي را رد مي­كند.

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *