دانلود پایان نامه

 

دانلود رایگان تست ها(نمونه سوالات تالیفی) رشته ادبیات و زبان فارسی

تست های بخش نظم فارسي 

کلا” پنج قسمت 

صد سوال

هر قسمت بیست سوال

همراه با جواب (پاسخ)های تشریحی

رشته رشته ادبیات و زبان فارسی – آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

انتشارات سنجش و دانش ۰۲۱۶۱۲۶

ذر سایت ما می توانید منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی را رایگان دانلود نمایید

پاسخ تست ها در زیر سوالات درج شده

 منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی

 چون این مطالب از روی فایل ورد کپی شده اند عکس ها درج نمیشود برای این منظور فایل pdf  را دانلود نمائید

 

 

41- مفهوم اين بيت چيست؟

    «زير گردنده فلك چون طلبي خيره بقا                     كه به نزد حكما گشتن از آيات فناست»

    1) سرگشته شدن نشانه فناست .                                                                        2) طلب بقا نشانه فناست .

    3) فلك مي­گردد و نابود مي­شود .                             4) تغيير و تحرّك نشانه فناست .

42- در اين مصراع منظور از «صعب اژدرها» كدام گزينه است؟

    «كه بر اين راه يكي منكر و صعب اژدرهاست»

    1) كنايه از خطرناك بودن راه                                                                        2) اژدهاي ترسناك و زشت

    3) كنايه از مرگ و گور                                            4) كنايه از بدخواهان و دشمنان

43- در اين بيت واژه «سر» چه مفهومي دارد؟

    «از سر زلف عروسان چمن دست بدارد                      به سر زلف توگر دست بود باد صبا را»

    1) به معني عضوي از بدن                                         2) به معني آغاز و اول چيزي

    3) براي تأكيد مضاف­اليه است .                                                                       4) به معني قصد است .

44- در اين بيت مراد از «پيكار» چيست؟

    «پيكار بود كه در بهاران                                            گويند به عندليب مخروش»

    1) طنز                               2) سخن بجا و مناسب      3) سخن بيهوده و باطل    4) جنگ و ستيزه

45- مراد شاعر از «بضاعت مزجات» در اين بيت چيست؟

    «ما را بجز تو در همه عالم عزيز نيست                        گر رد كني بضاعت مزجات ور قبول»

    1) كتابش                           2) جانش                        3) ثروتش                       4) شعرش

46- در بيت زير مراد شاعر از «شكر» چيست؟

    «شوخ چشمي چو مگس كردم و برداشت عدو            به مگس ران ملامت ز كنار شكرم»

    1) معشوق                          2) عاشق                         3) شاعر                           4) خوشي­ها و لذات زندگي

47- «انگشت مي­خايد» در اين بيت يعني چه؟

    «رقيب انگشت مي­خايد كه سعدي ديده بر هم نه        مترس اي باغبان از گل كه مي­بينم نمي­چينم»

    1) تأسف مي خورد .           2) حرص مي­ورزد.          3) عصباني است.              4) تعصب مي­ورزد.

48- كدام گزينه به مفهوم اين بيت نزديك است؟

    «عقل دورانديش بر ما راه روزي بسته است                 ورنه هر انگشت پستاني است طفل شير را»

    1) واگذاري كار به ديگران 2) تكيه بر الطاف حق       3) به فكر پايان كار بودن        4) عقل را راهبر ساختن

49- كدام يك از گزينه­ها به معني اين بيت نزديكتر است؟

    «جان به لب داريم و همچون صبح خندانيم               دست تيغ عشق را زخم نمايانيم ما»

    1) عاشق براي جان ارزشي قايل نيست .                     2) زخم عشق بهبودي ندارد .

    3) عشق آدمي را از جان سير مي­كند .                       4) عاشق خونين دل و خندان لب است .

50- واژه «بُستان» در مصراع «با هزاران عقده مشكل در اين بستان چو سرو» كنايه از چيست؟

    1) جهان هستي                   2) بوستان                       3) چمن­زار                     4) دشت و صحرا

51- كداميك از گزينه ها به مفهوم بيت زير نزديكتر است؟

    «حاصلش از رزق غير از گردش بيهوده نيست             آسيا هر چند مستغرق در آب و دانه است»

    1) غم ديگران را نخوردن                                       2) بهره نبردن از تلاش خود

    3) كوشيدن در راه كسب روزي                               4) سود بردن از رنج ديگران

52- شاعر در بيت زير بر كدام گزينه تأكيد دارد؟

    «بهار عنبر شب­ها سفيده سحر است                             خوشا كسي كه از اين نوبهار بهره­ور است»

    1) نيمه­شب­ها را غنيمت شمردن                                                                      2) شب را به خوشي گذراندن

    3) شب را چون بهار پنداشتن                                                                         4) سپيده سحر را بر شام سياه ترجيح دادن

53- كدام گزينه مفهوم بيت زير را بهتر بيان مي­كند؟

    «از آن ز سايه اهل كرم گريزانم                                                                     كه ردِ خلق شدن در قبول احسانست»

    1) قبول احسان                  2) دوري از خلق             3) ردِّ احسان                 4) روي آوردن به خدا

54- واژه «نُه آسيا» در مصراع زير به چه معني است؟

    «رهينِ منّتِ نُه آسيا چرا باشم»

    1) روزگار                          2) زمين و آسمان            3) دنيا                             4) افلاك نُه گانه

    55- در اين بيت «پيش وجود همه آيندگان              بيش بقاي همه پايندگان»

    1) مقصود ازليّت و ابديّت حضرت حق است.

    2) مقصود تقدّم نبوّت و خاتميّت رسول اكرم(ص) است.

    3) مقصود ازليّت خلقت حضرت آدم است و خاتميّت رسول اكرم(ص) .

    4) مقصود ازليّت عقل اول و خاتميّت عقل دهم است.

56- فسوس كردن در اين بيت به چه معني است؟

    «دامن دوست به صد خون دل افتاد به‌دست              به فسوسي كه كند خصم رها نتوان كرد»

    1) فريبكاري و مسخرگي دشمن                                 2) غم و اندوه دشمن       

    3) شادي دشمن                                                        4) سحر و جادوي دشمن

57- كدام گزينه با اين بيت مناسبت دارد؟

    «سخن دان پرورده پير كهن                                                                           بينديشد آن گه بگويد سخن»

    1) نكو گوي اگر دير گويي چه باك                         2) اول انديشه وانگهي گفتار

    3) مزن تا تواني به گفتار دم                                                                            4) اثر نيست در پند بسيار گوي

58- در اين بيت صوفي يعني؟

    «بلاي عشق تو بنياد زهد و بيخ ورع                           چنان بكند كه صوفي قلندري آموخت»

    1) درويش خانقاه                2)زاهد خداپرست          3) فيلسوف اهل استدلال 4) مرشد خانقاه

59- اين بيت مفيد چه معني است؟

    «گر به سر مي­گردم از بيچارگي عيبم مكن                 چون تو چوگان مي­زني جرمي نباشد گوي را »

    1) تسليم و بي­اختياري        2) بي­عقلي و ناداني        3) قدرت و استقلال         4) خودرايي و جهل

60- در اين بيت مقصود ازتقدير چيست؟

    «اي كه گفتي ديده از ديدار بت­رويان بدوز               هر چه گويي چاره دانم كرد جز تقدير را»

    1) ديده از ديدار بت­رويان دوختن                            2) زيبايي زيبارويان

    3) بيچارگي عاشق                                                    4) عشق به ديدار بت­رويان

 

تست های تالیفی نظم فارسي-آزمون  ارشد ادبیات

41- گزينه­ي «4»          به عقيده فلاسفه هر چيز كه در آن حركت و تغيير وجود داشته باشد فاني است.

42- گزينه­ي «3»         

43- گزينه­ي «4»          سر چيزي داشتن يعني قصد آن چيز را كردن .

44- گزينه­ي «3»         

45- گزينه­ي «2»         

46- گزينه­ي «1»          شاعر مي­گويد دشمن به توسط ملامت مرا از كنار معشوقم دور كرد.

47- گزينه­ي «4»         

48- گزينه­ي «2»          شاعر بر تكيه انسان­ها به خالق روزي رسان تأكيد دارد.

49- گزينه­ي «4»         

50- گزينه­ي «1»          با توجه به قرينه«عقده »مشكل كه به مشكلات انسان برمي­­گردد، مي­شود دريافت كه منظور جهان هستي است.

51- گزينه­ي «2»          مفهوم گزينه گردش بيهوده آسياب و عبور رزق و روزي مردم از آن است بدون اينكه بهره­اي به خود آسياب برسد.

52- گزينه­ي «3»          شاعر مي­گويد كه اگر كسي احسان كسي را قبول كند در نظر مردم خوار مي­شود.

53- گزينه­ي «4»         

54- گزينه­ي «1»          مي­گويد كه در عشق غير از سر داني هيچ وجود ندارد.

55- گزينه­ي «1»          پيش وجود به معناي ازليّت و بيش بقا به معني ابديّت است.

56- گزينه­ي «1»          فسوس يعني استهزاء و فريب.

57- گزينه­ي «2»        

58- گزينه­ي «2»          در اين بيت سخن از زهد و پرهيزگاري است.

59- گزينه­ي «1»          برسرگـشتن: سرگـردان بودن/ شـاعر خـود را به گوي تشبيه كرده كه در مقابل چوگان يار بي­اختيار است.

60- گزينه­ي «4»          شاعر مي­گويد تقدير اين چنين است كه من به بت­رويان نظر كنم و چاره­اي غير از اين ندارم.

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *