دانلود پایان نامه

 

دانلود رایگان تست ها(نمونه سوالات تالیفی) رشته ادبیات و زبان فارسی

تست های بخش نظم فارسي 

کلا” پنج قسمت 

صد سوال

هر قسمت بیست سوال

همراه با جواب (پاسخ)های تشریحی

رشته رشته ادبیات و زبان فارسی – آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

انتشارات سنجش و دانش ۰۲۱۶۱۲۶

ذر سایت ما می توانید منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی را رایگان دانلود نمایید

پاسخ تست ها در زیر سوالات درج شده

 منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی

 چون این مطالب از روی فایل ورد کپی شده اند عکس ها درج نمیشود برای این منظور فایل pdf  را دانلود نمائید

 

 

61- بيت زير با كدام گزينه كامل مي­شود؟

    «بلبل از … او بي خود شدي                                                                          يك طرب ز آواز خوشِ … شدي»

    1) اصوات- صد                  2) آواز- بد                     3) فرياد- صد                  4) آواز- صد

62- بيت زير چه مفهومي را مي­رساند؟

    «گشت آزاد از تن و رنج جهان                                                                        در جهان ساده و صحراي جهان»

    1) مرگ                            2) خواب                       3) آزادي                        4) رهايي

63- منظور از مصراع «هين به جاروب زبان گردي مكن» چيست؟

    1) با زبان خود آشوب بپا مكن                                                                         2) زبان تلخ نداشته باش

    3) سخن­چيني مكن                                                  4) دروغگو نباش

64- كدام مفهوم با مصراع «ور بود خاري تو هيمه گلخني» هم معني است؟

    1) گر گل دست انديشه تو گلشني                             2) كي دم باطل قرين حق شود

    3) واي او كز دشمنان افيون چشد                             4) مشك چه بود نام پاك ذوالجلال

 

 

65- بيت زير هم­معني و مضمون كدام گزينه است؟

    «والله ار سوراخ موشي در روي                                                                       مبتلاي گر به چنگالي شوي»

    1) نه از جور مردم رهد زشت­روي                            نه شاهد ز نامردم زشت گوي

    2) گر به مسكين اگر پر داشتي                                                                        تخم گنجشك از جهان برداشتي

    3) آدمي در عالم خاكي نمي­آيد به دست                   عالمي ديگر بايد ساخت و از نوع آدمي

    4) دنيا زني است عشوه ده و دلستان وليك                  با كس به سر همي نبرد عهد شوهري

66-« فتنه فروخت» در اين بيت يعني چه؟

    «حاضر آوردند چون فتنه فروخت                             اشتر كُردي كه هيزم مي­فروخت»

    1) دروغ گفت .                 2) رياكاري كرد.             3) آشوب به پا شد.          4) آشوب به پا كرد.

67- «هم موكّل را به دانگي شاد كرد» يعني؟

    1) به وكيل رشوه داد .                                             2) با خوشرويي وكيل را مخاطب ساخت .

    3) وكيل هم با او خوشرويي كرد .                            4) باز هم به مأمور چيزي داد .

68- معني مصراع زير را در كدام گزينه مي­توان يافت؟

    «شير را بچه همي ماند بدو»

    1) اَلْوَلَد سِرَّ ابَيه                                                        2) عار نايد شير را از سلسله      

    3) نگردد مگر به آزمايش دلير                                                                          4) شير بي يال و دم و اشكم كه ديد.

69- منظور از «خشكي و دايه» در مصراع زير چيست؟

    «ميل خشكي مر تو را زين دايه است»

    1) محبّت و زني كه كودك را شير مي­دهد .             2) عالم مادي و دنيا

    3) عالم مادي و حبّ آن                                           4) زمين و آسمان

70- كدام گزينه به گزينه­هاي ديگر شباهت ندارد؟

    1) برگ­ها را برگ از انعام اوست                              2) دايه­ها را دايه لطف عام او

    3) حلق بخشد سنگ را حلواي تو                              4) رزق­ها را رزق­ها او مي­دهد.

71- كدام مضمون با اين مصراع يكسان است؟

    «تلخ از شيرين لبان خوش مي­شود»

    1) خار از گلزار دلكش مي­شود                                  .                                     2) مونسي مگزين خسي را از خسي

    3) بر اميد زنده­اي كن اجتهاد                                                                         4) از جهالت قلب را كم گوي خوش

72- اين بيت با مضمون كدام گزينه شباهت دارد؟

    «هر كه در ره بي قلاووزي رود                                                                       هر دو روزه راه صد ساله شود»

    1) قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن                 ظلماتست بترس از خطر گمراهي

    2) ره نمايم همرهت باشم رفيق                                                                       من قلاووزم در اين راه دقيق

    3) گمرهش كن كه ره راست نداند سوي شهر            پس قلاووز كژ بيهوده رفتارش ده

    4) تو ز سرمستان قلاووزي مجو                                 جامه­چاكان را چه فرمايي رفو

73- مضمون كدام گزينه با اين بيت متفاوت است؟

    «توبه هر حالي كه باشي مي­طلب                               آب مي­جو دائماً اي خشك لب»

    1) تشنگان گر آب جويند از جهان                             آب هم جويد به عالم تشنگان

    2) تشنه را گر ذوق آيد از سراب                                چون رسد در وي گريزد جويد آب

    3) آب كم جو تشنگي آور بدست                              تا بجوشد آبت از بالا و پست

    4) تشنه گفت آبا مرا دو فايده است                            من از اين صنعت ندارم هيچ دست

74- مفهوم بيت در كدام گزينه آمده است؟

    «چاره نبود هم جهان را از چمين                                                                    ليك نبود آن چمين ماء معين»

    1) خوب و بد برابرند .                                             2) شايستگان نمي­توانند كار ناشايست كنند .

    3) بد نمي­تواند جايگزين نيك شود .                          4) من اگر نيكم اگر بد تو برو خود را باش .

75- منظور مولانا از« علم بناي آخُر» در اين بيت چيست؟

    «اين همه علم بناي آخُر است                                                                         كه عماد بود گاو و اشتر است»

    1) علوم                             2) علوم ظاهري              3) علم باطن                    4) علم نجوم

76- كدام گزينه تقريباً به مضمون «الفُرصةُ تَمُرُّ السّحاب» است؟

    1) بر گذشته حسرت آوردن خطاست .                       2) باز نايد رفته ياد آن هباست .

    3) گفت آه من فوت كردم فرصه را                          4) ناگهان رفت او وليكن چون كه رفت .

77- مفهوم اين بيت در كدام گزينه آمده است؟

    «هر چه تو در خواب بيني نيك و بد                         روز محشر يك به يك پيدا شود»

    1) خواب­هاي اين جهان در قيامت تعبير مي­شود .

    2) هر چه در دنيا انجام دهي د رآخرت نتيجه­اش را خواهي ديد .

    3) اتفاقات روز محشر را در رؤيا مي­بيني .

    4) اتفاقات آن جهان مانند خواب هستند .

78- معادل مفهوم اين بيت در كدام گزينه آمده است؟

    «اگر نتاني خورد طوفان سحاب                                                                       كي توان كردن به ترك خوردِ آب»

    1) ليك لقمه باز آن صعوه نيست                                .                                    2) هم به قدر تشنگي بايد چشيد .

    3) عاجزانه جنبشي بايد در آن .                                                                       4) مادح خورشيد مدّاح خود است

79- در اين بيت« عطارد با ابله» چه تناسبي دارد؟

    «چرخ گردان را قضا گمره كند                                                                      صد عطارد را قضا ابله كند»

    1) قضا و قدر بر همه چيز مسلط است .                       2) چرخ گردان عطارد را هم بي­اثر مي­كند .

    3) قضا بر چرخ گردان اثر نمي­كند .                        4) عطارد طالع دانشمندان و اديبان است .

80- منظور از اين مصراع چيست؟ « چون نه اي رنجور سر را برمبند »

    1) چون سرت درد نمي­كند دستمال نبند .                 2) خود را بيمار نشان نده .

    3) چون مختاري خودت را مجبور وانمود نكن .        4) در هر كاري از راهش وارد شو.

 

تست های تالیفی نظم فارسي-آزمون  ارشد ادبیات

61- گزينه­ي «4»         

62- گزينه­ي «2»          بيت مربوط به داستان پير چنگي درمثنوي معنوي مولوي است كه خواب او را درمي­يابد و …

63- گزينه­ي «1»           

64- گزينه­ي «1»          هر آنگونه كه مي­انديشي هستي.

65- گزينه­ي «1»          منظور اين است كه هر جا بروي گرفتار مردم نادان خواهي شد.

66- گزينه­ي «1»          فتنه فروختن: فتنه افروختن، به پا شدن آشوب و بلوا

67- گزينه­ي «1»         

68- گزينه­ي «1»          يعني بچه راز و سرّ پدرش است و مانند اوست.

69- گزينه­ي «2»          تمايلات تو به خاطر زندگي در اين دنيا است.

70- گزينه­ي «3»          به غير از اين گزينه بقيه گزينه­ها به رزّاقيت خداوند اشاره دارند.

71- گزينه­ي «1»         

72- گزينه­ي «1»          قلاووز: راهنما، بيت توصيه به داشتن رهبر و راهنما دارد.

73- گزينه­ي «1»          در بقيه گزينه­ها طلب آب از سوي تشنه است اما در اين زمينه آب نيز به دنبال تشنه مي­گردد.

74- گزينه­ي «3»          چمين: فاضلاب/ ماء مَعين:آب زلال و پاكيزه.

75- گزينه­ي «2»         

76- گزينه­ي «2»          يعني فرصت­ها مانند ابرها در گذرندكه با مضمون گزينه ي«2» مناسب است.

77- گزينه­ي «2»         

78- گزينه­ي «2»          اگر نمي­توان همه آب دريا را خورد اما مي­توان به قدر تشنگي از آن نوشيد .

79- گزينه ي «4»        عطارد طالع دانشمندان در مقابل ابلهي آورده شده است.

80- گزينه ي «3»       

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *