دانلود پایان نامه

دانلود رایگان تست ها(نمونه سوالات تالیفی) رشته ادبیات و زبان فارسی

تست های بخش نظم فارسي 

کلا” پنج قسمت 

صد سوال

هر قسمت بیست سوال

همراه با جواب (پاسخ)های تشریحی

رشته رشته ادبیات و زبان فارسی – آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

انتشارات سنجش و دانش ۰۲۱۶۱۲۶

ذر سایت ما می توانید منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی را رایگان دانلود نمایید

پاسخ تست ها در زیر سوالات درج شده

 منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی

 چون این مطالب از روی فایل ورد کپی شده اند عکس ها درج نمیشود برای این منظور فایل pdf  را دانلود نمائید

 

 

1- منظور از بيت زير كدام گزينه است ؟

    «ديو و مردم را ملقن آن يكي است                           غالب از وي گردد از خصم اندكي است »

    1) اگر انسان به تلقين شيطان گوش دهد زندگي را مي بازد .

    2) هر كس كه غالب شود در واقع با قدرتِ حق است كه غلبه مي كند .

    3) اگر تعداد دشمنان اندك باشد ، انسان غلبه مي كند .

    4) شيطان انسان را وسوسه مي كند تا بر آنها غلبه كند .

2-« صبر را سلّم كنم سوي درج» يعني :

    1) صبر مايه سلامت است.                                         2) صبر نردباني است كه براي همه قابل استفاده نيست .

    3) صبر را وسيله دست يافتن به مقامات قرار مي دهم                 4) صبر بالاترين درجه انسانيت است.

3- در بيت زير منظور از كشتي چيست ؟

    «پادشاهي را خدا كشتي كند                                    تا به حرص خويش بر صف ها زند»

    1) عظيم                             2) وسيله نجات                                                      3) وسيله گمراهي                4) قدرتمند

4- در بيت زير منظور از« بُراق» چيست ؟

    «آن كه تن را مظهر هر روح كرد                             وآن كه كشتي را بُراق نوح كرد »

    1) اسب حضرت رسول (ص)                                     2) كشتي

     3) اسب و مركب                                                   4) سنگر

5- مقصود از «كشتي و دريا» در اين بيت چيست ؟

    «گر نبيني كشتي و دريا به پيش                                 لرزه ها بين در همه اجزاي خويش»

    1) معني لغوي كلمات                                               2) وسيله نجات              3) مظاهر هستي                 4) شادي و غم

6- منظور از «كف و دريا» در بيت زير كدام گزينه است ؟

    «گردش كف را چو ديدي مختصر                           حيرتت بايد به دريا درنگر»

    1) كف دريا – دريا                                                    2) ظاهر – باطن             3) ظاهر – خدا                   4) تمام مظاهر هستي

7- مضمون مصراع «هر كه جز ماهي ز آبش سير شد» در كدام گزينه آمده است ؟

    1) برمن از عشقت بسي ناكام رفت .                           2) كي زاشارت بس كند حوت از زلال .

    3) نور مه آلوده كي گردد ابد.                                  4) نور را حاصل نگردد بردگي .

8- منظور از «غدير» در مصراع زير كدام است ؟

    « ننگ دار از آب جستن از غدير»

    1) بركه                              2) آب زياد                   3) چشمه                        4) جاي حقير

 

 

9- معادل مفهوم مصراع زير در كدام گزينه آمده است ؟

    «اُُطْلُبُ الدُّرَ اَخي وَسَطَ الصدفِ »

    1) تا صدف قانع نشد پر دُر نشد.                                                                    2) كه دائم در صدف گوهر نباشد.

    3) از صدف دُر طلب زآهو ناف.                                                                     4) گوهر معرف آموز كه با خود ببري.

10- منظور از «چاه تنگ و آذر» در بيت زير چيست ؟

    «گر رهايي بايدت زين چاه تنگ                   اي برادر رو بر آذر بي درنگ»

    1) تنگدستي – آتش            2) دنيا – رياضت           3) حرص – حسد                  4) جهل – علم

11- منظور از «بوي» و «مشك» در اين بيت چيست ؟

    «چون به مابويي رساندي تو ازاين                             سرمبند آن مشك را اي رب دين»

    1) عطر – عطردان              2) ردّپا – عطر                3) نشانه حقيقت – حقايق       4) حقايق – نشانه

12- معني اين مصراع چيست ؟

    «برق آئيينه است لامع از نمد»

    1) آيينه در پشت نمد ديده مي شود.                                          2) آفتابي بدان بلندي را پاره اي ابر ناپديد كند .

    3) نور الهي از وراي حجابهاي متوالي و متعدد مي تابد.             4) آفتاب پشت ابر نمي ماند.

13- مفهوم آيه «والشمسُ و القمر بِحُسبان» در كدام گزينه آمده است ؟

    1) ابر و خورشيد و مه و نجم بلند                                جمله بر ترتيب آيند و روند

    2) چون قمر كه امر بشنيد و شتافت                          پس دو نيمه گشت بر چرخ و شكافت

    3) كه ز يزدان آگهيم و تايعيم                                 ما همه ني اتفاقي ضايعيم

    4) چون زمين دا نيش دانا وقت خسف                      در حق قارون كه قهرش كرد و نسف

14- منظور از مصراع «چون علي تو آه اندر چاه كن» چيست ؟

    1) خلوت گزيني                2) شجاعت                     3) راز داري                  4) مشورت

15- مضمون اين مصراع كدام است ؟  «كي مفازه زفت آيد با مفاز»

    1) بيابان دراز براي شخص پيروز طولاني نيست .                                              2) بيابان چگونه ممكن است به زودي پايان يابد ؟

    3) كي بيابان مي تواند بر صحرا نورد پيروز شود.                                             4) هر بيابان را مفازه نام شد .

16- معني «نقد» در كدام مصراع با بقيه متفاوت است ؟

    1) آنكه ديدش نقد خود مردانه است.                                                             2) اين حكايت را كه نقد وقت ماست.

    3) خود حقيقت نقد حال ماست آن .                                                             4) تا كه قلب و نقد نيك آيد پديد.

17- كدام مضمون با مفهوم «تلخ از شيرين لبان خوش مي شود» يكي است ؟

    1) خار از گلزار دلكش مي شود .                              2) مونسي مگزين خسي را از خسي.

    3) بر اميد زنده اي كن اجتهاد.                                 4) از جهالت قلب را كم گوي خوش.  

18- كدام گزينه با بقيه شباهت ندارد ؟

    1) برگها را برگ از انعام اوست                                2) دايه ها را دايه لطف عام او

    3) حلق بخشد سنگ را حلواي تو                             4) ازقها را ازقها او مي دهد

19- مضمون اين بيت را در كدام گزينه مي توان يافت ؟

    «ور بود يخ بسته دوشاب اي پسر                               چون خوري گرمي فزايد در جگر»

    1) گرمي عاريتي ندهد اثر.                                       2) زانكه آن گرمي او دهليزي است.

    3) گرمي خاصيتي دارد هنر.                                   4) طبع اصلش سردي است و تيزي است.

20- «پنبه كردن» در اين مصراع يعني چي ؟     «چون بيايد مرو را پنبه كنيد»

    1) نرم كنيد                     2) رام كنيد                   3) برانيد                       4) بزنيد

تست های تالیفی نظم فارسي-آزمون  ارشد ادبیات

 

1- گزينه­ي «1»            ملقن: تلقين كننده/ غالب از وي گردد: به توسط او غلبه مي­يابد.

2- گزينه­ي «3»            سَلَّم: نردبان/ درج: جمع مكسر درجه: مرتبه­ها

3- گزينه­ي «2»           كشتي به عنوان نماد جماعت و وسيله رهايي در ادبيات فارسي جايگاه ويژه­اي دارد.

4- گزينه­ي «3»            بُراق نام اسبي بود كه در شب معراج حضرت رسول(ص) بر آن سوار شد و به معراج رفت.

5- گزينه­ي «4»           مفهوم بيت اين است كه شادي و غم براي تثبيت معنوي و روحي انسان ضروري است.

6- گزينه­ي «3»            تمام موجودات مانند كفي از درياي وجود الهي هستند.

7- گزينه­ي «2»            حوت: ماهي / زلال: در اينجا به معني آب زلال

8- گزينه­ي «4»                    مفهوم مصراع اين است كه بايد به جاي چشمه كوچك از دريا آب طلبيد. منظور از دريا وجود مطلق حضرت خداوند است.

9- گزينه­ي «3»            معني مصراع: برادرم مرواريد را از دل صدف طلب كن.

10- گزينه­ي «2»         

11- گزينه­ي «3»          از خداوند مي خواهدكه وقتي نشانه­اي از حقيقت را به ما نشان دادي اجازه ديدن بقيه حقايق را نيز به ما بده.

12- گزينه­ي «3»          برق: روشنايي/ لامع:درخشان و تابان

13- گزينه­ي «1»          مولانا به سوره الرحمن آيه 5 اشاره مي­كند كه آفتاب و ماه به حسابي مقرّر در حركت هستند.

14- گزينه­ي «3»         

15- گزينه­ي «1»          مفازه: بيابان /مفاز: شخص پيروزمند.

16- گزينه­ي «4»          در اين گزينه نقد به معني خالص و سره آمده است.

17- گزينه­ي «1»         

18- گزينه­ي «3»          در اين گزينه به رزّاقيّت خداوند اشاره نشده است.

19- گزينه­ي «3»          يعني اين كه دوشاب حتي اگر يخ بسته باشد در خاصيت خودش گرمي را نهفته دارد و ذاتش گرم است.

20- گزينه­ي «3»          پنبه كردن كسي يعني دور كردن و راندن آن كس .

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *