دانلود پایان نامه

 

دانلود رایگان تست ها(نمونه سوالات تالیفی) رشته ادبیات و زبان فارسی

تست های بخش نظم فارسي 

کلا” پنج قسمت 

صد سوال

هر قسمت بیست سوال

همراه با جواب (پاسخ)های تشریحی

رشته رشته ادبیات و زبان فارسی – آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

انتشارات سنجش و دانش ۰۲۱۶۱۲۶

ذر سایت ما می توانید منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی را رایگان دانلود نمایید

پاسخ تست ها در زیر سوالات درج شده

 منابع و تست های آزمون کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی

 چون این مطالب از روی فایل ورد کپی شده اند عکس ها درج نمیشود برای این منظور فایل pdf  را دانلود نمائید

 

 

81- مفهوم اين بيت را در كدام گزينه مي­يابيم؟

    «حريم عشق را درگه بسي بالاتر از عقل است              كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد»

    1) چون كه بحر عشق يزدان جوش زد                      بر دل او زد تو را بر گوش زد

    2) كس نبودش در هوي و عشق جفت                      ليك قاصر بود از تسبيح و گفت

    3) عشق او خرگاه بر گردون زده                               جان، سگِ خرگاهِ آن چوپان شده

    4) مر شما را سركه داد از كوزه­اش                           تا نباشد عشق او تان گوش كش

82- مقصود از« انگبين و خلّ» در بيت زير چيست؟

    «انگبين گر پاي كم آرد ز خلّ                                                                        آيد آن را سكنجبين اندر خلل»

    1) عسل- سركه                  2) شيرين- ترش              3) مؤمن- كافر                4) زيبا- زشت

83- مفهوم اصلي بيت در كدام گزينه آمده است؟

    «ذرّه­اي كان محو شد در آفتاب                                                                      جنگ او بيرون شد از وصف و حساب»

    1) مرگ                                                                  2) تاريكي                        3) رستاخيز 4) فنا

84- منظور از اين بيت در كدام گزينه آمده است؟

    «شمع روشن بي ز گيراننده­اي                                                                         يا به گيراننده­ي داننده­اي؟»

    1) هر علتي علت ديگر ايجاد مي­كند .                        2) هر شمعي روشن­كننده­اي دارد .

    3) هر معلولي علتي دارد .                                         4) همه چيز از خداست .

85- «دستخوش » در اين بيت به چه معني است؟

    «در عدم بودي نرستي از كفش                                                                       از كف او چون رهي­اي دستخوش»

    1) مرحبا                            2) مسخره                       3) احمق                         4) زبون

86- واژه« وسعتِ مشرب» با توجه به بيت زير يعني:

    «نه تنها كعبه صحرايي است دارد كعبه دل هم           به گردِ خويشتن از وسعت مشرب بيابان­ها»

    1) سرشت                           2) آبشخور                      3) ديد وسيع                   3) جاي آب دادن

87- كدام يك از گزينه­ها به معني بيت زير نزديك است؟

    «اگر نه مد بسم الله بودي تاج عنوان­ها                      نگشتي تا قيامت نوخط شيرازه ديوان­ها»

    1) بي­نام او اوراق شاعران پراكنده مي­شود .             2) بي­نام او هيچ ديواني فراهم نخواهد شد .

    3) نام خداوند مانند تاجي بر سر شاعران است .           4) نام خدا به شعر شاعران زيبايي مي­بخشد .

88- تركيب« عنان از دست گرفتن» با توجه به بيت زير يعني :

    «بلاست نفس عنان چون ز دست عقل گرفت             عصا چو از كف موسي فتاد ثعبان است»

    1) ربودن                           2) بر كسي چيره شدن    3) سوار شدن                  4) گرفتن افسار اسب

89- مفهوم بيت بر كدام گزينه دلالت دارد؟

    «هر حلقه چشمي كه در و مردمكي نيست                   در ديده صاحب­نظران داغ پلنگي است»

    1) ديده روشن                    2) انسانيّت                       3) مردمك چشم                     4) پرهيز از خوي حيواني

 

90- ايهام به كار رفته دراين بيت كدام است؟

    «از وصل صدف گهر گريزان است                             بر حسن غريب، خانه زندان است»

    1) صدف                            2) غريب                         3) زندان                                4) گريزان

91- واژه «گرمرو» در اين مصراع به چه معني است؟

    «آفتاب گرمرو شمعي است از ديوان صبح »

    1) باحرارت                        2) خوش­اخلاق               3) خوش­برخورد                    4) با صورتي برافروخته

92- واژه« اشراقيان» در مصراع «صيقل روح است فيض صحبت اشراقيان» يعني:

    1) حكماي يونان                                                      2) حكماي پيرو شهاب­الدين سهروردي

    3) پيروان سقراط                                                     4) پيروان افلاطون

93- كدام يك از گزينه­ها مفهوم اين بيت را بهتر بيان كرده است؟

    «جذ به توفيق هر كس را دل بينا دهد                      هر دو عالم را طلاق اول به پشت پا دهد»

    1) صاحبدلان با دنيا بيگانه­اند .                                                                         2) ياد خداوند باعث دوري از دنيا مي­شود .

    3) بايد به دنيا پشت كرد ورهاكرد .                           4) خداوند عامل دوري از دنيا نيست .

94- كدام گزينه به مفهوم اين عبارت نزديك­تر است؟ « موتوا قبل ان تموتوا»

    1) صائب از هر دوجهان قطع نظر بايد كرد .               2) روي در منزل ومأواي پدر بايد كرد .

    3) در حضر فكر سرانجام حضر بايد كرد .                   4) خويش را پيشتر از مرگ خبر بايد كرد .

95- بيت زير يعني:

    «شارع قافله فيض بود رخنه دل                                                                      چشم خود وقف بر اين راهگذر بايد كرد»

    1) شكستگي دل را نبايد ناچيز انگاشت .                     2) خدا دل­هاي شكسته را دوست دارد .

    3) دل هر چه شكسته­تر گرانقدرتر .                           4) دل­هاي شكسته راه به سوي خدا دارند.

96- مفهوم اين بيت در كدام گزينه بيان شده است؟

    «شكر مي­سازد شكايت را دل خرسند ما                       سبزه‌ي زنگار در شمشير ما جوهر شود»

    1) انسان قانع كاستي­ها را كامل مي­بيند .                    2) انسان قانع شكر و شكايت را يكسان مي­بيند .

    3) شمشير جوهردار از زنگار پروايي ندارد .                4) زنگار شمشير نيز روزي به كار مي­آيد .

97- در بيت زير« تا چه گل­ها بشكفند» يعني چه؟

    «تا چه گل­ها بشكفند از خار در پيراهنش                   دردمندي را كه گل در پيرهن اخگر شود»

    1) كدام گل­ها باز شوند                                            2) گل­ها كي باز مي­شوند .                

    3) بسيار گل­ها كه خواهد شكفت                              4) گل­ها باز مي­شوند.

98- كلمه خورشيد در اين مصراع استعاره از چيست؟

    «پرتو خورشيد جز در خاك نتوان يافتن»

    1) ذاتِ حقّ                       2) اصل و مرجع              3) ذرات نور                   4) ريشه

99- كدام گزينه مفهوم بيت زير را بهتر بيان مي­كند؟

    «در دبستان تماشاي خجالت هر سحر                          دارد از خط شعاعي مشق حيرت آفتاب»

    1) خورشيد هر سپيده به جمال تو مي­نگرد .              2) خورشيد جز نگريستن در روي تو كاري ندارد .

    3) خورشيد هم محو جمال تست .                             4) خورشيد از جمال تو درس مي­گيرد .

100- مفهوم بيت زير متضمن كدام گزينه است؟

    «دستگاه زخم محرومي است سرتا پاي من                  بس كه چون تركان به چشم خويش خوارم كرده­اند»

    1) حكايت                          2) شكايت                       3) تفاخر                         4) تحقير

 تست های تالیفی نظم فارسي-آزمون  ارشد ادبیات

 

81- گزينه ي «3»        منظور آن است كه جان در سراپرده عشق الهي مانند سگي به در يوزگي مشغول است و آماده جانبازي

82- گزينه ي«3»         مفهوم بيت اين است كه اگر عسل از سركه واپس تر بماند سكنجبين خراب مي­شود پس مؤمن نبايد از كافر عقب باشد.

83- گزينه ي «4»      

84- گزينه ي «3»        بيت اشاره مستقيم به رابطه‌ي علت و معلول دارد.

85- گزينه ي «4»       

86- گزينه ي «3»         وسعت مشرب در معني وسعت منظر به كار رفته است.

87- گزينه ي «2»         مفهوم بيت اين است كه اگر نام خداوند نبود هيچ ديواني فراهم نمي­شد.

88- گزينه ي «2»         معني بيت اين است وقتي كـه نفس اختيار عـقل را بدست بگيرد، آنان دچار بلا و مصيبت مي­شود.

89- گزينه ي «2»        بيت اشاره به اين دارد كه انسان بايد نگران سايرين بوده و مردم برايش اهميت داشته باشند و به چشم او بيايند.

90- گزينه ي«2»          غريب هم به معني كسي كه در غربت بسر مي­برد و هم به معني عجيب و نادر آمده است.

91- گزينه ي«1»         

92- گزينه ي«2»         شهاب­الدين سهروردي پديد آورنده مكتب اشراق در عرفان است.

93- گزينه ي «3»         توفيق الهي نصيب هر كس شود به دنيا پشت مي­كند.

94- گزينه ي «4»         معني عبارت اين است: بميريد قبل اينكه بميريد.

95- گزينه ي «4»         مفهوم بيت اين است كه روزن دل راهي به سوي فيض الهي است.

96- گزينه ي «1»        

97- گزينه ي «3»         چه بسيار گل­هايي كه از خار، درون پيراهن او خواهد شكفت.

98- گزينه ي «1»         ذات حق را جز در مخلوقات خاكي نمي­توان مشاهده كرد.

99- گزينه ي «3»        

100- گزينه ي «2»      شاعر مي­گويد سراپاي من در حال شكايت است.

 

 

 

 

 

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *