دانلود پایان نامه

مجموعه تست های جمعیت شناسی – رشته علوم اجتماعی (مقطع کارشناسی ارشد)

تست های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی همراه با جواب های کاملا” تشریحی

گروه علوم انسانی– رشته علوم اجتماعی – قسمت جمعیت شناسی

 

 

1- در تعريف جمعيت كدام مورد يكي از اركان اساسي به شمار مي‌آيد؟

1) محدوده‌ي جغرافيايي    2) انواع جمعيت             3) روش مطالعه               4) شكل و نوع خانوار

2- اين جمعيت عبارت است از ساكنين دائم و غايب موقت در هنگام سرشماري منهاي جمعيت مهمان و مسافر.

1) جمعيت واقعي               2) جمعيت كل               3) جمعيت مقيم              4) جمعيت بار

3- زمان دو برابر شدن جمعيت ايران تا سال 65 چه قدر بوده است؟

1) 35 سال                         2) 22 سال                     3) 70 سال                      4) 40 سال

4- فرآيند جمع‌آوري اطلاعات، مرتب كردن و انتشار داده‌هاي جمعيتي يك محدوده‌ي جغرافيايي در زمان معين ناميده مي‌شود؟

1) سرشماري                      2) آمارگيري                  3) نمونه گيري                4) ثبت احوال

5- اگر در يك كارگاه يك نفر شب براي خواب اقامت داشته باشد آن كارگاه چه گونه در سرشماري محاسبه مي‌شود؟

1) خوابگاه                         2) كارگاه                       3) اقامتگاه                      4) شركت

6- در سرشماري 65 چند درصد جمعيت شهرنشين بوده‌اند؟

1) 3/54                             2) 35                             3) 3/72                          4) 2/60

7- در بررسي تحولات جمعيتي 35 ساله‌ي ايران نسبت همسرداري چه تغييراتي را نشان مي‌دهد؟

1) افزايش نسبت همسرداري مردان به مراتب شديدتر از زنان است.

2) كاهش نسبت همسرداري مردان به مراتب شديدتر از زنان است.

3) افزايش نسبت همسرداري زنان به مراتب شديدتر از مردان است.

4) كاهش نسبت همسرداري زنان به مراتب شديدتر از مردان است.

8- ثبت وقايع به صورت رسمي براي نخستين بار در چه سالي و كدام كشور صورت گرفته است؟

1) 1740 – سوئد                2) 1740 – سوئيس         3) 1840 – كانادا            4) 1840 – فرانسه

9- بر اساس گزارش سرشماري سال 1370 كشور:

1) 40% كل جمعيت كم‌تر از 15 سال است.

2) اندكي كم‌تر از نيمي از كل جمعيت كم‌تر از 15 سال است.

3) 30% كل جمعيت كم‌تر از 15 سال است.

4) بين 15% تا 25% كل جمعيت كم‌تر از 15 سال است.

10- به موجب سرشماري سال 1365 چند درصد از جمعيت ايران از روستا به شهر و يا از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ مهاجرت كرده‌اند؟

1) بيش از 15%                   2) بيش از 30%                3) بيش از 60%                4) اندكي كم‌تر از 50%

11- اين تعريف كه « به ازاء هر واحد سطح زمين‌هاي زير كشت چند نفر زندگي مي‌كنند » بر كدام گزينه استدلال دارد؟

1) تراكم نسبي                    2) تراكم حسابي              3) تراكم بيولوژيك         4) تراكم اقتصادي

 

12- توزيع استاني جمعيت ايران در كدام سرشماري طبيعي‌تر است؟

1) 1355                            2) 1365                        3) 1345                         4) 1335

13- كم‌ترين ميزان شهرنشيني در سال 70 مربوط به كدام استان است؟

1) چهارمحال و بختياري    2) سيستان و بلوچستان     3) كردستان                    4) كهگيلويه و بوير احمد

14- كم‌ترين ميزان روستانشيني در سال 45 مربوط به كدام استان است؟

1) مركزي                         2) اصفهان                      3) خوزستان                   4) يزد

15- چنان چه خانواري مالك بناي محل سكونت خود باشد ولي صاحب زمين آن نباشد نحوه‌ي تصرف كدام گزينه است؟

1) ملكي اعيان                    2) مليك عرصه و اعيان   3) ملكي معمولي              4) اشتراكي

16- در واحدهاي مسكوني معمولي منظور از اتاق كدام گزينه است؟

1) فضاي محصور مسقفي كه لااقل 3 متر مربع مساحت و 2 متر مربع ارتفاع داشته باشد

2) فضاي محصور مسقفي كه لااقل 4 متر مربع مساحت و 2 متر مربع ارتفاع داشته باشد.

3) فضاي محصور مستقفي كه لااقل 5 متر مرع مساحت و 3 متر مربع ارتفاع داشته باشد.

4) فضاي محصور مسقفي كه لااقل 5 متر مربع مساحت و 2 متر مربع ارتفاع داشته باشد.

17- عبادتگاه‌ها، زيارتگاه‌ها و قبرستان جزء كدام گزينه است؟

1) اقامتگاه                         2) آثار باستاني                3) كارگاه                       4) آثار فرهنگي – مذهبي

18- در كدام سرشماري نسبت جنسي كم‌ترين ميزان را دارد؟

1) 1335                            2) 1345                        3) 1355                         4) 1365

19- بار جمعيتي يا بار اقتصادي در ايران در سال 1370 چند نفر بوده است؟

1) 2                                  2) 1                               3) 5/1                            4) 5/2

20- نسبت بستگي يا بار تكفل ناخالص در سرشماري‌هاي مختلف ايران چند بوده است؟

1) 2                                  2) 1                               3) 5/1                            4) 5/0

21- بيش‌ترين بعد خانوار روستايي در سال 70 مربوط به كدام استان است؟

1) آذربايجان شرقي           2) همدان                       3) خوزستان                   4) فارس

22- در بررسي اختلاف استان‌هاي كشور در مورد متغير مهاجرت بيش‌ترين ميزان مهاجرت به كدام استان‌ها صورت گرفته است؟

1) تهران – خوزستان         2) تهران – مركزي         3) تهران – قم                 4) اصفهان – خوزستان

23- در سال 1365 چند درصد كل مهاجرين كشور مهاجرين خارجي بودند؟

1) 20%                              2) 12%                           3) 30%                           4) 28%

24- در بررسي تحولات 35 ساله جمعيتي ايران:

1) جمعيت بالقوه‌ي فعال كشور كاهش يافته است.

2) جمعيت بالقوه‌ي فعال كشور افزايش نداشته است.

3) جمعيت بالقوه‌ي فعال كشور ابتدا كاهش و سپس افزايش يافته است.

4) جمعيت بالقوه‌ي فعال كشور ابتداد كاهش و سپس افزايش يافته است.

 

25- بيش‌ترين توسعه‌ي شهرنشيني دوره‌ي پنج ساله‌ي 1365 تا 1370 در كدام استان بوده است؟

1) گيلان                            2) آذربايجان شرقي        3) ايلام                           4) چهارمحال و بختياري

26- نسبت جنسي روستاهاي كشور در سنين فعاليت شغلي چه وضعيتي داشته است؟

1) تقليل نسبي داشته است.                                        2) افزايش نسبي داشته است.

3) تغييري نداشته است.                                            4) در نوسان بوده است.

27- در تعريف جمعيت شناسي شناخت رياضي مورد نظر آشيل گيارد كدام است؟

1) بيشتر از حيث عيني كردن و جدول بندي است.

2) بيشتر از حيث كيفي كردن و تحليل آماري است.

3) بيشتر از حيث عيني كردن و كيفي كردن است.

4) بيشتر از حيث منطق رياضي و كاربردي كردن است.

28- بيش‌ترين ميزان شهرنشيني در بررسي تحولات جمعيتي 35 ساله‌ي ايران به كدام استان مربوط است؟

1) اصفهان                         2) تهران                         3) خوزستان                   4) يزد

29- نسبت جنسي در سال 65 نسبت به سرشماري قبلي چه تغييري كرده است؟

1) افزايش يافته است.

2) كاهش يافته است.

3) نسبت جنسي مذكور از 103 تا 108 در نوسان بوده است.

4) تغيير نكرده است.

30- از نمونه گيري سال 1370 كدام نتايج به دست آمد؟

1) حداقل سن ازدواج نسبت به سابق كاهش يافته است.

2) حداقل سن ازدواج نسبت سابق افزايش يافته است.

3) ميزان باروري كشور در سطح پائيني بوده است.

4) حدود 57% ازدواج‌ها تك همسري بوده است.

31- مبناي كار سرشماري عمومي كدام نوع جمعيت است؟

1) جمعيت مقيم                 2) جمعيت واقعي            3) جمعيت كل                4) جمعيت حاضر

32- تغييرات مربوط به همسرداري در كدام‌يك از سرگذشت‌هاي جمعيت مجال بروز مي‌يابند؟

1) اجتماعي                       2) طبيعي                        3) اقتصادي                     4) آموزشي و فرهنگي

33- مدت لازم براي دو برابر شدن جمعيت جهان چه قدر است؟

1) 17 سال                         2) 25 سال                     3) 40 سال                      4) 50 سال

34- از سال 1285 تا سال 1335 روند تحول جمعيت ايران چه گونه بوده است؟

1) بدون تغيير                     2) رو به كاهش               3) رو به افزايش سريع     4) افزايش نسبتاً تدريجي

35- در بررسي تحولات رشد سالانه‌ي جمعيت ايران بيشترين رشد جمعيت در كدام سال‌ها مشاهده مي‌شود؟

1) 35 – 45                       2) 45 – 55                    3) 55 – 65                    4) 65 – 75

 

36- در سرشماري 1355 بيشترين شاغلان در كدام بخش مشاهده مي‌شوند؟

1) كشاورزي                      2) صنعت                        3) خدمات                      4) ساختمان

37- جمعيت ايران در سال 1365 چند ميليون نفر بود؟

1) 9/18                             2) 8/33                         3) 5/49                          4) 56

38- در سرشماري سال 1365 كدام متغير جمعيتي نسبت به سرشماري‌هاي قبل افزايش يافته بود؟

1) روستانشيني                    2) جواني جمعيت           3) ميزان بي سوادي        4) ميانه‌ي سني جمعيتي

39- در كدام‌يك از انواع نمونه‌گيري ابتدا نمونه‌گيري از پاره‌اي اطلاعات به عمل مي‌آيد و سپس بر اساس چهارچوب كار مزبور نمونه‌گيري كلي انجام مي‌شود؟

1) نمونه‌گيري بخشي          2) نمونه‌گيري آزمايشي   3) نمونه‌گيري الگويي     4) نمونه‌گيري از سرشماري

40- وفور مهاجر مرد چه تأثيري بر نسبت جمعيت شهري دارد؟

1) كاهش نسبت جمعيت                                           2) افزايش نسبت جمعيت

3) تأثيري ندارد.                                                      4) بستگي به نسبت جمعيت شهري دارد.

41- اعلام فهرست مشمولين نظام وظيفه‌ي عمومي و اعلام مواليد و فوت از وظايف كدام سازمان است؟

1) ثبت احوال كشور          2) برنامه و بودجه            3) مركز آمار ايران         4) وزارت دادگستري

42- كدام‌يك از مفاهيم زير از عمده‌ترين شاخص‌هاي جمعيت بر اساس شيوه‌ي معيشت است؟

1) تراكم شهري                  2) تراكم حسابي              3) تراكم بيولوژيك         4) تراكم نسبي

43- كدام‌يك از موارد زير نحوه‌ي محاسبه‌ي ميزان شهرنشيني را نشان مي‌دهد؟

44- در يك برنامه‌ريزي سنجيده‌ي اجتماعي مهاجرت چه تدبيري اتخاذ مي‌گردد تا زوج مهاجرين اقدام به مهاجرت نكنند؟

1) عوامل جذب منطقه مقصد را كاهش دهند.           2) عوامل جذب اقتصادي مبدأ را كاهش دهند.

3) عوامل دفع كننده را در مبدأ كاهش دهند.          4) عوامل دفع كننده‌‌ي بهداشتي را حذف كنند.

45- تراكم حسابي ( نسبي ) جمعيت چه گونه محاسبه مي‌شود؟

46- روستاهاي نسبتاً بزرگ ايران در كدام مرحله‌ي اقتصادي قرار دارند؟

1) اقتصاد بسته و خودكفا                                          2) اقتصاد بازاري

3) گذار از اقتصاد بسته به اقتصاد صنعتي                    4) گذار از اقتصاد بسته به اقتصاد بازاري

47- كدام‌يك از عوامل زير در كاهش جمعيت غير ساكن ايران مؤثر بوده است؟

1) گسترش روز افزون مراتع و چراگاه‌ها                   2) توسعه‌ي زندگي شهري و معيشت ماشيني

3) توجه دولت‌ها به زندگي كوچ‌نشين‌ها و بهبود آن 4) سازگاري سنت‌هاي كوچ نشيني با زندگي شهري

48- چوپان كه معمولاً بدون عائله در طول سال زندگي را مي‌گذراند چه ناميده مي‌شود؟

1) رمه گردان                    2) كوچ نشين                  3) چادرنشين                   4) نيمه كوچ نشين

49- به چند نفر كه با هم در يك اقامتگاه زندگي مي‌كنند، با يكديگر هم خرج هستند و معمولاً با هم غذا مي‌خورند چه مي‌گويند؟

1) خانواده                         2) گروه                         3) خانوار                        4) جامعه

 

 

50- ملاك تقدم خدمات رساني به روستا عمدتاً كدام‌يك از موارد زير مي‌باشد؟

1) داشتن امكانات طبيعي                                          2) بالا رفتن سطح سواد جامعه

3) وفور جمعيت                                                       4) دوري از مركز شهر

51- بار جمعيتي يا بار اقتصادي در ايران در سال 1370 حدوداً چه قدر بود؟

1) 5/0                               2) 1                               3) 5/1                            4) 2

52- در سرشماري هاي چند گانه‌ي ايران نسبت جنسي در چه سنيني به حداقل نسبي رسيده است؟

1) 14 – 0                          2) 29 – 15                    3) 44 – 30                    4) 59 – 45

53- كاهش تدريجي نسبت جنسي جمعيت در سنين 65 سال به بالا نشانه‌ي چيست؟

1) مرگ و مير اضافه‌ي مردان                                                                        2) مرگ و مير اضافي زنان

3) شيوع مرگ و مير در ميان زنان                           4) مهاجرت مردان

54- با مطالعه‌ي مقايسه‌اي درصد ازدواج كرده كدام گزينه‌ي زير قابل اندازه‌گيري است؟

1) سرعت ازواج                                                       2) عموميت ازدواج

3) سن تجرد قطعي                                                   4) ميزان همسرداري

55- كارفرما يعني:

1) كساني كه خود به فعاليت شغلي مي‌پردازند و حقوق بگير ندارند.

2) كساني كه در انجام فعاليت‌هاي شغلي خود از كاركنان فاميلي بدون مزد استفاده مي‌كنند.

3) افرادي كه مزدبگير هستند و يك يا چند نفر ديگر زير نظر آنان به كار مشغول هستند.

4) كساني كه براي انجام فعاليت‌هاي شغلي خود حداقل يك نفر مزد و حقوق بگير در استخدام داشته باشند.

56- كدام‌يك از گزينه‌هاي زير در مورد مفاهيم خانوار و خانواده صحيح نيست؟

1) در تعريف خانوار، خويشاوندي مطرح نيست.

2) خانواده‌ي يك نفري مفهوم ندارد.

3) هر خانواري مي‌تواند يك خانواده باشد.

4) خانوار مفهوم جمعيت شناسي و خانواده مفهوم جامعه شناسي دارد.

57- در كدام حالت زير زودرسي ازدواج زنان بيشتر مي‌شود؟

1) شرايط نامساعد اقتصادي                                       2) شرايط مساعد اقتصاد زنان

3) ايجاد زمينه‌ي اشتغال براي زنان                           4) توسعه‌ي آموزش و پرورش

58- متوسط عمر و اميد زندگي در ايران در سال 1370 چه قدر است؟

1) 55                                2) 60                             3) 65                             4) 70

59- مهاجرين خارجي ايران طي 35 سال ( 1335 – 1370 ) چند برابر شده است؟

1) 5 برابر                           2) 10 برابر                     3) 15 برابر                      4) 20 برابر

 

 

 

60- در مورد تحولات مرگ و مير در ايران كدام گزينه صحيح نيست؟

1) ميزان مرگ و مير در ايران همواره رو به تقليل است.

2) كاهش مرگ و مير در سال‌هاي 70 – 65 ارتباطي با نارسايي ثبت ارقام مرگ ندارد.

3) ميزان مرگ و مير در سال‌هاي 70 – 65 افزايش داشته است.

4) كاهش مرگ و مير عمومي در ايران تا حدي منطقي بوده است.

61- كلمه‌ي جمعيت شناسي ( دموگرافي ) براي نخستين بار توسط چه كسي و در چه سالي مورد استفاده قرار گرفت؟

1) آشيل گيارد – 1755                                           2) جان گرانت – 1755

3) آشيل گيارد – 1855                                           4) جان گرانت – 1855

62- كدام‌يك از عوامل زير موجب مي‌شود كه جمعيت‌ها به طور كامل از هم متمايز شوند؟

1) حجم جمعيت                                                      2) ساخت و تركيب جمعيت

3) عوامل اجتماعي                                                  4) عوامل اقتصادي

63- كدام‌يك از انديشمندان زير پاي پژوهش‌هاي تجربي را به عرصه‌ي مطالعات جمعيتي گشود؟

1) جان كرانت                   2) رابرت مالتوس            3) ابن خلدون                 4) ماكياولي

64- ثبت و ضبط ويژگي‌هاي معين تمامي افراد جمعيت نظير سن، جنس، وضع سواد و … را چه مي‌نامند؟

1) طرح تحقيقث                2) سرشماري                   3) نمونه گيري                4) آمارهاي جمعيتي

65- كدام گزينه در مورد طرف‌داران جمعيت متوقف صحيح است؟

1) آن‌ها معتقدند كه بدون جلوگيري و يا جلوگيري از افزايش جمعيت نبايد انتظار بهبود سرنوشت خود را داشت.

2) آن‌ها نه با افزايش جمعيت و نه با كاهش آن موافقند و نه حد متناسبي از جمعيت را آرزو مي‌كنند.

3) كنترل جمعيت را با الزامات اخلاقي توأم مي‌كنند و طرفدار توقف با بينش و مناسبات اخلاقي هستند.

4) آن‌ها معتقدند كه تمايل انسان به توليد مثل سريع‌ـر از فزوني‌ گرفتن وسايل رفاه و امنيت است.

66- كدام مورد يكي از مهم‌ترين ارگان‌هاي فعال در زمينه‌ي مسائل جمعيتي جهان محسوب مي‌شود؟

1) سازمان بين‌المللي كار

2) صندوق سازمان ملل براي فعاليت‌هاي جمعيتي

3) سازمان بهداشت جهاني

4) سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد ( يونسكو)

67- تعداد مواليد زنده منهاي تعداد مرگ و مير كدام نتيجه را مي‌دهد؟

1) افزايش سالانه‌ي جمعيت                                                                            2) رقم خام افزايش طبيعي جمعيت

3) جمعيت ميانه سال مورد نظر                                                                       4) افزايش سالانه‌ي طبيعي جمعيت

68- بررسي يك پديده‌ي جمعيتي در مجموعه‌ روابط خاصي كه اين پديده با ساير پديده‌ها دارد چه نام دارد؟

1) تحليل ساختي                2) تحليل طولي              3) ميزان ناخالص            4) تحليل عرضي

69- كدام گزينه يكي از شاخه‌هاي جمعيت شناسي كميّ است؟

1) جمعيت شناسي خاص                                          2) جمعيت شناسي نظري

3) جمعيت شناسي عملي                                           4) جمعيت شناسي اجتماعي

 

پاسخنامه : اینجا کلیک کنید (تشریحی) – آزمون های سنجش و دانش (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد)

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *