دانلود پایان نامه

تست های کارشناسی ارشد سنجش و دانش – مجموعه روانشناسی – علم النفس – قسمت 3

با پاسخ های کاملا” تشریحی

تست های آزمون های آزمایشی سنجش و دانش

20 سوال را در این قسمت ( همراه با جواب های تشریحی ) می توانید ببینید .بقیه سوالات در قسمت های دیگر درج می شود

 

 

61- اگر مقدار r پیرسون 45/0- باشد، چگونه آن را تفسیر می کنید؟

1) رابطه همبستگی بین دو متغیر ضعیف و مستقیم است .                                          

2) رابطه بین دو متغیر متوسط و مستقیم است.

3)رابطه بین دو متغیردرحد متوسط قوی وجهت آن معکوس است.

4) رابطه این دو متغیر ضعیف و معکوس است.

62- کدامیک از ضرایب همبستگی زیر همبستگی قویتری را نشان می دهد؟

1) 0= rxy                                                                     2) 80/0= rxy                         3) 70/0= rxy                      4)50/0= rxy

63- رعایت کدام یک از مفروضات زیر در محاسبه ضریب همبستگی پیرسون الزامی است؟

1) وجود مقیاس رتبه ای یا فاصله ای                                                                  2) توزیع طبیعی

3) یکسانی پراکش بین متغیرها                                                                                  4) عدم وجود رابطه خطی

64- در داده های اسمی (طبقه ای) می خواهیم رابطه ی جنسیت را با نگرش زنان و مردان نسبت به مسایل اجتماعی بسنجیم. مناسب ترین روش محاسبه همبستگی کدام است؟

1) r                               2) ρ                            3) Ø                     4) µ

65- برای آزمون تفاوت دو میانگین و سه میانگین به ترتیب از کدام آزمون های آماری استفاده می شود؟

1) F,T                                                                                       2)T,F                                3) T,Z                4) Z,T

66- در تحقیقی مقدار اشتباه (خطا) از نوع اول را 3/0 انتخاب کرده اند. کدامیک از موارد زیر ممکن است رخ دهد؟

1)پذیرش0 H آسان می شود. 

2) پذیرش HA آسان میشود.

3) پذیرش Ho,HA هر دو سخت می شود.

4) پذیرش Ho,HA هر دو آسان می شود.

67- زمانی که فرضیه ای را در مورد توزیع میانگین های نمونه در اطراف میانگین جامعه آزمون می کنیم، درجه آزادی چقدر است؟

1) مساوی اندازه نمونه                                                                                                         

2) مساوی اندازه نمونه منهای یک

3) درجه آزادی ارتباطی با اندازه نمونه ندارد.             

4)هرچه قدرنمونه افزایش یابد،درجه آزادی کم میشود.

 

68- در یک جدول توافقی 4×3 درجه آزادی برابر است با:      

1) 3                                   2) 4                             3) 12                     4) 6

69- در صورتی که نسبت t مشاهده شده برای تفاوت بین دو میانگین تقریباً صفر باشد، می توان نتیجه گرفت که:                                                                        

1) ابزار اندازه گیری مورد استفاده از اعتبار ( روایی) لازم برخوردار نبوده است.

2) حجم نمونه خیلی کوچک بوده است.

3) دو جامعه، میانگین مساوی دارند.

4) دلیل قانع کننده ای مبنی بر وجود تفاوت بین میانگین های دو جامعه به دست نیامده است.

70- در تحقیقی سطح قابل قبول برای رد فرض صفر یک درصد تعیین شده است.این تصمیم در مقایسه با مواردی که سطح قابل قبول 5 درصد است موجب:                    

1) افزایش احتمال خطای نوع اول و خطای نوع دوم ی شود.

2) کاهش احتمال هر دو نوع خطا می شود.

3) کاهش احتمال خطای نوع اول و افزایش احتمال خطای نوع دوم ی شود.

4) افزایش احتمال هیچکدام از این خطاها نمی شود.

71- محققی می خواهد نسبت دانشجویان دختر و پسر رشته روان شناسی را با نسبت دختر و پسر در تمام دانشگاه مقایسه و تعیین کند که آیا بین این نسبت ها تفاوت معنی داری وجود دارد یا نه؟ این محقق از چه روشی باید استفاده کند؟                                    

1) آزمون تی                        2) تحلیل واریانس          3) ضریب همبستگی        4) مجذور خی

72- مناسبترین آزمون آماری برای فرضیه پژوهشی زیر چیست؟            

(( بین نمره عزت نفس و اضطراب دانش آموزان ابتدایی، رابطه وجود دارد.))

1) همبستگی                                                                                                                         2) مقایسه دو میانگین همبسته

3) خی دو                                                                                                                            4) مقایسه دو میانگین مستقل

73- برای مقایسه یک نسبت با یک نسبت ادعا شده کدامیک از آزمون های زیر مناسبتر است؟

   1)t                                                                                                                2)2χ                                   3) F                                      4) z

74- رابطه خطای استاندارد میانگین یک نمونه با ” انحراف معیار نمونه ” و” اندازه نمونه” به ترتیب چگونه است؟                                                              

1) مستقیم- معکوس                                   2) معکوس- مستقیم

3) مستقیم- مستقیم                                     4) معکوس- معکوس

 

75- خطای نوع اول در تصمیم گیری آماری کدام است؟                          

1) رد یک فرض صفر صحیح                     2) رد یک فرض صفرغیر صحیح              

   3)عدم رد یک فرض صفر صحیح             4) عدم رد یک فرض صفرغیر صحیح              

76- در صورت رد H0 ،احتمال خطای نوع دوم (β) چقدر است؟            

1) صفر               2) یک                          3) α -1                 4) برابر با توان آزمون

77- عدم یکنواختی بین توزیع نظری و توزیع مشاهده شده ،چه زمانی بر مقدار مجذور کای تاثیر می گذارد؟                                                                                  

1) فراوانی مورد انتظار از 5 کمتر باشد.

2) فقط وقتی که درجه آزادی یک است.

3) فراوانی مورد مشاهده از 5 کمتر باشد.

4) مشاهدات مستقل از یکدیگر نباشند.

78- در رابطه با ارتباط فرضیه صفر( فرضیه آماری) با فرضیه تحقیقاتی می توان اظهار داشت که وقتی فرضیه صفر رد شود، فرضیه ی:                                    

1) خلاف شکل می گیرد.                                 2) تحقیقاتی رد می شود.

3) تحقیقاتی تایید می شود.                               4) آماری رد می شود.

79- اگر سه کلاس زبان با سه روش تدریس متفاوت تدریس گردد و تاثیر نمرات متغیر هوش را کنترل نماییم و سپس کلاس ها با هم مقایسه شوند،بهتر است چه نوع تحلیلی بکار برده شود؟                                                                                        

1) تحلیل کوواریانس                                        2) تحلیل دو راه واریانس

3) تحلیل واریانس یکراهه                                 4) تحلیل چند متغیره واریانس

80- می خواهیم میانگین سه گروه را در آزمونی با استفاده از آزمون آماریF مقایسه نماییم.تعداد آزمودنی های هر گروه 30 نفر است.اگر داشته باشیم 1740= SSb و 15280=SSw ،میزان F چقدر خواهد بود؟                                        

1)26/1                           2) 53/1                 3) 95/ 4               4) 78/8

 

پاسخ های تشریحی :

60- گزینه ی «2»

در ديدگاه غزالي نفس انساني كمال اول است براي جسم طبيعي آلي از جهت انجام افعالي كه از روي اختيار عقلي و استنباط رأي و ادارك كلي صورت مي‌گيرد.

61- گزینه ی «1»

بقا و خلود نفس از اعتقادات كندي و غزالي است.

62- گزینه ی«1»

فارابي عقل را به عقل انساني و عقل فعال تقسيم كرده است.

63- گزینه ی «2»

64- گزینه ی «3»

مرتبه عقل مستفاد وقتي است كه نفس واقعاً و فعلاً به مشاهده معقولات مي‌پردازد. نفس مي‌داند كه بالفعل آنها اشتغال دارد.

65- گزینه ی «2»

كلمات «نفس» و «نفيس» از يك ريشه‌اند.

66- گزینه ی «4»

معناي آيه: «خدا هر كسي را به اندازه توانايي‌اش تكليف مي‌دهد». در اين آيه نفس به معناي انسان بكار رفته است.

67- گزینه ی «3»

فارابي معتقد است، تنها به وسيله قوه ناطقه مي‌توان ميان زشت و زيبا تفاوت گذاشت.

68- گزینه ی «4»

مهمترين معناي شالكه، هيئت و ساخت رواني است.

69- گزینه ی «2»

70-گزینه ی «4»

نيت به معناي قصد و عزم قلبي است.

71- گزینه ی «2»

از نظر ابن‌سينا «كمال اول» آن است كه براي خود به غير خويش نيازمند ديگري نباشد و بتوان كمالات ديگر را به آن نسبت داد.

72- گزینه ی «3»

73- گزینه ی «1»

74- گزینه ی «3»

75- گزینه ی «4»

نخستين قوه از قواي باطنه حس مشترك است و همه صورت‌هايي را كه در حواس پنجگانه نقش مي‌بندند، ‌مي‌پذيرد.

76- گزینه ی «3»

از نظر ابن‌سينا قوه محركه مربوط به نفس حيواني است.

77- گزینه ی «2»

«فطرت» غرايز اختصاصي انسان است.

78- گزینه ی «3»

79-   گزینه ی «4»

80- گزینه ی «2»

از نظر ابن‌سينا كمالات به دو قسم است: كمال اول (اصلي) و كمال دوم (عارضي). كمال اول يعني براي كار خود تنها به خود نيازمند باشد و كمال دوم آن است كه تابع و عارض كمال اول باشد.

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *