دانلود پایان نامه

تست های کارشناسی ارشد سنجش و دانش

مجموعه روانشناسی – علم النفس – قسمت 4

با پاسخ های کاملا” تشریحی

تست های آزمون های آزمایشی سنجش و دانش

20 سوال را در این قسمت ( همراه با جواب های تشریحی ) می توانید ببینید .بقیه سوالات در قسمت های دیگر درج می شود

 • 81- «عقل فعال» جزء كدام يك از مراحل عقل است؟

  1) عقل بالملكه                     2) عقل هيولايي

  3) عقل بالمستفاد                   4) خارج از عقول آدمي است.

 • 82- چه كسي فكر و عقل را تابع عمل قرار داد؟

  1) كانت           2) ابن سينا      3) فارابي        4) ويليام جيمز

 • 83- از ديدگاه غزالي، چه رابطه‌اي بين انفعالات و عواطف وجود دارد؟

  1) هر دو پايدارند.                 2) هر دو ناپايدارند.

  3) انفعال ناپايدار و عواطف پايدارند.                4) انفعال پايدار و عواطف ناپايدارند.

 • 84- فارابي نفوس را از حيث «بقاء و فنايشان» به چند گروه تقسيم مي‌كند؟

  1) دو گروه مخلد در سعادت، فناي بدن

  2) دو گروه مخلد در سعادت، نرسيدن به درجه عقل مستفاد

  3) سه گروه مخلد در سعادت، نرسيدن به درجه عقل مستفاد، فناي بدن

  4) سه گروه مخلد در سعادت، مخلد در شقاوت، نرسيدن به درجه عقل مستفاد

 • 85- كدام يك از دانشمندان براي خلود نفس، دلايل شرعي مانند آيه شريفه و لا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله …… ذكر مي‌كند؟

  1) ابن سينا       2) فارابي        3) غزالي         4) سهروردي

 • 86- ويژگي غالب مرحله نفس لوّامه چيست؟

  1) فرح            2) حزن           3) ياس           4) رضايت مندي

 

 • 87- سه (3) سطح شخصيت از ديدگاه فرويد (نهاد، من و فرامن)، با كدام يك از مراتب نفس در ديدگاه اسلامي قابل تطابق است؟

  1) نهاد، من و فرامن مستتر در نفس اماره است.

  2) نهاد و من منطبق با نفس اماره و فرامن منطبق با نفس لوامه است.

  3) نهاد منطبق بر نفس اماره و من و فرامن منطبق با نفس لوامه است.

  4) هر يك از آن‌ها به تفكيك منطبق با نفوس سه گانه اماره، لوامه و مطمئنه

 • 88- چه كسي نفس و بدن را در ماهيت متمايز و غير متجانس مي‌پنداشت؟

  1) فيثاغورث       3) افلاطون        3) دكارت         4) همه افراد

 • 89- نظر ابن سينا در مورد نفس و بدن چه مي‌باشد؟

  1) نفس و بدن با هم هستند.                                     2) نفس و بدن كاملاً از هم جدا هستند.

  3) نفس صورت بدن و كمال آن است.     4) نفس و بدن هر دو مي‌ميرند.

 • 90- چه كسي معتقد است كه نفس جوهر كاملي است كه كاري جز تذكر و حفظ و تميز ندارد.

  1) افلاطون         2) غزالي         3) فارابي        4) ابن رشد

 • 91- روح القدس به نظر فارابي كدام عقل است؟

  1) عملي           2) نظري          3) فعال          4) بالقوه

 • 92- از نظر فلسفه اصالت روح بدن امري:

  1) انضمامي است و روح اصالت ندارد.  2) اضافي است و روح اصالت مادي دارد.

  3) انضامي است و روح اصالت و تقدم دارد.4) اضافي است و روح اصالت مادي ندارد.

 • 93- انشاء روح به اعتبار حركت جوهري ملاصدرا عبارت است از برآوردن:

  1) روح از بطن نفس 2) روح از بطن جسم                 3) جسم از بطن روح  4) نفس از بطن روح

 • 94- بنا به عقيده فارابي كار مغز چيست؟

  1) منبع حرارت غريزي                        2) تعديل حرارت غريزي

  3) انتزاع صور موجودات              4) دريافت اشراق از عقل

 • 95- اين سخن كه «روح جوهري است لايتجزا» از كيست؟

  1) كندي           2) غزالي         3) ابن سينا      4) ابن رشد

 • 96- بهترين تعريف از نفس طبيعي عبارت است از قوايي كه:

  1) رفتار يك بعدي دارد.                                       2) فعلي را به سوي هدف مي‌كشاند.

  3) افعال چند بعدي دارد.                                       4) رفتار را به سوي چند هدف سوق مي‌دهد

 

 • 97- در آيه :لا تكلِفُ نَفْساً اِلا وُسْعَها» نفس به چه معنايي است؟

  1) وجدان نفساني   2) خودآگاهي      3) شخصيت شكل يافته  4) حيات حيواني

 • 98- از نظر ابن سينا كمالات بر چند نوع است؟

  1) كمال اول       2) كمال دوم      3) كمال اصلي     4) كمال اول و اصلي

 • 99- كندي عقل را چگونه تقسيم مي‌كند؟

  1) عقل بالفعل و بالقوه                                          2) عقلي كه در نفس از قوه به فعليت مي‌رود.

  3) عقل ظاهر                        4) همه موارد

 • 100- به نظر ابن سينا قوه باطنه از چند قوه تشكيل يافته است؟

  1) حس مشترك، خيال، حافظه                                        2) قوه متصرفه، قوه وهم

  3) حس مشترك                        4) گزينه‌هاي 1 و 2

 

 پاسخ های تشریحی :

    پاسخ نامه علم والنفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

 

 

80- گزینه ی «2»

از نظر ابن‌سينا كمالات به دو قسم است: كمال اول (اصلي) و كمال دوم (عارضي). كمال اول يعني براي كار خود تنها به خود نيازمند باشد و كمال دوم آن است كه تابع و عارض كمال اول باشد.

81- گزینه ی «4» .

فارابي عقل فعال را به روح‌الامين يا روح‌القدس تعبير مي‌كند و آن را آخرين مرتبه عقول مفارقه سماوي مي‌داند. عقل فعال نه در ماده بوده است و نه خواهد بود، اين عقل هميشه بالفعل است.

82- گزینه ی «4»

ويليام جيمز فكر و عقل را تابع عمل مي‌داند.

83- گزینه ی «3»

84- گزینه ی «4»

به سطح شخصيت نهاد، من،‌ وفرامن فرويد منطبق يا نفوس سه‌گانه امّاره، لواّمه و مطمئنه است.

85- گزینه ی «3»

86- گزینه ی «2»

نفس لوامه در تعارض بين اميال و عقل قرار دارد و از اين رو داراي ويژگي حزن است.

87- گزینه ی «4»

طبق نظر فارابي نفوس از نظر بقا و فنا به سه دسته تقسيم مي‌شوند: 1) دسته‌اي كه سعادت را شناخته و براي رسيدن به آن كوشيده‌اند و در نهايت به آن رسيده‌اند؛ 2) دسته‌اي كه سعادت را شناخته‌اند و از آن اعراض كرده‌اند، و 3) دسته‌اي كه سعادت را شناخته‌اند و به درجه عقل مستفاد نرسيده‌اند.

88- گزینه ی «4»

جمعي از دانشمندان مانند: فيثاغورث، دكارت،‌ افلاطون و … نفس و بدن را در ماهيت متمايز غير متجانس پنداشتند و بدن را زندان نفس دانسته‌اند. با اين توضيح كه نفس در تعارض با تن مي‌كوشد از زندان تن بگريزد.

89- گزینه ی «3»

ابن‌سينا به تبعيت از فلسفه اسلامي، در گفته ارسطو و تغيير مهمي وارد كرده بود. او اتحاد نفس و بدن را به اين اعتبار كه نفس صورت بدن و كمال آن است و به وسيله آن كارهايي را كه جنبه مادي دارند انجام مي‌دهد، مسلم مي‌داند.

 

 

90- گزینه ی «2»

از امام محمد غزالي داريم: «وقتي مي‌گوييم نفس، مقصود و آن قوه كه طالب غذاست، يا آن قوه‌اي كه حركت شهوت و غضب است يا آن وقه‌اي كه در قلب ساكن بود و مولد حيات و رسانده حس و حركت است، نيست؛ زيرا اين امور از تظاهرات روح حيواني بلكه مقصود ما از نفس، جوهر كاملي است كه كاري جز تذكر و حفظ و تمييز و رؤيت ندارد.»

91- گزینه ی «3»

فارابي روح القدس را عقل فعال مي‌داند.

92-   گزینه ی «3»

93- گزینه ی «2»

94-گزینه ی «1»

طبق نظر فارابي، مغز منبع حرارت غريزي است.

95- گزینه ی «1»

96- گزینه ی «2»

طبق براهيني كه غزالي جمع‌آوري كرده است، نفس جوهري است و قائم به ذات خود و نيز نفس جوهري بسيط و نوراني، محرك است و فاعل، محرك است و قسم آلات و اجسام و نفس چون بسيط است منحل نمي‌شود.

97- گزینه ی «3»

از ديدگاه قرآن سومين معناي نفس، شخصيت شكل يافته و متعادل است.

98- گزینه ی «2»

99- گزینه ی «4»

كندي عقل را به سه دسته تقسيم مي‌كند: 1) عقل بالفعل 2) عقل بالقوه 3) عقلي كه در نفس از قوه به سوي فعاليت مي‌رود. 4) عقل ظاهر

100- گزینه ی «4»

 

 

 

 

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *