دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

تکه ای از متن پایان نامه :

چگونه بوده می باشد؟ این پژوهش از روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بهره گیری نموده و واحد تحلیل آن خانوار می باشد. حجم نمونه ۶۳۵ خانوار و روش نمونه گیری تصادفی ساده و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه ساختار یافته انجام پذیرفته می باشد. در آزمون فرضیه های مربوط به متغیر مشارکت و متغیرهای مطروحه دیگر نتایج چنین می باشد: بین میزان مشارکت و سطح سواد، سن، وضعیت سلامتی رؤسای خانوار، ارتباط معنادار هست. فرض ارتباط بین سواد روسای خانوار و مشارکت با ۹۸ درصد اطمینان صحیح می باشد. بین سن و میزان مشارکت نیز ارتباط معکوس هست. بین سلامت روسای خانوار، و میزان مشارکت آنان ارتباط معنادار هست. بین جنس و میزان مشارکت ارتباط­ای وجود ندارد. در شده می باشد. در مجموع شش نوع مشارکت: مدنی، حمایتی، فرهنگیتفریحی، محلی، مذهبی خیریه ای و شرکت در فعالی تهای انقلابی شناخته شده که در این بین میانگین مشارکت مدنی پایین تر و میانگین مشارکت مذهبیخیریه ای بالاتر از سایر انواع مشارکت می باشد. به طور کلی نیز میزان مشارکت اجتماعی زنان شهر تهران در سطح پایینی قرار دارد.

محمد علی فرهادی(۱۳۸۵) در پژوهش خود با عنوانبررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی” (مورد دانشجویان دانشگاه تهران) هدف از پژوهش را شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی دانشجویان اعلام نموده می باشد. مشارکت در این پژوهش به مثابه کنش در نظر گرفته شده می باشد. از این منظر تمام قواعد و اوصاف کنش در مشارکت اجتماعی نیز صدق می­کند. چارچوب مفهومی پژوهش نیز مشارکت را در مقام کنش در نظر گرفته و چارچوب نظری نظام عمومی کنش پارسونز و نظریه کنش بوردیو را با یکدیگر تلفیق نموده می باشد. با تکیه بر مباحث نظری، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و احساس بی­قدرتی از متغیرهای مهم در تبیین مشارکت اجتماعی کنشگران هستند. جمعیت آماری این پژوهش دانشجویان مشغول به تحصیل در چهارده دانشکده، دانشگاه ۸۴ هستند. نمونه گیری پژوهش با روش تصادفی انجام شده و با بهره گیری از فرمول کوکرانتهران تعداد ۳۷۸ نفر از دانشجویان به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شده اند. اطلاعات مربوط به مفاهیم و متغیرها با تکنیک پرسشنامه و از طریق مصاحبه حضوری گردآوری شده می باشد. بر مبنای نتایج این پژوهش و بر اساس آزمون تحلیل رگرسیون متغیرهای مورد نظر مذکور به علاوه متغیرهای جنس و مقطع تحصیلی دانشجویان در مجموع ۲۰ درصد واریانس مشارکت اجتماعی را تبیین کرده­اند. بر اساس تحلیل مسیر سرمایه اجتماعی و مشارکت اعضای خانواده در فعالیت های اجتماعی تأثیر قابل ملاحظه ای در میزان مشارکت اجتماعی افراد مورد بررسی داشته می باشد. در بررسی نظام شخصیتی نیز مشخص گردید امید به آینده، فعال گرایی، تعهد اجتماعی، دلبستگی اجتماعی، اعتماد اجتماعی وو میزان آنها بر مشارکت اجتماعی در ابعاد مختلف رسمی و غیررسمی اثر گذار می باشد. از طرف دیگر پیوند فرد با جامعه و برقراری ارتباط با آن و گسستگی او از این جامعه به محیط اجتماعی و فرهنگی و مخصوصاً به احساس بیگانگی و بی قدرتی و

ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید