دانلود پایان نامه

دراین رابطه معتقد است که عضویت درگروه وروابط متقابل اجتماعی تعیین کننده نوع رفتارافراد درشرایط خاص زندگی است .تکیه وتأکید او بیشتربرروی عناصری اززندگی گروهی است که فرد را ازکشیده شدن به سوی انحراف وکجروی بازمیدارد . این دیدگاه کجروی را ناشی از عدم توانایی وکارکرد سیستم فشاری که تأمین کننده رفتار بهنجار در بعضی افراد خاص و به دلیل منزلت های اجتماعی ایشان می دانند.
این فرضیه اساسی نظریه کنترل است که نشان می دهد مانند نظریه های دیگر تمایل به یافتن انگیزه های رفتار انحرافی ندارد بلکه بیشتر به مرحله ای توجه دارد که درآن کنترل اجتماعی درهم می شکند و مردم برای انجام رفتارهای انحرافی آزادی بیشتری بدست می آورند.دراین نظریه این سئول مطرح است که تحت چه شرایطی افراد مرتکب رفتار انحرافی می گردند.برای والتر رکلس و همکارانش این واقعیت که در برخی قسمت های جامعه بسیاری از مردم منحرف هستند ، به این معنی است که کنترل خارجی برای مقابله با انگیزه رفتار انحرافی به اندازه کافی نیرومند نیست . او با تحقیقات خود به ویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت دریافته است که خود-پنداره مثبت به عنوان مهم ترین مانع در برابر فشارهای ترغیب کننده فرد به رفتار انحرافی عمل می نماید.
دو نوع مانع کلی کجروی یا دو نوع کنترل مطرح شده است . یکی ساختار اجتماعی و نظام اجتماعی وگروه هایی که شخص به آن تعلق دارد و دیگری کنترل های روان شناختی و داخلی که هرکس برخود وارد می کند .
فشار خارجی،کنترل اجتماعی است که یک گروه بر اعضای خود وارد می آورد ، از قبیل انتظاراتی که از شخص می رود تا نقش هایی را بازی نماید ، ارزش ها و سایر موارد . یعنی قوانین و ارزش های آگاهانه و ناخود آگاه در این زمینه که چگونه رفتار کنیم تا دیگران ما را دوست بدارند . در هرجامعه سالمی که در آن شرایط آنومی وجود ندارد ولذا احتمال انحرافات علی الاصول کم باشد باید یک سیستم کنترل بیرونی قوی وجود داشته باشد تا افراد جامعه حتی هوس یک کار خلاف و انحرافی را نکنند .(رفیع پور،۱۳۷۸: ۳۸-۴۰)
فشار داخلی ، اجزای ((خود)) هستند که به شخص قوت و انگیزه مقاومت در مقابل محرک های کجروی که خواه ناخواه زمانی آن را تجربه خواهد کرد ، می دهد . انسانها به قول (زیگموند فروید) و دیوید ریزمن دارای سیستم کنترل درونی نیز هستند عواملی وجود دارد که انسانها را ازکارهای نامشروع بازمی دارد یکی ازمهمترین این عوامل دین است همچنین سیستم کنترل درونی باید قوی باشد همزمان انسانها سیستم کنترل درونی خود را نیز تقویت کنند و پای بندیهای مذهبی خود را در جامعه قوی تر نمایند. بدلیل اینکه انسانها در صورت رعایت اصول مذهبی کمتر به سمت کارهای نامشروع خواهند رفت و خود را بطور درونی کنترل خواهند نمود و درصورت بالارفتن کنترل انسانها توسط خود امنیت بیشتری درشهر ایجاد می شود و مردم می توانند درکمال آرامش زندگی کنند.
دراین زمینه تحقیقات زیادی انجام شده است . نه فقط دورکیم دراثر کلاسیک خود این مسئله را به اثبات رسانده است بلکه دانشمندان دیگر نیز به همین نتیجه رسیده اند مثلاً لاستر دربررسی خود درباره خودکشی با نوع مذهب نشان می دهد که گرایش به خودکشی در بین دانشجویان مسلمان (درنیجریه) کمتر از دانشجویان غیرمسلمان (آمریکایی) است.
معمولاً ترکیب کنترل های داخلی و خارجی بکار می افتد تا ما را از فعایت درراه های انحرافی باز دارند. افراد جامعه علاوه بر اعضاء خانواده و محیط زندگی دربروز و پیدایش امنیت ، تحت تأثیر متغیرهای محیطی امنیتی مانند پلیس شهری می باشند . هرگونه رویداد اجتماعی آسیب زا که امنیت فردی – اجتماعی را تحت تأثیر قراردهد اگر به نوبه خود مورد بررسی قرار گیرد ، ویژگی خاص منطقه را منعکس می سازد . امروز در بحث رفتارشناسی و بروز پدیده های اجتماعی امنیت فردی – اجتماعی علاوه بر مسائل روانی – اجتماعی افراد نگاه ویژه به امکانات قابل دسترس پلیس و استفاده بهینه از آن ،اهمیت خاص و مربوط به خود را دارد که نگاه متخصصان علوم اجتماعی و جامعه شناسی را به خود معطوف داشته است.
تحقیقات متعدد حاکی از این است که بسیاری از متخصصان مذکور ریشه آسیب های اجتماعی را درحوزه روانی – اجتماعی جستجو کرده و علل زیرساز بسیاری از نابهنجاری اجتماعی را احساس امنیت اقشار جامعه می دانند و براین باورند که رفتارهای معطوف به احساس ایمنی ، بیشتر زاییده امنیت محیط های زندگی است و رفتارهای درست یا نادرست نتیجه تجربه محیط های خانوادگی ،تربیتی و اجتماعی است .
سازگاری فردی و اجتماعی بدون کنترل نیروی پلیس شهری امکان پذیر نیست . رفتارهای هیجانی ، مصرف سیگار ، مواد مخدر، تضاد با اجتماع ، افزایش میزان مشاجره و پرخاشگری و اعمال و رفتار خلاف و انحرافی از مهمترین شاخص هایی هستند که پیوسته به صورت گزارش های پلیس مورد توجه قرارگرفته اند و از عوامل بر هم زدن امنیت شهروندان محسوب می شود.
به همین خاطر جهات گوناگون عناوین مختلفی را به خود اختصاص داده است که از جمله آنها عبارتند از قرن اتم ، قرن جنگ بین المللی ، عصر علم وتکنولوژی ، قرن ترور و خشونت و عصر انحراف . نامگذاری اخیر ، ظاهراً بدین خاطر است که درهیچ عصر و دوره ای بشر به این اندازه دچارعدم امنیت روانی – اجتماعی ، انحراف و سقوط اخلاقی نشده و جامعه بشری درهیچ قرن و دوره ای به میزان امروز دچار مصیبت های ناشی از فقدان اعتماد و اطمینان نبوده است . برای صدق گفتار می توان به آمارهای ارائه شده از طرف سازمان های بین المللی پی برد.(ساروخانی ،۱۳۷۹ :۱۴)
درعصر ما به دلایلی چون گسترش فقر و عدم توجه به مسائل معنوی و انسانی ، گسترش جنگ ، گرایش به لذت طلبی ها و خوشگذرانی ها ، تزلزل اصل انسان بودن و انسان زیستن ، سقوط خانواده و بالاخره گسترش ماشینیسم سبب بدبینی و دید و نگرشی همراه با شک و تردید و نگاهی تاریک از آینده شده است و اصلاح این اوضاع ممکن نیست مگربه اینکه تحولی در تمام گستره عملکرد پلیس شهری رخ دهد. شواهد موجود نشان می دهد که تلاش پیگیر متخصصان علوم اجتماعی ، آموزگاران، مددکاران اجتماعی ، قضات ، روانشناسان که در پی یافتن راهها و وسایلی برای پیشگیری وکنترل رفتار خودسرانه افراد هستند ، به تنهایی و بدون مشارکت دسته جمعی آنها نمی توان مشکل فقدان امنیت ، اعتماد و اطمینان فردی و اجتماعی را حل کرد و یا اینکه آن را تحت کنترل درآورد.در این امر، مهم همه باید شرکت جویند و حتی خود افراد نابهنجار نیز باید درحل مشکلی که اساساً به خود آنها مربوط می شود شرکت داده شوند(همان:۳۳)
هرجامعه ای لازم است یک نظام کنترل اجتماعی (Social control)?داشته باشد.یعنی مجموعه ای از وسایل برای تضمین این که مردم عموماً به شیوه ای مورد تأیید و انتظار رفتار نمایند . برخی ازکنترلهای اجتماعی بر روی فرد توسط دیگران قابل اجرا است ، چه به طور رسمی ، چه از طریق کارگزارانی مانند پلیس ، کارآگاهان دولتی وچه به طورغیر رسمی ، از طریق واکنش سایر مردم درجریان زندگی روزمره همه هنجارها ، چه آنها که به صورت قانون درآمده اند یا نه توسط احکام (?Sanctionیعنی پاداش به خاطر همنوایی و مجازات به خاطر عدم همنوایی ، پشتیبانی می شوند . فقط بخش کوچکی از رفتار اجتماعی را می توان از طریق کارگزاران رسمی کنترل نمود و اغلب احکام به طور غیر رسمی توسط مردم مانند همسایگان ، اعضای خانواده ، همکاران ، دوستان به مورد اجرا گذاشته می شود .البته اکثر کنترل های اجتماعی لازم نیست از طریق تأثیر و نفوذ مستقیم سایر مردم به مورد اجرا گذارده شود بلکه ما خود به طور درونی آنها را اجرا می کنیم . درحقیقت ما خود بخود و بدون چون و چرا از انتظارات اجتماعی پیروی می کنیم و بزرگ شدن درجامعه خود مستلزم درونی کردن هنجارها است . یعنی فرآیند ناخود آگاهی که همنوایی با هنجارهای فرهنگی را به صورت بخشی از شخصیت فرد در می آورد.(همان:۶۲).

۲-۷-۸)مدل نظری

۲-۸) فرضیات تحقیق:
۱- بین اعتماد به پلیس و احساس امنیت اجتماعی درمنطقه۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.
۲- بین اعتماد به پلیس و احساس امنیت مالی درمنطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.
۳- بین اعتماد به پلیس و احساس امنیت جانی درمنطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.
۴- بین عملکرد پلیس و احساس امنیت اجتماعی درمنطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.
۵- بین عملکرد پلیس و احساس امنیت مالی درمنطقه۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.
۶- بین عملکرد پلیس و احساس امنیت جانی درمنطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.

فصل ۳
روش تحقیق

۳-۱)مقدمه:
در این فصل به توضیح و تبیین چگونگی انجام پژوهش اشاره شده است . به این جهت همچنانکه در ادامه خواهد آمد ، ابتدا به طرح یا نوع تحقیق ، جامعه آماری و گروه نمونه پرداخته و پس از آن به ترتیب روش و ابزار گردآوری را معرفی کرده و به شاخص های مورد پژوهش در پرسشنامه اشاره شده و سپس با ذکر نحوه جمع آوری داده ها ، روش های تجزیه و تحلیل و در ادامه پایایی و روایی ابزار سنجش پرداخته شده است. سپس برای تحلیل داده های آماری از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای بررسی نگرش مردم نسبت به عملکرد پلیس بر میزان احساس امنیت اجتماعی استفاده شده و نرم افزار اس پی اس اس برای انجام دادن محاسبات و نمودارها مورد استفاده قرار گرفته است .

۳-۲)روش تحقیق:
روش تحقیق یکی از فصول مهم هر تحقیق علمی است . جان دیویی پژوهش را عبارت از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می داند . بنابراین پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. روش علمی یا روش پژوهش علمی ، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است.انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ، ماهیت موضوع، پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد .
روش های تحقیق را با معیار های مختلف دسته بندی می کنند که معروفترین آنها عبارتند از :
۳-۲-۱: طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف.
۳-۲-۲: طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش.
۳-۲-۱) طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف:
در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف ، قبل از هر چیز بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می شود. انواع تحقیق بر مبنای هدف عبارتند از : تحقیقات بنیادی (پایه )، کاربردی و عملی .این تحقیق از نوع کاربردی است.
۳-۲-۲) طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش :
غالب فعالیت های تحقیقی یک روش یا راهبرد را نشان می دهند که به سادگی قابل

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *