دانلود پایان نامه

و جرم و جنایت به واپس گرایی نیازهای متعالی و توجه به نیازهای ایمنی که غلبه بیشتری دارند منجر شود!
همچنین طبق نظریه اریکسون ، انسان در اولین مرحله زندگی خود به طور زیستی و اجتماعی با دنیای اطراف خود ارتباط برقرار می کند . تعامل بین فرد و محیط اطرافش تعیین کننده این امر است که آیا فرد دنیا (محیط پیرامون) را با نگرش اعتماد (امن) خواهد دید یا با بی اعتمادی (نا امنی ) ، به عبارت دیگر شیوه کنارآمدن سازگارانه با محیط در برابر شیوه ناسازگارانه که درآن اگر محیط نیازهای فرد را تأمین کند حس اعتماد و امنیت و سازگاری با محیط در او رشد می کند و فرد یاد می گیرد که از مردم و موقعیت های اجتماعی انتظار ثبات تداوم و یکنواختی داشته باشد. اما برعکس اگر محیط طرد کننده و ناپایدار باشد نگرش بی اعتمادی و احساس ترس و اضطراب بر فرد مستولی میشود (شولتز،۱۳۷۸:?۵۳).
بنابراین امنیت در شالوده بندی حیات آدمی نقش اساسی داشته و با تمام حوزه های فعال زندگی سر وکاردارد و تار و پود هستی با آن در هم تنیده است . ازسوی دیگر زندگی آدمی که همیشه در جمع و با جمع قابلیت تعریف می یابد نیازمند حراست و پاسداری از اجتماعاتی است که تماس و ارتباط میان افراد را فراهم می کند . بنابراین تضمین امنیت اجتماعی انسان لازم و ضروری است ، چرا که حیات انسان درگرو آنهاست و اختلال در ساز وکارآنان موجب ناامنی و پریشانی احوال انسان خواهد بود.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف دولتها برقراری نظم و امنیت در جامعه است و ایجاد رابطه پویا و متقابل بین پلیس و شهروندان امری ضروری است و به دلیل اینکه پلیس در همه جوانب زندگی شهروندان نقشی حیاتی و مهم دارد و هیچ شهروندی پیدا نمی شود که در طول حیات خود به نحوی با پلیس تعامل نداشته باشد . به نظر می رسد که بررسی نقش پلیس و اثربخشی عملکرد پلیس در یک جامعه مدنی امری ضروری است. بنابراین انجام این پژوهش ضروری بنظرمی رسد تا مشخص شود که تا چه اندازه این نهاد توانسته در انجام وظایف خود موفق باشد و به نیازهای فوری درجامعه پاسخ مثبت دهد و همچنین میزان احساس امنیت مردم از پلیس راهگشای برنامه ریزی های بعدی باشد.

۱-۴) اهداف تحقیق :
۱- بررسی نحوه نگرش (پاسخگویان)نسبت به عملکرد پلیس ۱۱۰.
۲- بررسی میزان اعتماد(پاسخگویان) به نیرو های پلیس ۱۱۰ .
۳- بررسی نگرش مردم به میزان احساس امنیت اجتماعی.
۴-ارائه راهکار جهت افزایش کارایی پلیس ۱۱۰.

۱-۵) تعریف مفاهیم :
۱-۵-۱) واژه پلیس:
واژه پلیس به احتمال فراوان ازکلمه یونانیPOLIS?مشتق شده است ریشه این واژه در زبانهای لاتین و یونانی به ترتیب ?politiaبه معنی حکومت و مدیریت و politeia یعنی شهروند می باشد که خود ازکلمه polis به معنی شهر مشتق شده است.
تعریف نهادی : نهادی که اساساً با حفظ نظم و اجرای نظامات ، احکام و مقررات سروکار داشته است.
تعریف عملیاتی:گروهی ازکارکنان دولتی که مقررات مربوط به آسایش، امنیت و سلامت عمومی ،که بوسیله مقامات صلاحیت دار اتخاذ??گردیده?به?مورد?اجرامیگذارند(میر شفیعیان،۱۳۶۵ : ۸۷)
?ودرکل سازمان پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری حفظ و امنیت عمومی و اجرای مقررات و نظارت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم ،کشف و تعقیب جرم و مبارزه با بزهکار و حمایت از بزه دیده است و همانطوریکه در شعار پلیس نیز محفوظ است پلیس حافظ جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون است .
۱-۵ -۲)امنیت :
امنیت در زبان فارسی ازکلمه ((امن- امنا)) آمده و به معنای آرامش یافتن و نترسیدن است . در معنای مصدری به معنای آرامش یافتن و اطمینان پس از ترس است . فرهنگ معین امنیت را به معنای امین شدن ، درامان بودن و بی بیمی آورده است(معین،۱۳۸۲: ۲۹۶) و در دایره المعارف لاروس واژه امنیت به معنای ((?وضعیتی که شخص درآن واهمه ای ازخطر ندارد و آرامش نفسانی از آن حاصل می شود)) آورده شده است.
درزبان انگلیسی نیزSecurity(امنیت) را به همین معنا یعنی حالت یا احساس آزاد بودن از ترس ، بیمناکی ،خطر و یا به معنای درحفظ بودن ، فراغت از خطر یا اضطراب و تشویش تعریف می نماید.
و اگر بخواهیم مفهوم امنیت را با نقیض آن یعنی ناامنی تعریف و تبیین نماییم باید بگوییم که ((نا امنی)) حالات یا موقعیت هایی هستند که نظم ،‌ انسجام و آرامش را بر هم می زنند (چلبی،۱۳۷۵: ۳۹)
تعریفی که روانشانسان از امنیت ارائه می دهند عبارت است از یک احساس آرامش نسبی از خطر که این احساس وضع خوشایندی را ایجاد می کند که در سایه آن فرد آرامش و تعادل روحی و جسمی بدست آورد.(گنجی،۱۳۸۰:?۵۲)

-انواع گونه های امنیت :
اساساً طبقه بندی یگانه ای از امنیت وجود ندارد . محققان بر مبنای دیدگاه خود اقدام به ارائه سنخ شناسیهای متعددی از امنیت کرده اند .می توان امنیت را از نظر محل استقرار و عامل بوجود آورندگانش نیز طبقه بندی کرد که در این صورت امنیت دو شکل درونی و بیرونی خواهد داشت .
۱- امنیت درونی و بیرونی : امنیت درونی آن شکلی از امنیت است که دردرون انسان استقرار می یابد و وسیله ایجاد آن نیز خود انسان است که از نظر فکری و ایمانی به مرحله ای رسیده باشد که با اتکاء به ایمان استوار خود نسبت به خالق هستی هیچ چیز یا هیچ پدیده ای نتواند آرامش درونی او را بهم بریزد ، که امنیت درونی درحوزه این تحقیق نمی باشد . اما امنیت بیرونی پس از آنکه در بیرون از وجود انسان مانند خانه ، محل زندگی و به طور کلی جامعه فراهم شد انسان هم احساس آرامش و آسودگی میکند.صورت اینگونه آسودگی و آرامش که بر اثر عوامل خارج از وجود انسان دردرون او شکل می گیرد امنیت درونی نامیده می شود زیرا از یک طرف در مرحله نخست خارج از انسان ایجاد می شود و از طرف دیگر به کمک ابزار خارج از وجود انسان در درون او شکل می گیرد .لازم به یادآوری است که امنیت بیرونی همواره منجر به پیدایش امنیت درونی نمی شود و درحقیقت زمینه و مقدمه ای برای رسیدن به این امنیت است.باید توجه داشت که در این طبقه بندی امنیت درونی مفهومی ورای مفاهیم دنیوی داشته و به نوعی با احساسات تعالی جویانه عارفانه و گسستن از تعلقات مادی ارتباط می یابد . به عبارت دیگر امنیت درونی امنیتی است که خواه ناخواه پایه هیچ گرفتن جهان و تعلق خاطر به حق ایجاد می شود وآشکار است که امنیت بیرونی می تواند زمینه های اولیه را برای رسیدن به چنین امنیت درونی فراهم سازد.
۲- امنیت دارای دو وجه متفاوت ((عینی )) و ((ذهنی)) است : وجه عینی امنیت منعکس کننده کم وکیف و نوع جرایم و آسیب های امنیتی و اجتماعی است و وجه ذهنی آن بیانگر میزان احساس امنیت و آرامش خاطری است که عامه مردم در وضعیت موجود ازآن برخوردارند.به عبارت دیگر از آنجا که تعریف امنیت و ترسیم عرصه و دامنه آن از یکسو پیوندی مستقیم و سترگ با ذهنیت و درک نخبگان و مردم یک جامعه از آسیب پذیری و تهدید داشته و از طرف دیگر متأثر از پیش فرض ها و پیش تجربه های آنان در مقوله هایی همچون ارزش ها ؟ مصالح و قدرت و…. است پس امنیت اساساً مقوله ای ذهنی است ( تاجیک ۱۳۷۷).
۳- امنیت داخلی و امنیت خارجی : مقصود از امنیت داخلی برقراری نظم و آرامش و ایمنی دردرون سرزمین وحوزه مالکیت یک کشور است و منظور از امنیت خارجی وجود همین آرامش و ایمنی و آسودگی خیال و فراغ بال و مصونیت از??خطر در خارج از سرزمین یک کشور است که امنیت خارجی درحوزه تحقیق ما نمی باشد.
??۱-۵-۳) احساس:
دکترفرامرز رفیع پور درکتاب خودجامعه شناسی احساس و موسیقی ،‌ می نویسد مقصود از احساس همان مفهومی است که درزبانهای غربی با واژه (emotion) مشخص می شود (رفیع پور ،۱۳۷۵: ۹).
او?کوشش کرده است تا با تعریف برخی از احساسها نظیر ناراحتی حاصل از ندانم کاری ،تردید ،حسادات ، ترس ، غم و غرور، مشخصات احساس را تجزیه و تفکیک کند و به این نتیجه رسید:
۱- هراحساسی در درون خود یک نوع خاص از تفکر را به عنوان یکی ازاجزاء خود دارد ( مثلاً حسادت یک ناراحتی است بر پایه این فکرکه شخص دیگری امتیازاتی به دست آورده است ).
۲- اما نوع تفکردر هراحساس با نوع تفکردر احساس دیگر عموماً متفاوت است و درنتیجه همین تفاوت در نوع تفکر، برای تشخیص تفاوت احساسها کافی است ، درعین حال باید گفت که همه احساسها زمینه تفکری متفاوت ندارند ، مثلاً ترحم و دلسوزی .
۳- هراحساسی علاوه بر زمینه تفکری یک ارزیابی مثبت و منفی از آن زمینه تفکری نیزدرخود دارد که موجب رضایت یا نارضایتی ،خوشحالی یا ناراحتی می گردد.
۴- شدت خوشحالی یا ناراحتی از یک زمینه فکری متفاوت است و بستگی به خیلی از عوامل دارد از جمله به وضعیت فکری و جسمانی شخص و همچنین به میزان بروز آن احساس یا به قول لوین تابع شرایط فردی و محیطی است .
۵- زمینه تفکری احساس خود ممکن است دارای اجزاء زیادی باشد که برخی ازآنها موجب خوشحالی و تعدادی موجب ناراحتی شوند? ازاینجاست که گاه رفتار دوگانه در یک شخص پیش می آید(همان : ۲۹)
۱-۵-۴) امنیت و احساس امنیت :
احساس امنیت که درجایگاه متغیر وابسته قرار می گیرد و به لحاظ اهمیت ، مهمترین متغیر ما می باشد .امنیت در مفهوم جدید آن دیگر به معنای اقتدار بی حد و مرز دولت و حاکمان به هر قیمت و وسیله ای نیست.امروزه بررسی های علمی نشان می دهد که امنیت علاوه برتحقق خارجی آن یک احساس عمومی است و به هر میزان که احساس امنیت عمومی در?جامعه دچار نوسان یا تغییر می گردد امنیت نیز به همان نسبت تقویت و یا تضعیف می شود.
?همانطوریکه گفته شد حفظ آرامش عمومی و برقراری امنیت یکی از وظایف اصلی و یا به عبارتی یکی از اولویت های مهم هیأت حاکمه درهرجامعه ای است . معمولاً دولت ها سعی می کنند با هدایت خشونت طبیعی که ممکن است در رفتار همه انسانها وجود داشته باشد با اقدامات مشروع و قانونی جلوی بزهکاری و عملیات مجرمانه را بگیرند، با این وجود وقوع جرم و آسیب های اجتماعی یک واقعیت است که براساس آمارهای موجود میزان ارتکاب جرایم ، درشهرها بیشتر از روستاها و در?کشورهای توسعه یافته بیشتراز?کشورهای درحال توسعه یا عقب مانده است. بنابراین تصور اینکه امنیت وقتی بوجود می آید که جرمی صورت نگیرد ،?تصوری باطل و غیرواقعی است . واقعیت این است که امنیت نه یک امر واقعی بلکه یک احساس است که این احساس درشرایطی خاص درجامعه بوجود می آید ، هرچند که درآن جامعه جرایم زیادی به وقوع می پیوندد و یا امکان دارد که با وجود پایین بودن آمار رسمی میزان وقوع جرایم درجامعه ای دیگر، این احساس بوجود نیاید. ازاین نظر با وجود اینکه درکشور ما نرخ آسیب های مذکور در مقایسه با کشورهای جهان نسبت به جمعیت حتی کشورهای اروپایی مثل آلمان ، انگلستان و فرانسه کمتر است . اما درعی

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *