دانلود پایان نامه

تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاص مانند بیان مسأله ، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری است . جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شوند . هر یک از این روشها برای پاسخگویی به یک نوع مسأله مناسب هستند. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن فرآیند تصمیم گیری باشد.. (بازرگان و دیگران ،۱۳۸۵: ۸۱).
این تحقیق یک تحقیق توصیفی و همبستگی است که در چنین تحلیلی از مجموعه همبستگی های دو متغیری، استفاده می شود. و در تحقیق همبستگی هدف آن کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها است.
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. روش تحقیق پیمایشی یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی است که برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود( حافظ نیا ، ۱۳۸۵ : ۶۲ – ۶۷ ) .
در این تحقیق، نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی توصیفی است و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است . یعنی این روش با استفاده از روش توصیفی به بیان همبستگی بین متغیر ها میپردازد و با توجه به اینکه در صدد بررسی نگرش مردم به میزان احساس امنیت با تاکید بر عملکرد پلیس است و متغیر ها در سطح فرد (پاسخگویان)مورد بررسی و سنجش قرار کرفته و نتایج نیز در همین سطح توصیف و تحلیل خواهد شد،پس واحد تحلیل این پژوهش در سطح فرد است .
واحد مشاهده نیز فرد می باشد و ابزار مشاهده به صورت مصاحبه و با استفاده از پرسش نامه ساخت یافته است.
در اجرای تحقیق حاضر از دو روش اسنادی و میدانی سود برده شده .

۳-۳) متغیرها:
۱ – متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی شود . متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب شدن توسط محقق ، دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیری تا تأثیرش برروی متغیر دیگر (متغیر وابسته ) مشاهده شود .
۲ – متغیر وابسته : متغیری است که تغییرات تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد ( بازرگان و دیگران، ۱۳۸۵ : ۴۴).
در این تحقیق، متغیرهای مستقل عبارتند از:
۱- اعتماد اجتماعی
۲- عملکرد پلیس
و متغیر وابسته : متغیراحساس امنیت شامل سه مولفه امنیت مالی و امنیت جانی و امنیت اجتماعی است.
۳-۳-۱) تعاریف مفهومی متغیرها :
۱)امنیت اجتماعی:
?بدین معناست که فردی ملزم است که امنیت افراد دیگر جامعه را نیز محترم شمرده و داعی آنها باشد تا خود نیز بتواند در سایه این امنیت همه گیر به یک زندگی گروهی و دسته جمعی و آرام و با ثبات دست یابد، درحقیقت امنیت اجتماعی یعنی رعایت حقوق دیگران توسط فرد و مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدها یا اقدام های خلاف قانون شخصی ،گروه یا دولت (خانجانی،۱۳۷۶: ۱۰).
همچنین عبارت است از فراهم شدن حالت و شرایطی که مردم درآن محیط بیم و هراس نسبت به احقاق حق وآزادیهای اساسی و مشروع خود نداشته و با آرامش خاطر به انجام فعالیت های مختلف خود بپردازند.
?امنیت اجتماعی همچون سایر پدیده ها و امور اجتماعی دارای گونه های مختلفی است که از جمله آنها می توان از امنیت شغلی ، امنیت قضائی ، امنیت سیاسی ، امنیت اقتصادی و امنیت اداری نام برد.پیرامون امنیت اجتماعی و برخی از انواع آن آمده است که امروزه مفهوم امنیت از نظر صوری و ظاهری دراجتماع و تنها به معنی فقدان جرائم و تخلفات فراتر رفته و شامل مواردی و مصادیقی از نظر روحی، اخلاقی ، بهداشتی ، اقتصادی و بالاخره ایجاد ثبات و نظم واقعی و معقول در اجتماع شده است که ازآن به امنیت اجتماعی تعبیر می شود.
اگر ابعاد امنیت?اجتماعی? را برحسب حوزه های عمده اجتماع بررسی نمائیم ، انواع امنیت به قرار زیر خواهد بود.
-نظم اجتماعی:
نظم اجتماعی یعنی رعایت اصول مشترک – تنظیم روابط هنجاری ونظارت اجتماعی ( ازجمله پلیس) سبب نظم در جامعه وهمچنین احساس امنیت در مردم می گردد (چلبی، ۱۳۷۵: ۷۵).
– امنیت سیاسی :
– هرکسی حق دارد در سرنوشت خود که متأثر ازسرنوشت جامعه است دخالت کند و هیچ کس را نمی توان به داشتن باور سیاسی خاصی وادار کرد ویا از باور سیاسی خاصی بازداشت
– امنیت قضایی:
– احترام و التزام به قانون از نخستین قوانین جامعه و ایجاد نظم و امنیت فردی واجتماعی است. برنامه ریزی های بلند مدت به منظور ایجاد امکان تحول و رشد ، تنها درجایی میسر است که قانون نظم و امنیت، ثبات و امید به آینده و اعتماد متقابل حکمفرما باشد و بدیهی است که وجود قوه قضائیه توانمند و سالم از لوازم اولیه تحقق امنیت قضایی است.
– امنیت اداری :
– منظور از امنیت اداری ، امنیت شغلی و اهمیت شأن فردی است . امنیت شغلی یعنی اینکه هرکس بتواند کار شایسته ای داشته باشد و هیچکس را نتوان از شغل دلخواهی که شایستگی آن را دارد منع کرد ، ‌مگر آنکه در اثرآن اشتغال ضرر و زیانی به خودش یا جامعه وارد آید.امنیت شأن فردی ، احترام به مقام ومنزلت اجتماعی هر فرد است.
– امنیت فرهنگی :
– انسانها زبان ، گرایش ، ‌نژاد ،‌ هنر،‌ سلیقه و بینش های متفاوت دارند و این تفاوت ها و اختلافات به نص قرآن کریم برای شناخت و شناساندن است و هیچ امتیاز یا عدم امتیازی به شمار نمی آید و تنها امتیاز انسانها در نزد خداوند درجه تقوی و پرهیزگاری آنهاست . بنابراین بایستی خاک ، خون ،‌ آداب و سنن ، زبان و مذهب همه افراد جامعه محترم شمرده شود و تا زمانی که سلیقه ها و عقیده های خاصی موجب زیان دیگران نشده ، با مزاحمتی روبرو نگردد.
– امنیت اقتصادی :
– تعیین سیاستهای کلی در بخش امنیت اقتصادی جامعه و نهادی نمودن الگوهای عملی رفتار (هنجارها ) در این زمینه یکی از حوزه های اساسی جامعه بشمار می رود.امروز امنیت اقتصادی بیش از گذشته تبدیل به مسائل ظریف و حساس جامعه شده است . بطوریکه اگر قواعد و قوانینی در این زمینه وضع و اجرا نشود، ضمن رواج هرج و مرج و بحران ، شاهد از بین رفتن امنیت دراین حوزه ها خواهیم بود که بدون تردید سرمایه ، ثروت ، تولید و کارآفرینی در جامعه تهدید خواهد شد(خوش فر،۱۳۷۹).
۲( امنیت مالی : امنیت مالی یعنی تضمین داراییهای مردم از سرقت ودزدی.
۳(امنیت جانی: امنیت جانی یعنی تضمین جسم وجان افراد دربرابر خطرها و آسیب هایی که مانع حیات می شود. که قتل ، آدم ربایی ، تصادفات ، فحشاء ، مشاجرات و درگیری های خیابانی ، تولید و پخش مواد مخدر ازمهمترین این دو بعد امنیت می باشد ( خوش فر۱۳۷۹).
۴(اعتماد : اعتماد اجتماعی یعنی ایجاد جامعه سالم ، که در آن برخورد صادقانه دولت وهمکاری مردم وجود دارد که باعث ایجاد اعتماد اجتماعی در جامعه می شود.
۵-عملکرد پلیس ۱۱۰: پلیس ۱۱۰ بعنوان یک مرکز کنترل ،وظیفه کنترل اجتماعی مردم را به عهده دارد به شیوه ای که عموما مردم مورد تائید و انتظار رفتار نمایند،و همچنین هدایت و سازماندهی ارتباطات و عملیات ، یکی از نهادهای نیروی انتظامی محسوب می شود که یک تحول بزرگ و اساسی در نظام خدمات انتظامی کشور است (محمدزاده،۱۳۸۱:۵).
۳-۳-۲) تعاریف عملیاتی متغیرها:
– برای اندازه گیری امنیت اجتماعی شاخص های زیر در نظر گرفته شده است :
۱-با استقرار پلیس ۱۱۰ در جامعه امنیت بیشتری حاکم شده.
۲-بااستقرار پلیس نظم و آسایش بیشتری برای مردم فراهم شده.
۳-با مشاهده نیرو های پلیس در خیابان احساس خوبی دارم و احساس امنیت میکنم.
۴-من آزادانه در تعیین سرنوشت سیاسی خود و جامعه ام دخالت دارم.
۵-من آزادانه و به دلخواه شغل مورد علاقه ام را بدست آورده ام.
۶- میتوانم آزادانه به شرط آنکه آسیبی به آزادی دیگران نرسانم رفتار های خود را انجام دهم.
۷-می توانم با خیال راحت جهت سرمایه گذاری، سرمایه ام را در شرکت بگذارم.
۸-سعی میکنم با افراد غریبه ارتباط برقرار نکنم.
۹-حضور خلافکاران(مواد فروش ها و معتادین، مزاحمین نوامیس و…)در محله کاهش یافته است.
که سئوالات ۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱پرسشنامه میزان امنیت اجتماعی را می سنجد.
– برای اندازه گیری اعتماد به پلیس شاخص های زیردر نظر گرفته شده است
۱-اطمینان دارم که نحوه پاسخگویی پلیس به شکایات مردم مناسب است.
۲-با گزارش مشاهده جرم اطمینان دارم که پلیس اقدام به پی گیری می کند.
۳-در صورت وقوع جرم، پلیس توانایی مقابله با مجرم را دارد.
۴-اطمینان دارم که مجرمین پس از دستگیری توسط پلیس مجازات می شوند.
که سئوالات ۱۳-۱۲-۱۰امنیت مالی را می سنجد.
– برای اندازه گیری احساس امنیت مالی شاخص های زیردر نظر گرفته شده است.
۱-نسبت به اینکه دیگران از ثروت و دارائیم اطلاع داشته باشنداحساس خوبی ندارم.
۲-وقتی به مسافرت می رویم می توانیم با اطمینان بیشتری منزل را چندروزی خالی بکذاریم.
۳-هنگام حمل پول از به سرقت رفتن آن نگران نیستم.
۴-سرقت از منازل در این منطقه کاهش یافته است.
۵-سرقت کیف پول و گوشی در این مناطق کاهش یافته است.
۶-سرقت اتومبیل در این منطقه کاهش یافته است.
که سئوالات۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴امنیت مالی را می سنجد.
– برای اندازه گیری امنیت جانی شاخص های زیردرنظر گرفته شده است
۱-از اینکه شب در منزل تنها باشم هراسی ندارم.
۲- هنگام عبور و مرور در خیابان از اینکه مورد زورگیری قرار گیرم نگرانم.
۳-از اینکه افراد غریبه را سوار اتومبیل شخصی ام کنم می هراسم.
۴-سعی میکنم برای عبور و مرور سوار اتومبیل های شخصی نشوم.
که سئوالات ۲۳-۲۲-۲۱-۲۰میزان امنیت جانی را می سنجد
– برای اندازه گیری عملکردپلیس ۱۱۰ شاخص های زیردر نظر گرفته شده است
۱-سرعت عمل پلیس ۱۱۰ در حضور بر سر صحنه جرم و دزدی مناسب است.
۲-در این منطقه افراد مشکوک بلا فاصله مورد توجه و پی گیری پلیس قرار می گیرند.
۳-با حضور گشت های پلیس ۱۱۰ در خیابان ها فرصت های فراهم شده برای مجرمین از بین می رود.
۴-گشت های ماشینی پلیس در این منطقه مناسب است.
۵-تعداد گشت های ایست بازرسی پلیس در این منطقه کافی است
۶-مراقبت های شبانه پلیس دراین منطقه مطلوب است.
۷-تعداد ایستگاه های موقت پلیس در این منطقه مناسب است.
۸-از عملکرد پلیس ۱۱۰ رضایت دارم.
۹-مراقبت های پلیس در این منطقه کافیست.
اتفاق می افتد.که سئوالات۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴ عملکرد پلیس ۱۱۰را می سنجد.

۳-۴) جامعه آماری:
جامعه آماری تحقیق شامل جمعیت ساکن در منطقه ۸ تهران طبق آخرین سر شماری نفوس مسکن در سال ۱۳۹۰می باشد .
این منطقه با جمعیت تقریبی ۳۷۸۷۲۵ در دامنه شیب ملایم رشته کوه البرز در شمال کوه های ۳ تپه در شرق تهران قرار گرفته است.
این منطقه از طزیق همسایه شمالی خود (منطقه ۴)به ارتفاعات کوه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *