دانلود پایان نامه

ه در صورتی که با توجه کامل به خبر روبرو شوند. فقط ۲۰ درصد اطلاعات ارائه شده را می توانند در خاطر داشته باشند. کاش و همکارانش در گزارشی پژوهش های خود را آوردند که ۲۱ درصد از بینندگان بخش خبری، یک ساعت بعد ، حتی یک خبر از مجموعه اخبار نقل شده را در خاطر نداشتند. (پستمن،۲۹۱،۱۳۷۳)فیندال و هوی جر (۱۹۸۴) از مطالعات خود در مورد اخبار تلویزیونی چنین نتیجه می گیرند که تنها بخشی از مخاطبان اخبار تلویزیونی را می فهمند. آنها ادعا می کنند که اخبار تلویزیونی به درد کسی می خورد که مطلع باشد.الیوت۴ هم معتفد است که مخاطبان فقط تماشاگرند و در معرض ارتباط قرار نمی گیرند.(ویندال و سون۵، ۲۵۷،۱۳۷۶)براساس تحقیقی که آندرینا ماندلی۶ در سالهای ۱۹۹۳،۱۹۹۲ در ایتالیا انجام داد به این نتیجه رسید که تاثیر ارائه اخبار از طریق رسانه ها بر افکار عمومی مسجل است. این عامل به ویژه در شرایط بی ثباتی سیاسی اهمیت خاصی می یابد. زیرا در این مواقع مردم به جای اتکا به سازمانهای سیاسی اجتماعی خود معمولاً به رسانه روی می آورند تا بتوانند جهت گیری کنند.(ماندلی۴۳،۱۳۷۹). مک کوایل معتقد است اساس یادگیری از طریق اخبار و قدرت اطلاع رسانی آن در پاداش های فردی نهفته است که هر فرد می تواند توقع داشته باشد که در صورت داشتن اطلاعات مفید یا جالب توجه عایدش شود و همین طور در قدرت کارشناسی و خبرگی که به منابع خبری نسبت داده می شود.(مک کوایل۴۱۳،۱۳۸۵). فیندال و هوی جر می گویند ما رویدادها و داستانهایی را می توانیم بفهمیم که از طرح های معینی که توانسته ایم تشخیص دهیم پیروی کنند.مواردی را از طریق رسانه ها می گیریم به این سرمشق های دنیای واقعی می افزاییم. اخبار تلویزیونی برای ما طرحی فراهم آورده اند که با آن بتوانیم حدس بزنیم وقتی سیاستمداران بلند پایه کشورهای مختلف با هم ملاقات می کنند چه روی می دهد؟استقبال در فرودگاه ، اهداء سبدهای گل، نشستن دو رهبر بر روی یک مبل تا عکس گرفته شود و غیره رسانه ها ما را با این طرح آشنا کرده اند، هر چند که ممکن است خودمان هیچگاه آن را تجربه نکرده باشیم. در برقراری ارتباط، انتظار ما این است که آنچه انتقال می یابد منطبق باجهان واقعی باشد یاد از طرحهای داستانی پیروی کند. وقتی چنین است بهتر می توانیم آنچه را می بینیم، بفهمیم، (ویندال و سون، ۲۵۱،۱۳۷۶) “مک کوایل” معتقد است که خصوصیات اخبار، بسیار بیشتر از آنچه که معمولا تصور می شود از سنت های قدیمی تر مثل قصه گویی پیروی می کند. (مک کوایل،۱۳۸۵، ۲۹۴). “پژوهشی که در آن دلایل تماشای اخبار بررسی شده است نتیجه می گیرید که اغلب بینندگان مایل اند سرگرم و مشغول باشند، به دست آوردن اطلاعات تنها یک انگیزه ثانوی برای تماشای اخبار است. هان طور که مدیر بنگاه سخن پراکنی (BBC) اظهار داشته است؛اخبار تلویزیون نوعی سرگرمی است…زمانی که مسئولان برنامه های خبری تصمیم می گیرند که چه رویدادهایی گزارش و چه بخش هایی از نوار ویدئوئی روزانه به مردم عرضه شود، آنان تصمیمات خود را لااقل حدودی بر پایه ارزش سرگرمی موضوعات خود اتخاذ می کنند. یک خبر درباره شهر سیل گرفته ارزشی سرگرمی به مراتب بیشتری نسبت به گزارش خبر سدی دارد که برای جلوگیری از چنین سیلابی ساخته شده است. جان کلام اینکه تماشای یک سد که جلوی سیلاب می بندد چندان هیجان آور نیست اگرچه عملیات ساختمانی این سد، اخبار بسیار مهمتری باشد. یک چنین پوشش خبری تصویر بسیار متعادلی را از آنچه در کشور می گذرد ارائه نمی دهد، نه به دلیل اینکه دست اندرکاران رسانه های خبری نیّات آن زندگی می کنیم تاثیر بگذارد. (پراتتکانیس و الیوت،۱۳۷۹، ۱۶۴-۱۶۵). نیل پستمن۷، اندیشمند آلمانی” معتقد است که چاچوپ سورئالیستی اخبار بر شالوده تئوری ضد ارتباط جمعی و عدم دادو ستد اطلاعاتی و ارتباطی استوار شده است به گونه ای که زاینده و رواج دهنده نوعی شعور اجتماعی و گونه ای از ذهن و فکر عامه و شیوه ای از روش عامیانه است که در آن منطق خرد،ثبات و استباط های منطقی و عدم تناقض زوال پذیرفته و به کلی از میان رفته است.(پستمن،۲۱۲،۱۳۷۳)وی معتقد است که انسانها در گذشته دنبال اطلاعاتی بودند که روشنی بخش ساختار و چاچوپ زندگی آنان بود. حال آنکه امروزه باید چارچوپ و قالبی پیدا کنند که برای اطلاعاتی به سوی آنان سرازیر شده است.(همان منبع ۱۶۴)
معیارهای گزینش اخبار جنایی
دبیران سرویس و روزنامه نگاران فارغ از دغدغه های شخصی و فرایندهای تصادفی، براساس شماری از معیارهای فنی و تخصصی که تعیین کننده ارزش خبری است که در بالا هم به آن اشاره شد،خبرها را انتخاب و تولید وارائه می کنند چنانچه گزارش خبری حداقل برخی از شرایط را نداشته باشد، در دستور کار پخش و انتشار قرار نمی گیرند طبیعی است این گزارش ها متناسب با فرهنگ جوامع شکل ویژه ای پیدا می کند و در گذر زمان نیز به طور نامحسوسی دست خوش تغییر و تحول می شود. مهمترین های شاخص های تعیین ارزش خبری اخبار و رویدادهای جنایی عبارتند از:
درجه اهمیت
حوادث، زمانی دارای ارزش خبری تلقی می شوند که از درجه ای از اهمیت یا شور و هیجان برخوردار باشند.این میزان اهمیت وابسته به این است که گزارشگر ی مدیر خبری در چه رسانه ای اعم از محلی،ملی یا بین المللی کار می کند. جرم های کم اهمیتی چون سرقت های خیابانی یا تخریب ممکن است در مطبوعات محلی دارای ارزش خبری باشد یا در مناطق روستایی یا در مکانهایی که دارای کمترین جرم است حتی تیتر صحفه اول باشد اما برای انعکاس در رسانه های ملی و بین المللی جرایم باید از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار باشد.
میزان خطر
با وجود اینکه خطر یکی از ویژگی های جوامع مدرن است، رسانه ها توجه اندکی به مسئله پیشگیری از جرم و امنیت فردی دارند. البته بر این امر استثناتی هم وارد است و آن زمانی است که یک پیام پیشگیرانه بتواند با گزارشی درباره یک مجرم خطرناک همراه شود که در این صورت گزارش سرشار از احساس هیجان و فوریت خواهد بود. بخش عمده ای از جرم های خطرناک مثل قتل،تجاوز به عنف و ضرب و جرح توسط مجرمانی اتفاق می افتد که برای بزه دیدگان شناخته شده اند. همچنین الگوهای بزه دیدگی در میان گروه های انسانی با موقعیت اقتصادی اجتماعی گوناگون در مناطق خاص جغرافیایی از یکدیگر متمایز و متفاوت هستند.با این حال همه رسانه ها اصرار دارند تصویری خاص از جرم های شدید را به عنوانی خطری ارائه کنندکه به طور تصادفی و پیش بینی ناپذیر ممکن است هر یک از افراد جامعه را تهدید کند. گفتمان موجود در رسانه ها به ویژه در مطبوعات مسئله پیشگیری و امنیت فردی همیشه با جرم های افراد ناشناس و غریبه مرتبط می داند و به طور ضمنی شکل های کلیشه ای و خاصی از مجرمان را موضوع اخبار جنایی قرار می دهد.
جنسیت
یکی از مهمترین معیارهای تعیین ارزش خبری جنسیت است بررسی ها نشان می دهد مطبوعات جرم هایی را که ماهیت جنسی دارند بیشتر گزارش می کنند و از این طریق تصاویر کلی جرم را به طور تحریف شده به مردم عرضه می کنند. همچنین ممکن است گزارش این جرم ها موجب بروز نوعی ترس غیرواقعی در زنان در مورد خطر بزه دیدگی شود. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که در این گزارش ها مطبوعات به طور مستمر جنسیت را با خشونت مرتبط می کنند؛ به گونه ای این دو از یکدیگر تفکیک ناپذیر به نظر می رسند.در این میان قتل هایی که با انگیزه های جنسی توسط افراد آشنا با بزه دیده انجام می شود از اولویت خاص برخوردار است این گزارش ها عموماً به ذکر جزئیات حادثه گرایش دارند و در میان آنها به ندرت می توان گزارش جنایی ای مربوط به زنان چه به عنوان بزه دیده و چه به عنوان بزهکار را پیدا کرد که به طور ضمنی یا صریح به پیشینه روابط جنسی آنها اشاره نکرده باشد.
بخش دوم:فرایند تاثیرگذاری رسانه ها
شکل گیری نظریه های متنوع و متعدد و گاه متضاد درباره تأثیر رسانه ها بر باورها و نگرشها و رفتارهای افراد، خود از پیچیدگی این امر و عدم قطعیت و عدم اجماع بین اندیشمندان و نظریه پردازان علوم اجتماعی و ارتباطات حکایت دارد. ” دنیس مک کوایل ” در کتاب نظریه ارتباطات اجتماعی خود در فصل فرآیندهای اثرگذاری رسانه ها در این باره می نویسد: با وجود اینکه بنیاد همه مطالعات ارتباطات جمعی براین فرض اولیه قرارداد که به حال رسانه ها دارای تأثیراتی هستند جالب است که در مورد این فرض، حداقل یقین و کم ترین اتفاق نظر وجود دارد. اگر توجه کنیم که در تجربه زندگی روزمره نمونه های بی شماری از تأثیرهای کوچک می توان یافت، این عدم قطعیت تعجب آورتر جلوه خواهد کرد.لباسی که همه ما به هنگام خروج از خانه می پوشیم با توجه با پیش بینی هواست، آنچه که می خریم تحت تاثیر تبلیغات تجاری است،به دیدن فیلمی می رویم که در روزنامه درباره اش مطلبی خوانده ایم و به اشکال بی شمار به تلویزیون یا رادیو واکنش نشان می دهیم. زیرا ما در دنیایی زندگی می کنیم که فرایندهای سیاسی و حکومتی آن براساس این فرض قرار دارد که ما بر آنچه می گذرد آگاهیم زیرا از مطبوعات و تلویزیون و رادیو خبر می گیریم. کمتر کسی را می توان یافت که سرچشمه اطلاعات و عقایدش را نتوان در رسانه ها پیدا کرد.این همه پول و تلاش صرف آن می شود که رسانه ها در جهتی هدایت شوند که تاثیر دلخواه تحقق یابد.با وجود این، این هم حقیقتی است که در مورد میزان، وقوع و نوع تاثیر رسانه ها شک و تردیدهای بسیاری وجود دارد. حتی این نوع پیش بینی ها هم بیش از آن که بر دانش متقن درباره چگونگی وقوع تاثیری خاص باشد، از تجربه و حساب های سرانگشتی سرچشمه می گیرد و همین دانش عملی مبتنی بر تجربه است که به رسانه ها این امکان را می دهد که به کار خود بدون تفکر زیاد ادامه دهند. دلایل موجه بسیاری برای عدم قطعیت علمی و حتی تردیدهای فهم متعارف و دانش عملی به هنگام بررسی تاثیرات رسانه ها در زمینه هایی چون اخلاقیات،عقاید و رفتار کژروانه(که بیشترین توجه علمی را برمی انگیزد) وجود دارد. دربسیاری از این موضوع ها سخنی در این باره که رسانه،علت اولیه است نمی تواند درمیان باشد و ما قادر به هیچ نوع تبین واقعی از الگوی اندیشه، فرهنگ و رفتار با ریشه های عمیق اجتماعی و تاریخی نیستیم. به علاوه سخن گفتن از رسانه به منزله چیزی بسیط و واحد کاملاً بی معناست زیرا رسانه ها مجموعه بسیار گسترده ای از پیام ها،تصویرها وافکاری هستند که بیشترشان از خود رسانه بلکه از جامعه گرفته شده و عاقبت نیز به جامعه بازپس فرستاده می شود. مک کوایل به رغم چنین باوری نسبت به تاثیر رسانه ها و اینکه معتقد است بسیار دشوار است از مواردی بتوان نام برد که در آن رسانه علت واحد یا اجتناب ناپذیر تاثیر اجتماعی معینی آن باشد می افزاید: جالب با وجود دشواریها و نتیجه بخش نبودن مسئله تاثیر رسانه ها معلوم

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *