دانلود پایان نامه

رابطه بین نوع روزنامه مورد مطالعه و تاثیرپذیری مخاطبان.
۵- آگاهی از رابطه بین هدف مخاطبان از مطالعه اخبار جنایی و تاثیرپذیری آنان.
سوالات تحقیق
۱-آیا بین ویژگیهای فردی مخاطبان با تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی ارتباط معناداری دارد؟
۲-آیا میزان مطالعه اخبار جنایی و تاثیرپذیری مخاطبان رابطه وجود دارد؟
۳-آیا بین نوع اخبار جنایی مورد مطالعه و تاثیرپذیری مخاطبان رابطه وجود دارد؟
۴-آیا بین نوع روزنامه مورد مطالعه و تاثیرپذیری مخاطبان رابطه وجود دارد؟
۵-آیا بین هدف مخاطبان از مطالعه اخبار جنایی و تاثیرپذیری آنان رابطه وجود دارد؟
فرضیه های تحقیق
۱-بین ویژگیهای فردی مخاطبان با تاثیرپذیری آنان از اخبار جنایی رابطه معناداری وجود دارد.
۲-بین میزان مطالعه اخبار جنایی و تاثیرپذیری مخاطبان رابطه معناداری وجود دارد.
۳-بین نوع اخبار جنایی مورد مطالعه و تاثیرپذیری مخاطبان رابطه معناداری وجود دارد.
۴-بین نوع روزنامه مورد مطالعه و تاثیرپذیری مخاطبان رابطه معناداری وجود دارد.
۵-بین هدف مخاطبان از مطالعه اخبار جنایی و تاثیرپذیری آنان رابطه معناداری وجود دارد.

مقدمه
جرم دارای تعاریف گوناگونی در میان اندیشمندان علوم مختلف می باشد و از طرفی این جرایم در مطبوعات و رسانه ها انعکاس پیدا می کند و اینکه انعکاس اخبار بر روی مخاطبان تاثیر دارد و چه تاثیری دارد ، باید مورد بررسی و در بوته آزمایش قرار گیرد و در گزینش اخبار برای انعکاس اخبار ، معیارهایی از قبیل درجه اهمیت،میزان خطر و میزان تاثیرگذاری و… دخیل می باشد در خصوص تاثیرگذاری نظریه هایی همچون نظریه نظریه گلوله، الگوی اثرهای محدود، نظریه کاشت، مک لوهان و جبرگرایی رسانه ای، مارپیچ سکوت، نظریه برجسته سازی، نظریه شکاف آگاهی ، نظریه های ترکیبی، مطرح می باشددر مورد انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات ، صاحب نظرانی معیار و انگیزه های انعکاس اخبار در مطبوعات را واقع گرایی، منع و ترس ، اطلاع رسانی در نتیجه افزایش یافتن سطح هوشیاری، آزادی مطبوعات و حق نظارت افکار عمومی بر کلیه حوادث ، دانسته اند و معتقد به انعکاس آن می باشند و در طرف دیگر صاحب نظرانی معیارها و انگیزه های مخالفت خود را در خصوص عدم انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات را ادبیات جرم و جنایت ” سیاه “،تلقین و تقلید،آموزش شیوه ها،تشدید احساس ناامنی در افکار عمومی ،قهرمان پروری و ایجاد حس شهرت طلبی ،عادی جلوه دادن جنایت و بی تفاوتی افراد نسبت به آن ،اختلال در امر دادرسی و تاثیر بر رای دادگاه ،تاثیرات منفی اخبار جنایی بر روی کودکان و نوجوانان و جوانان می دانند که در ذیل به طور مبسوط می آید.

بخش اول: اخبار جنایی
مفهوم جرم و جنایت
دانشمندان هر یک با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفته اند تعاریف گوناگونی از جرم نموده اند. ولی تاکنون تعریف جامعی که مورد قبول همگان قرار گیرد به عمل نیامده است. حقوقدانان با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و یا تعریفی که قانون گذار از جرم به عمل آورده است اکتفاء می کنند. در صورتیکه که جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی و جرم شناسان برمبنای اصول جرم شناسی به تعریف جرم می پردازند.(دانش۱۳۶۶،۴۳) در ادبیات نیز بیشتر معنای اول،یعنی گناه مورد توجه قرار گرفته است.هر چند می توان مفاهیم دیگری را نیز استنباط کرد البته نباید دچار این اشتباه شد که گناه را با جرم مترادف گرفت زیرا گرچه برخی بین گناه و جرم عموم و خصوص قائلند اما بسیار دیده می شود که ماهیت جرم از گناه جداست و بحث از جرم به عنوان عمل ضد اجتماعی قابل مجازات مطرح است.و اما جنایت در لغت به معنای چیدن میوه از درخت می باشد که در ادبیات به فعل حرام نیز از آن تعبیر شده است.جنایت در قوانین سابق یکی از اقسام جرم بوده است که مجازات آن نسبت به دیگر اقسام جرم از همه شدیدتر بوده، مانند اعدام و حبس دائم که در قوانین جزایی فعلی موضوعاً منتفی است. علت استفاده از لفظ جنایی در عنوان پایان نامه این است که روزنامه ها بیشتر شرح جرایمی را می دهند که از لحاظ مجازات،شدیدترین مجازات را دارند. که همانند لفظ جنایت در قانون جزای سابق بود. البته ما در این تحقیق صرفاً به همان مفهومی را که روزنامه ها مراد می کنند نمی پردازیم بلکه مفهومی عام جرم را هم پیگیری می کنیم.
کارکردهای رسانه جمعی
رسانه های گروهی دارای کارکردهای مختلف اند که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:
کارکرد فرهنگی:اگر فرهنگ را مجموعه ای منسجم از آراء،باورها،ارزش ها،هنر،آداب،رسوم بدانیم که از سوی بیشتر افراد جامعه پذیرفته شده و از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود. ارائه مباحث نظری درباره هر یک از موارد یاد شده را می توان کارکرد فرهنگی رسانه ها به شمار آورد.امروزه بسیاری از افراد بخش عمده معلومات خود را مرهون برنامه های رادیویی و تلویزیونی و یا بهره گیری از رسانه های نوشتاری اند و این امر در قشر کودک و نوجوان به آسانی قابل مشاهده است.زیرا آنان بیش از دیگر اقشار وقت صرف دیدن تلویزیون می کنند.
کارکردسیاسی:در عصر حاضر رسانه ها با بهره گیری از قدرت تاثیر، مخاطبان خود راهبری و تبیین می کنند عینی ترین کارکرد رسانه ها در دنیای امروز در همین بخش ظاهر شده و به تعبیر تافلر بشر امروز کاملاً منفعل از رسانه ها به ویژه در بعد دموکراسی و امور سیاسی آینه تمام نمای رسانه هاست. چه با نگاهی گذرا به تاریخ سیاسی معاصر به خوبی می توان دید بسیاری از منازعات و کشمکش های سیاسی با یاری و هدایت و پرچمداری رسانه ها تبدیل به جریان های قوی سیاسی شده و یا تعدیل و یا حتی خاموش گردیده اند.
کارکرد اطلاعاتی:امروزه بخش عمده ای از انتظارات مخاطبان رسانه ها،دریافت اخبار و اطلاعات است. از این رو رسانه های گروهی را دارای حضور بسیار جدی در متن زندگی خود می دانند. افراد جامعه بیشتر اطلاعات لازم را از طریق رسانه های نوشتاری و تصویری و یا صوتی بدست می آورند. اگر فردی بنا به گرایش ها ی که دارد نخواهد از برنامه های تلویزیونی بهره گیرد دست کم از اخبار آن بهره مند می شود.
کارکرد تفریحی: شنیدن و دیدن فیلم ها ،نمایش ها،مسابقات و سرگرمی ها،سرودها و اشعار مفرح که از از طریق رسانه های صوتی و تصویری پخش می شوند در کنار مطالعه و ملاحظه قصه ها و … که در مطبوعات چاپ ومنتشر می گردند بخش بزرگی از اوقات فراغت افراد را به خود اختصاص داده است. به گونه ای که امروزه بسیاری از افراد برای پر کردن اوقات فراغت خود به رسانه پناه می برند و از طریق مشاهده برنامه های تفریحی و سرگرم کننده ، خود را سرگرم می کنند در کشور ما، بسیاری از افراد به جای مبتلا شدن به برخی از راه های انحرافی و سرکردن با گروه های کج رو، ترجیح می دهند در منزل و با بهره گیری از برنامه های ورزشی و تفریحی اوقات فراغت خود را پر کنند.( مک کوایل ،۱۴۰،۱۳۸۵)
مفهوم و ماهیت خبر
مهمترین کارکرد و نقش وسایل ارتباط جمعی،پی جویی و گردآوری اطلاعات در مورد حوادث و رویدادهای ملی و فراملی و انتقال آنها به عموم مردم بدون در نظرگرفتن سلسله مراتب گروهی است.
اما دانستن اینکه چه چیزی خبر محسوب می شود، از دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی متفاوت است. برخی خبر را گزارشی فشرده و بازتابی دقیق از یک رویداد می دانند وشماری دیگر، خبر را گزارشی مناسب که برای بخش عمده ای از مردم جالب توجه است، تلقی می کنند. والترلیپمن۲ مفسر و خبرنگار معروف آمریکایی در این باره چنین میگوید:اخبار انعکاس موقعیتهای اجتماعی نیستند، بلکه گزارش جنبه های مطرح شده در جامعه اند. اخبار، به مسائل می پردازند که فوری و تازه، و الزاماً پیچیده و مبهم باشند. او معتقد است که (خبر) و (حقیقت) یکی نیستند. وظیفه خبر این است که حادثه ای را که مطرح کرده، بر سر زبانها بیندازد،. حال آنکه وظیفه (حقیقت) این است که واقعیات نهفته و نامعلوم را روشن کرده، آنها را به هم ربط داده و تصویری از (واقعیت) به دست دهد که بشر بر اساس آن عمل کند.) بنابراین، در هر خبری باید پنج مورد رعایت شود. ۱- خبر باید رویدادی تازه باشد.۲- محتوای خبر باید با اهمیت باشد.۳- موضوع خبر باید جاذب باشد. ۴- خبر باید کامل و جامع باشد. ۵- خبر باید کوتاه و فشرده باشد. دو مورد آغازین، سنگ پایه اصلی خبر را تشکیل می دهند، بدین معنا که اگر خبر تازه و با اهمیت نباشد، اصولا به عنوان یک خبر در کانالهای پخش خبرگزاریها قرار نمی گیرد اما این دو اصل، از نظر ماهیت، با یکدیگر تفاوت دارند.، زیرا تازگی امری کم و بیش مطلق است و در همه جا و همه فرهنگ ها کم و بیش مفهومی یکسان دارد.، حال اینکه مهم بودن خبر امری نسبی است و می تواند از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت باسد. بدین معنا که ممکن است خبری که در یک جامعه با اهمیت تلقی می شود، در جامعه دیگر بنابر معیارها و ضوابط آن جامعه خبر مهمی محسوب نشود، جذابیت نیز یکی دیگر از ویژگی های خبر است که گرچه به اندازه دو اصل قبلی اهمیت ندارد ، اما در هر حال دنیای رسانه های امروزی از اهمیت خاصی برخوردار است. اما جذابیت نیز به نوبه خود پدیده ای نسبی است. که می تواند از کشوری به کشوری دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد. اما کامل جامع بودن نیز از جمله مواردی است که فن خبرنویسی و تدوین آن، جایگاه خاصی دارد. و این امر به معنای درازنویسی نیست.، بلکه گزارشی دقیق و جامع از یک رویداد است که برای انتقال به اکثریت قریب به اتفاق مردم تهیه شده است. که کوتاه و فشرده بودن خبر نباید باعث مخدوش شدن چهار اصل قبلی شود.
اخبار و تاثیرگذاری آن
در مورد موضوع بسیار حیاتی اثرگذاری اخبار،کمبود شدید منابع و مدارک به چشم می خورد که تا حدودی ناشی از فقدان هدفمندی است اما اخیراً تحقیقات به ویژه با افزایش رقابت میان منایع خبری افزایش یافته است در هر صورت اگر بپرسیم که آیا اخبار بر مخاطبان تاثیر می گذارد باید ببینیم اگر پاسخ کوتاه مدنظر باشد بله اثر می کند اما به نحوی موثر و کارآمد. مهمترین شواهد موجود مربوط اند به آزمایش ها و پیمایش های انجام شده در مورد خط گیری اخبار که سطح پایین یادآوری درک اختیار را نشان می دهد (مک کوایل،۴۱۲،۱۳۸۵)لوئیس ارتباط شناس انگلیسی در تحقیقات خود بر روی اخبار متوجه شد خبرهای خارجی بیشتر از خبرهای داخلی از حافظه رخت بر می بندد. این مسئله می توانست از نظر کلی به موضع خانوادگی مخاطب و علاقه وی به مسائلی که زندگی وی را مستقیماً تحت تاثیر قرار می دهد ربط داده شود. وی همچنین در تحقیقات بعدی فرد متوجه شد که ساختار رپرتاژهای خبری نیز بر حافظه تاثیر گذار است.(میرفخرایی،۶۷،۱۳۷۵) ویلسون۳ ثابت می کند که غالب بینندگان اخبار مستند و صحنه های بازسازی شد

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *