دانلود پایان نامه

است.

مقدمه
در این فصل برای رد یا تایید فرضیه هایی که برای تحقیق در نظر گرفته شده است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است. چون در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش کافی نیست،بنابرابن تعبیر و تفسیر این داده ها نیز لازم است.
بنابراین اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته بود،جمع آوری شد.این طلاعات در محیط نرم افزاری spss و اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به فرضیه ها تحقیق،تجزیه و تحلیل گردید و در این فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته داده ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب،به منظور تایید یا رد فرضیه تحقیق ارائه می شود.در این بخش ابتدا به توصیف سوالات جمعیت شناختی پرداخته،سپس با استفاده از شاخص های آمار استنباطی به تایید یا رد فرضیه ها پرداخته در آخر به بررسی سوالات پرسشنامه می پردازیم.

ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه
۱-بررسی وضعیت سنی پاسخگویان
جدول (۱-۴)توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک سن
ردیف
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۱
کمتر از ۲۰ سال
۷۱
۱۸.۵
۲۳.۵
۲
۳۰-۲۰
۱۹۱
۴۹.۷
۶۳.۳
۳
۴۰-۳۰
۱۳
۳.۴
۴.۳
۴
۵۰-۴۰
۲۷
۷.۰
۸.۹
۵
بدون پاسخ
۸۲
۲۱,۴

۶
جمع
۳۸۴
۱۰۰%

برطبق جدول توزیع فراوانی بالا ملاحظه می گردد که ۳/۶۳ درصد از کل جامعه آماری بین سن ۳۰-۲۰ سال و ۵/۲۳ درصد کمتر از ۲۰سال ، ۹/۸ درصد بین ۵۰-۴۰ سال،۲/۴درصد بین سن ۴۰-۳۰ قرار دارند . در این جدول ملاحظه می گردد بین توزیع سن جامعه آماری تفاوت وجود دارد.

ردیف
طبقات
فراوانی
درصد
۱
مرد
۲۵۹
۶۷.۴
۲
زن
۱۲۵
۳۲.۶

جمع
۳۸۴
۱۰۰.۰
۲- بررسی وضعیت جنسی پاسخگویان
جدول(۲-۴)توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک جنس

بر طبق جدول توزیع فراوانی بالا ملاحظه می گردد که از کل جامعه آماری ۴/۶۷ را مردان و ۶/۳۲ درصد را زنان تشکیل داده اند.در این جدول ملاحظه می گردد بین توزیع زنان و مردان جامعه آماری تفاوت وجود دارد.

۳- وضعیت تأهل پاسخگویان
جدول( ۳-۴ )توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تأهل
ردیف
طبقات
فراوانی
درصد
۱
مجرد
۳۱۷
۸۲.۶
۲
متاهل
۶۴
۱۶.۷
۳
مجموع
۳۸۱
۹۹.۲
۴
بدون پاسخ
۳
۰.۸
جمع
۳۸۴
۱۰۰.۰

از کل توزیع جامعه آماری مربوط به وضعیت تاهل ۸/۸۳درصد مجرد و ۲/۱۶ درصد را متاهلین تشکیل می دهند.

نمودار ۳-۴ توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تاهل

۴-بررسی وضعیت شغلی پاسخگویان
جدول(۴-۴)توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک وضعیت شغلی
ردیف
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۱
محصل
۲۷۷
۷۲.۱
۷۳.۵
۲
آزاد
۳۹
۱۰.۲
۱۰.۳
۳
نیمه آزاد
۲۶
۶.۸
۶.۹
۴
دولتی
۳۵
۹.۱
۹.۳
۵
مجموع
۳۷۷
۹۸.۲
۱۰۰
۶
بدون پاسخ
۷
۱.۸

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

بر طبق جدول توزیع فراوانی بالا ملاحظه می گردد از کل توزیع جامعه آماری مربوط به وضعیت شغلی ۵/۷۳درصد محصل(دبیرستان،دانشگاه)،۳/۱۰درصدآزاد،۳/۹درصد دولتی،۹/۶درصد نیمه آزاد می باشد.

نمودار ۴-۴توزیع فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک وضعیت شغلی

۵-بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان
جدول( ۵-۴ )توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی
ردیف
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۱
زیر دیپلم
۱۳
۳.۴
۳.۴
۲
دیپلم
۷۵
۱۹.۵
۲۲.۹
۳
فوق دیپلم
۴۳
۱۱.۲
۳۴.۱
۴
لیسانس
۱۷۶
۴۵.۸
۷۹.۹
۵

فوق لیسانس وبالاتر
۷۷
۲۰.۱
۱۰۰.۰

مجموع
۳۸۴
۱۰۰

براساس جدول بالا بیشترین فراوانی مربوط به گروه تحصیلی لیسانس معادل ۴۵.۸ و کمترین فراوانی مربوط به گروه تحصیلی زیر دیپلم معادل ۳.۴ از کل جامعه آماری می باشد.

تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه
جدول (۶-۴)توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان مطالعه روزنامه
ردیف
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
۱
خیلی کم
۴۷
۱۲.۲
۱۲.۲
۲
کم
۶۱
۱۵.۹
۲۸.۱
۳
تاحدودی
۱۶۰
۴۱.۷
۶۹.۸
۴
زیاد
۹۸
۲۵.۵
۹۵.۳
۵
خیلی زیاد
۱۸
۴.۷
۱۰۰.۰
مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۶-۴ توزیع فراوانی نسبی میزان مطالعه روزنامه

جدول (۷-۴)توزیع فراوانی نسبی میزان مطالعه مطالب سیاسی
ردیف
طبقات
فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
۱
خیلی کم
۷۸
۲۰.۳
۲۱.۷
۲۱.۷
۲
کم
۴۶
۱۲.۰
۱۲.۸
۳۴.۵
۳
تا حدودی
۱۰۴
۲۷.۱
۲۹.۰
۶۳.۵
۴
زیاد
۷۷
۲۰.۱
۲۱.۴
۸۵.۰
۵
خیلی زیاد
۵۴
۱۴.۱
۱۵.۰
۱۰۰.۰
۶
مجموع
۳۵۹
۹۳.۵
۱۰۰.۰

۷
بدون پاسخ
۲۵
۶.۵

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۷-۴توزیع فراوانی نسبی مطالعه مطالب سیاسی
جدول (۸-۴)توزیع فراوانی وفراوانی نسبی میزان مطالعه مطالب علمی و فرهنگی
ردیف
طبقات
فراوانی
درصد
۱
خیلی کم
۳۸
۹.۹
۲
کم
۱۰۸
۲۸.۱
۳
تا حدودی
۱۱۶
۳۰.۲
۴
زیاد
۸۸
۲۲.۹
۵
خیلی زیاد
۱۸
۴.۷
۶
عدم مطالعه
۱۶
۴.۲
جمع
۳۶۸
۱۰۰

نمودار ۸-۴ توزیع فراوانی نسبی مطالعه مطالب علمی و فرهنگی

جدول (۹-۴)توزیع فراوانی وفراوانی نسبی میزان مطالعه مطالب ورزشی

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۲۵
۳۲.۶
۳۴.۲
۳۴.۲
کم
۵۲
۱۳.۵
۱۴.۲
۴۸.۵
تا حدودی
۵۲
۱۳.۵
۱۴.۲
۶۲.۷
زیاد
۸۶
۲۲.۴
۲۳.۶
۸۶.۳
خیلی زیاد
۵۰
۱۳.۰
۱۳.۷
۱۰۰.۰
مجموع
۳۶۵
۹۵.۱
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۱۹
۴.۹

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۹-۴ توزیع فراوانی نسبی مطالعه مطالب ورزشی

جدول(۱۰-۴)توزیع فراوانی وفراوانی نسبی میزان مطالعه مطالب اقتصادی

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
خیلی کم
۹۸
۲۵.۵
۲۶.۸
۲۶.۸
کم
۷۷
۲۰.۱
۲۱.۰
۴۷.۸
تا حدودی
۱۴۴
۳۷.۵
۳۹.۳
۸۷.۲
زیاد
۴۷
۱۲.۲
۱۲.۸
۱۰۰.۰
مجموع
۳۶۶
۹۵.۳
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۱۸
۴.۷

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۱۰-۴ توزیع فراوانی نسبی مطالعه مطالب اقتصادی

جدول (۱۱-۴)توزیع فراوانی وفراوانی نسبی میزان مطالعه مطالب اجتماعی

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
خیلی کم
۳۳
۸.۶
۹.۱
۹.۱
کم
۵۹
۱۵.۴
۱۶.۳
۲۵.۴
تا حدودی
۱۵۲
۳۹.۶
۴۲
۶۷.۴
زیاد
۷۸
۲۰.۳
۲۱.۵
۸۹.۰
خیلی زیاد
۴۰
۱۰.۴
۱۱.۰
۱۰۰.۰
مجموع
۳۶۲
۹۴.۳
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۲۲
۵.۷

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۱۱-۴ توزیع فراوانی نسبی مطالعه مطالب اجتماعی

جدول (۱۲-۴)توزیع فراوانی وفراوانی نسبی میزان مطالعه مطالب حوادث(اخبار جنایی)

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
خیلی کم
۴۷
۱۲.۲
۱۲.۵
۱۲.۵
کم
۵۲
۱۳.۵
۱۳.۸
۲۶.۳
تا حدودی
۱۰۹
۲۸.۴
۲۸.۹
۵۵.۲
زیاد
۵۷
۱۴.۸
۱۵.۱
۷۰.۳
خیلی زیاد
۱۱۲
۲۹.۲
۲۹.۷
۱۰۰.۰
مجموع
۳۷۷
۹۸.۲
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۷
۱.۸

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۱۲-۴ توزیع فراوانی نسبی مطالعه مطالب حوادث (اخبار جنایی)

جدول (۱۳-۴)توزیع فراوانی وفراوانی نسبی میزان مطالعه اخبار جنایی در روزنامه ایران

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
خیلی کم
۹۴
۲۴.۵
۲۷.۲
۲۷.۲
کم
۵۰
۱۳.۰
۱۴.۵
۴۱.۶
تا حدودی
۹۷
۲۵.۳
۲۸.۰
۶۹.۷
زیاد
۵۰
۱۳.۰
۱۴.۵
۸۴.۱
خیلی زیاد
۵۵
۱۴.۳
۱۵.۹
۱۰۰.۰
مجموع
۳۴۶
۹۰.۱
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۳۸
۹.۹

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۱۳-۴توزیع فراوانی نسبی میزان مطالعه اخبار جنایی در روزنامه ایران

جدول(۱۴-۴)توزیع فراوانی وفراوانی نسبی میزان مطالعه اخبار جنایی در روزنامه کیهان

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۸۱
۴۷.۱
۵۵.۲
۵۵.۲
کم
۶۱
۱۵.۹
۱۸.۶
۷۳.۸
تا حدودی
۶۳
۱۶.۴
۱۹.۲
۹۳.۰
زیاد
۲۰
۵.۲
۶.۱
۹۹.۱
خیلی زیاد
۳
۰.۸
۰.۹
۱۰۰.۰
مجموع
۳۲۸
۸۵.۴
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۵۶
۱۴.۶

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۱۴-۴ توزیع فراوانی نسبی میزان مطالعه اخبار جنایی در روزنامه کیهان

جدول (۱۵-۴)توزیع فراوانی وفراوانی نسبی میزان مطالعه اخبار جنایی در روزنامه جام جم

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۳۶
۳۵.۴
۴۳.۵
۴۳.۵
کم
۵۶
۱۴.۶
۱۷.۹
۶۱.۳
تا حدودی
۵۶
۱۴.۶
۱۷.۹
۷۹.۲
زیاد
۲۷
۷.۰
۸.۶
۸۷.۹
خیلی زیاد
۳۸
۹.۹
۱۲.۱
۱۰۰.۰
مجموع
۳۱۳
۸۱.۵
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۷۱
۱۸.۵

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار۱۵-۴ توزیع فراوانی نسبی میزان مطالعه اخبار جنایی در روزنامه جام جم

جدول (۱۶-۴) توزیع فراوانی وفراوانی نسبی میزان مطالعه اخبار جنایی در روزنامه اعتماد

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۱۴
۲۹.۷
۳۷.۰
۳۷.۰
کم
۷۶
۱۹.۸
۲۴.۷
۶۱.۷
تا حدودی
۵۴
۱۴.۱
۱۷.۵
۷۹.۲
زیاد
۴۴
۱۱.۵
۱۴.۳
۹۳.۵
خیلی زیاد
۲۰
۵.۲
۶.۵
۱۰۰.۰
مجموع
۳۰۸
۸۰.۲
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۷۶
۱۹.۸

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۱۶-۴ توزیع فراوانی نسبی میزان مطالعه اخبار جنایی در روزنامه اعتماد

جدول (۱۷-۴)توزیع فراوانی وفراوانی نسبی میزان مطالعه اخبار جنایی در روزنامه همشهری

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
خیلی کم
۷۸
۲۰.۳
۲۱.۸
۲۱.۸
کم
۷۲
۱۸.۸
۲۰.۲
۴۲.۰
تا حدودی
۱۰۲
۲۶.۶
۲۸.۶
۷۰.۶
زیاد
۳۸
۹.۹
۱۰.۶
۸۱.۲
خیلی زیاد
۶۷
۱۷.۴
۱۸.۸
۱۰۰.۰
مجموع
۳۵۷
۹۳.۰
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۲۷
۷.۰

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۱۷-۴ توزیع فراوانی نسبی میزان مطالعه اخبار جنایی در روزنامه همشهری

جدول (۱۸-۴) توزیع فراوانی وفراوانی نسبی میزان مطالعه اخبار جنایی در روزنامه اطلاعات

فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
خیلی کم
۱۵۶
۴۰.۶
۵۲.۹
۵۲.۹
کم
۶۲
۱۶.۱
۲۱.۰
۷۳.۹
تا حدودی
۶۵
۱۶.۹
۲۲.۰
۹۵.۹
زیاد
۱۲
۳.۱
۴.۱
۱۰۰.۰
مجموع
۲۹۵
۷۶.۸
۱۰۰.۰

بدون پاسخ
۸۹
۲۳.۲

مجموع
۳۸۴
۱۰۰.۰

نمودار ۱۸-۴ توزیع فراوانی نسبی میزان مطالعه اخبار جنایی در روزنامه اطلاعات

جدول (۱۹-۴)توزیع فراوانی وفراوانی نسبی نوع جرایم مورد مطالعه
ردیف
عنوان
فراوانی
درصد
درصد موجود
درصد تجمعی
۱
آدم ربایی وتجاوزبه عنف
۱۱۴
۲۹.۷
۳۱.۲
۳۱.۲
۲
طلاق واختلاف

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *