دانلود پایان نامه

مختلف جنسی در ارتباط است (دمپستر و همکاران، ۲۰۰۷ ؛ استیون و همکاران ، ۲۰۰۲ ؛ کوپر و همکاران، ۲۰۰۶ ؛ براسرد و همکاران، ۲۰۰۷). نتایج پژوهشی آسفیچی و همکاران (۱۳۹۱) با عنوان پیش بینی رضایت ناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و خودمتمایز سازی نشان داد افرادی که سبک دلبستگی ایمن داشتند دارای رضایت زناشویی بالاتری نسبت به افرادی با سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی بودند. همچنین افرادی که میزان تمایز یافتگی آنها بالا بود، رضایت زناشویی بیشتری احساس میکردند و میزان رضایت زناشویی در مردان بیشتر از زنان بود.

– عارفی و محسن زاده (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان سبک های دلبستگی، فرایند های تعامل زناشویی و رضایت زناویی: مدل معادلات ساختاری به نتایجی دست یافتند که نشان داد سبک دلبستگی اجتنابی بطور مستقیم و معنادار بر رضایت زناشویی اثر (منفی) دارد. دو سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به واسطه ی فرایند های تعامل زناشویی غیر مستقیم بر رضایت زناشویی اثر معنادار دارند. بیرامی و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان پیش بینی رضایت زناویی بر اساس سبک های دلبستگی و مولفه های تمایز یافتگی بهترین پیش بینی کننده های رضایت زناشویی هستند.

– دیباچی فروشانی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی به عنوان رابطه ی سبک های دلبستگی و راهبرد های حل تعارض بر رضایت مندی زناشویی، به این نتیجه دست یافتند که سبک دلبستگی ایمن با رضایتمندی زناشویی رابطه مثبت دارد.

– عارفی و محسن زاده پژوهشی تحت عنوان پیش بیی رضایت زناشویی بر اساس ارتباط و صمیمیت جنسی (۱۳۹۱) انجام دادند. نتایج نشان داد : هر دو عامل ارتباط و صمیمیت جنسی به طور مستقیم و معنا داری بر رضایت زناشویی اثر میگذارند.

– عبدی و همکاران پژوهشی تحت عنوان بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متاهل درگیر خیانت اینترنتی اجام دادند که نتایج نشان داد خیانت اینترنتی با سبک دلبستگی ایمن، همبستگی منفی و با سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا همبستگی مثبت دارد.همچنین بین رضایت زناشویی افراد با خیانت اینترنتی در آنها ارتباط معناداری وجود نداشت.

– آرتر بورن (۲۰۰۲) در تحقیق خود نشان داد که دلبستگی معنوی بر رضایت جنسی زوجین تاثیر مثبتی دارد. یافته های مطالعه برنیوم (۲۰۰۷) نشان داد که سبک دلبستگی دوسوگرا به طور معنی داری با کاهش در رضایت، صمیمیت، لذت و بر انگیختگی جنسی ارتباط داشته و سبک دلبستگی اجتنابی، فقط با کاهش صمیمیت جنسی در ارتباط است.

– در تحقیق برن و شیور (۱۹۹۵) که تحت عنوان ابعاد سبک های دلبستگی بزرگسالان و اثرات آن بر روی تفاهم زناشویی صورت گرفت، مشخص شد که سبک های دلبستگی از عوامل تعیین کننده روابط بین فردی از جمله تفاهم زناشویی است.

– در تحقیقی بر روی ۲۰۵ زوج متاهل مشخص شد که سبک دلبستگی ایمن بر رضایت جنسی و رضایت زناشویی زوجین تاثیر مستقیم دارد. افراد دارای سبک دلبستگی ایمن، رضایت جنسی و رضایت ارتباطی بالاتری را گزارش کرده اند و نسبت به پایداری رابطه تعهد بیتری دارند (بردرتون۷۰، ۱۹۹۹).

– هازان، فیل شیور (۱۹۸۷) در یک تحقیق معروف، پیش بینی کردند که انواع مختلف سبک های دلبستگی اولیه ، نوع، مدت و ثبات روابط عشقی در بزرگسالان را متمایز میکنند.این پژوهشگران پیش بینی کردند افرادی که به مراقبانشان دلبستگی اولیه ی ایمن داشتند در روابط عشقی بزرگسالی، اعتماد، صمیمیت، هیجان های مثبت بیشتری از افراد دو گروه نا ایمن، خواهند داشت. همینطور انها پیش بینی کردند بزرگسالان دوری جو از صمیمیت میترسند و اعتماد ندارند.در حالی که بزرگسالان مضطرب، دو دل، به روابطشان اشتغال ذهن خواهند داشت و از آن نگران خواهند بود. همچنین بزرگسالان دلبسته ی ایمن در روابط عشقی شان اعتماد و صمیمیت بیشتری را از بزرگسالان دوری جو و مضطرب – دودل ، تجربه میکنند. بعلاوه این پژوهشگران دریافتند که بزرگسالان دلبسته ایمن بیشتر از بزرگسالان نا ایمن باور داشتند که عشق رمانتیک میتوتند با دوام باشد. از این گذشته ، برگسالان دلبسته ایمن در مورد عشق که بطور کلی کمتر بدبین بودند روابط بادوام تری داشتند و کمتر از بزرگسالان دوری جو یا مضطرب – دو دل طلاق گرفتند.

فصل سوم

روش پژوهش

روش پژوهش:
روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و شیوه اجرا همبستگی میباشد.

جامعه اماری و نمونه پژوهش:
جامعه آماری شامل کلیه ی افراد متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره به مراکز مشاوره بود.حجم نمونه برای پژوهش حاضر شامل ۱۶۰ نفر (۸۰ زن و ۸۰ مرد) از متاهلین مراجعه کننده به مراکز مشاوره سخن آشنا و مهرآفرین شهر کرمانشاه از دی ماه سال ۱۳۹۳ تا تیر ماه سال ۱۳۹۴ بود.

روش نمونه گیری:
برای نمونه گیری از روش در دسترس استفاده خواهد شد.در نمونه گیری در دسترس (داوطلبانه) افراد نمونه فقط به دلیل سهولت ، سادگی و در دسترس بودن انتخاب می شوند.

ابزار اندازه گیری:
۱)پرسش نامه ی انریچ۷۱: پربارسازی و تقویت رابطه، ارتباط و خشنودی توسط اولسون، فورنیرو دارنکمن۷۲(۱۹۸۲) تدوین شده است و شامل ۱۱۵ ماده می باشد، که از ۱۲ خرده مقیاس تکیل یافته است. پاسخ به ماده ها به روش لیکرت و به صورت ۵ گزینه ای(کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) می باشد. نمره گذاری این پرسش نامه به ترتیب ۴۷ و ۱۳۵ است. اولسون و همکاران(۱۹۸۲) ضریب آلفای کرونباخ این پرسش نامه را ۹۲% به دست آورد.
۲) پرسشنامه مقیاس تجربه روابط نزدیک: ابزاری که به منظور اندازه گیری سبک های دلبستگی بکار برده میشود، مقیاس تجربه روابط نزدیک می باشد که توسط برنن، کلارک و شیور در سال (۱۹۹۸) طراحی شده است. این ابزار بر مبنای نظریه بارثولومیو در زمینه سبک های چهارگانه دلبستگی طراحی شده است. در زمینه روایی محتوایی ابزار فوق می توان به این نکته اشاره نمود که سبک های چهارگانه دلبستگی بر دو محور اضطراب و اجتناب استوار شده اسن. در مواقعی که اضطراب و اجتناب بالا باشدافراد با سبک دلبستگی اجتناب گر ترسان شناخته می شود و اگر اضطراب و اجتناب پایین باشد افاد با سبک دلبستگی ایمن مطرح می گردند. همچنین اضطراب پایین و اجتناب بالا معرف سبک دلبستگی اجتناب گر نفی کننده و اضطراب زیاد و اجتناب کم نشان دهنده سبک دلبستگی دلمشغول است.هرچند که محور اجتناب و اضطراب دارای مقیاس فاصله ای است ولی بر اساس نقطه برش با چهار سبک دلبستگی سر و کار داشته که به گونه ای دقیق می تواند سبک های دلبستگی را اندازه گیری نماید. این پرسشنامه دارای ۳۶ گویه بوده که بر اساس مفروضات مقیاس های عینی با تاکید بر طیف ترستون از دامنه یک تا هفت، مورد نمره گذاری قرار می گیرد و تعداد ۱۸ سوال آن مربوط به محور اضطراب و ۱۸ سوال دیگر مربوط به محور اجتناب می باشد. این پرسش نامه بر اساس پژوهش های قبلی اعتبار خوبی (آلفای کرنباخ ۸۹% تا ۹۴%) را کسب کرده است و طی سه هفته بازازمایی ضریب اعتبار ۹۰% تا۹۵% برای آن گزارش شده است(فریلی و دیگران، ۲۰۰۰). مطالعات مربوط به روا سازی ابزار (برنن و دیگران،۱۹۹۸؛ فریلی و دیگران، ۲۰۰۰) نشان داده که این پرسش نامه از روایی سازه قوی برخوردار است.فرم کوتاه ECR شامل ۱۲ ماده از نسخه اصلی (۳۶ ماده ای) است.
وی و دیگران(۲۰۰۷) مدعی هستند طی ۶ مطالعه جداگانه یک ساختار عاملی پایدار همسانی درونی قابل قبول، پایایی ازمون _ باز آزمون و روایی سازه را برای فرم کوتاه بدست آورده اند. به علاوه مدعی هستند خصیصه های روان سنجی این فرم با نسخه ۳۶ماده ای برابری میکندفرم کوتاه دارای ۶ ماده برای سبک دلبستگی اجتنابی و ۶ ماده برای سبک دلبستگی اضطرابی است بدون اینکه ویژگی های روان سنجی فرم بلند را از دست دهد.ضرایب آلفای همسانی درونی از ۷۷% تا ۸۶% برای خرده مقیاس اضطراب ۸۷% تا ۸۸% برای خرده مقیاس اجتناب بدست آمده پایایی آزمون _ باز آزمون مناسبیطی یک ماه نیز حاصل شد.
شواهد برای روایی سازی نشان داده ارتباط مثبتی بین دلبستگی اضطرابی و اطمینان طلبی مفرط وجود دارد. این نتیجه همخوان با نظریه دلبستگی است که پیش بینی می کند افراد با سطوح بالای دلبستگی اضطرابی به شدت به تاییدات اجتماعی دیگران وابسته هستند(لوپز وبرینن، ۲۰۰۰ نقل شده در وی و دیگران، ۲۰۰۷) همچنین بین سبک دابستگی اجتنابی فرم کوتاه با ترس از صمیمیت و راحتی در خودافشایی، رابطه منفی وجود داشت.از طرف دیگر بین هر دو سبک اجتنابی اضطرابی با درماندگی روانشناختی ارتباط مثبت گزارش شده است(وی و دیگران، ۲۰۰۷).
۳) پرسش نامه رضایت زناشویی براتی و ثنایی (MCQ) :این پرسنامه توسط براتی و ثنایی (۱۳۷۵) ساخته شده است و دارای ۴۲ سوال است. بیشترین نمره ی کل پرسشنامه ۲۱۰ و کمترین نمره ۴۲ است. این پرسشنامه تعارض زوج ها را در هفت زمینه میسنجد و شدت تعارض زناشویی را برآورد می کند. پایایی کل این پرسشنامه توسط براتی و ثنایی (۱۳۷۹) برابر با ۵۲/۰ ،توسط دهقان (۱۳۸۰) برابر با ۷۲/۰ ، و توسط فرح بخش (۱۳۸۴) برابر با ۶۹/۰ به دست آمد.
شیوه اجرا:
با مراجعه به مراکز مشاوره و کلینیک های روانشناسی و با کسب اجازه از مشاوران حاضر در کلینیک، پرسشنامه های صمیمیت، سبک دلبستگی و تعارضات زناشویی بین افراد مراجعه کننده به آنجا توزیع گردید و از آنها خواسته شد به دقت و صادقانه به پرسشنامه ها پاسخ دهند. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها که به مدت ۳ هفته به طول انجامید، داده ها با توجه به شیوه نمره گذاری جهت تجزیه و تحلیل وارد برنامه تحلیل آماری گردید.

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از نرم افزارSPSS نسخه ۲۰ استفاده شده و از شیوه های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون) به شیوه همزمان استفاده شد.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

الف) یافته های توصیفی
کل آزمودنی ها شامل ۱۶۰ نفر ( ۸۰ نفر زن و ۸۰ نفر مرد) متاهل بودند که میانگین سنی آنها ۳۴ و با انحراف معیار ۴ سال بود. میانگین مدت ازدواج ۷ با انحراف معیار ۲ سال بدست آمد. وضعیت تحصیلات آزمودنیها در جدول ۴-۱- آمده است:

۴-۱- وضعیت تحصیلات آزمودنیها

فراوانی
درصد
درصد معتبر
فراوانی تجمعی
پاسخ داده
بی سواد
۷
۴/۴
۴/۴
۴/۴

کم سواد
۲۰
۵/۱۲
۵/۱۲
۹/۱۶

دیپلم
۲۰
۵/۱۲
۵/۱۲
۴/۲۹

فوق دیپلم
۱۰
۲/۶
۲/۶
۶/۳۵

لیسانس
۴۷
۴/۲۹
۴/۲۹
۶۵

فوق لیسانس
۵۶
۳۵
۳۵
۱۰۰

مجموع
۱۶۰
۱۰۰
۱۰۰

همانطور که در جدول ۴-۱ مشاهده میشود وضعیت تحصیلات آزمودنیها آمده است. مشاهده میشود بیشتر آزمودنی ها در مقطع تحصیلی فوق لیسانس بودهاند.

جدول ۴-۲- میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

صمیمیت روانشناختی
سبک اجتنابی
تعارض زناشویی
سبک اضطرابی
میانگین
۵/۳۴
۱/
۳۹
۲۵/۳۴
۳۸/۳۵
انحراف معیار
۹۵/۱
۷۵/۱
۹۶/۱
۵۸/۱
تعداد
۱۶۰

در جدول ۴-۲ وضعیت میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ( صمیمیت روانشناختی، سبک اجتنابی ، سبک اضطرابی و تعارض زناشویی) آمده است.
جدول ۴-۳- وضعیت نرمال بودن داده

صمیمیت روانشناختی
سبک اجتنابی
تعارض زناشویی
سبک اضطرابی
تعداد
۱۶۰
۱۶۰
۱۶۰
۱۶۰
آماره z
459/1
752/1
234/1
525/1
سطح معنی داری
۵۹/۰
۴۳/۰
۶۵/۰
۵۷/۰

در جدول ۴-۳- مشاهده می شود متغیرهای پژوهش از وضعیت نرمالی برخوردارند همانطور که مشاهده می شود سطح معنی داری در تمام متغیرها بیشتر از ۰۵/۰ بدست آمده است.
ب) یافته های استنباطی
فرضیات تحقیق
فرضیه اول) سبک های دلبستگی میتواند تعارضات زناشویی را پیش بینی کند.
به منظور بررسی پیش بینی میزان تعارضات زناشویی توسط سبکهای دلبستگی از رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان استفاده گردید که نتایج در جداول زیر مشاهده می شود:
جدول ۴-۴- خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون تعارضات زناشویی بر سبک های دلبستگی
منبع واریانس
مجموع مجذورات
df
میانگین مجذورات
F
سطح معنادار
R
2R
SE
رگرسیون
۷۲/۳۵۲
۲
۳۶۴/۱۷۶
۹۷/۱۱۱
۰۰۱/۰
۷۶۷/۰
۵۸۸/۰
۲۵۵/۱
باقیمانده
۲۷/۲۴۷
۱۵۷
۵۷/۱

کل
۰۰/۶۰۰
۱۵۹

براساس این نتایج میزان F مشاهده شده (۹۷/۱۱۱) معنادار است (۰۱/۰≥P) و ۸/۵۸% واریانس مربوط به تعارضات زناشویی توسط سبکهای دلبستگی تبیین می‌شود (۵۵۸/۰ = R2). با توجه به معنی‌دار بودن رگرسیون تعارضات زناشویی بر سبکهای دلبستگی ضرایب مربوط به معادله پیش‌بینی در جدول ۴-۵ ارائه گردیده است:
جدول ۴-۵- ضرایب معادله پیش‌بینی تعارضات زناشویی با استفاده از سبکهای دلبستگی
مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
t
سطح معنی داری

B
خطای استاندارد
Beta

1
ثابت
۹۷۰/۰
۶۵۶/۲

۳۶۵/۰
۷۱۶/۰

سبک اجتنابی
۷۴۲/۰
۰۶۳/۰
۶۶۴/۰
۸۰۹/۱۱
۰۰۱/۰

سبک اضطرابی
۲۴۲/۰
۰۶۹/۰
۱۹۷/۰
۵۰۹/۳
۰۰۱/۰

ضرایب رگرسیون هر یک از دو متغیر پیش‌بینی نشان می‌دهد که سبک پیوند اجتنابی (۰۱/۰≥P) و سبک اضطرابی(۰۱/۰≥P) ‌می‌توانند واریانس متغیر تعارضات زناشویی را به صورت معنی‌دار تبیین کنند.
ضریب تأثیر سبک اجتنابی (۷۴۲/۰ = B) با توجه به آماره t نشان می‌دهد که سبک اجتنابی با اطمینان ۹۹/۰ می‌تواند تغییرات مربوط به تعارضات زناشویی را پیش‌بینیکند. این ضریب تاثیر مثبت است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان تعارضات زناشویی اضافه شود مقدار۷۴۲/۰بر نمره فرد در سبک اجتنابی اضافه می‌شود.
همچنین ضریب تأثیر سبکاضطرابی (۲۴۲/۰ = B) با توجه به آماره t نشان می‌دهد که سبک اضطرابی با اطمینان ۹۹/۰ می‌تواند تغییرات مربوط به تعارضات زناشویی را پیش‌بینی کند. این ضریب تاثیر مثبت است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان تعارضات زناشویی اضافه شود مقدار ۲۴۲/۰ بر نمره فرد در سبک اضطرابی اضافه می‌شود.
فرضیه دوم ) صمیمیت روانشناختی میتواند تعارضات زناشویی را پیش بینی کند.
به منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول ۴-۶ مشاهده می شود:

جدول ۴-۶- ضریب همبستگی صمیمیت روانشناختی و تعارضات زناشویی

تعارض زناشویی
صمیمت روانشناختی
تعارض زناشویی
ضریب همبستگی پیرسون
۱
۲۳۵/۰-

سطح معنی داری

۰۰۳/۰

تعداد
۱۶۰
۱۶۰
صمیمیت روانشناختی
ضریب همبستگی پیرسون
۲۳۵/۰-
۱

سطح معنی

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *