دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

تکه ای از متن پایان نامه :

دهند؛ پس مشارکت مؤثر را ناشی از سهیم شدن در نظام قدرت و تصمیم گیری می دانند. به عبارت بهتر آنان کسب قدرت را پیش نیاز اصلی مشارکت قلمداد می کنند. نظریه پردازانی رویکرد مانند بلومر معتقدندکه فایده ای که از رفتار  خاصی برای افراد متصور می باشد باعث اقدام به اقدام یا بی عملی می گردد براین اساس پیامد و نتایجی که از مشارکت حاصل می گردد در میزان مشارکت افراد تعیین کننده می باشد. لذا ایجاد مشوقهای از سوی مسئولین در امر مشارکت تاثیرگذار خواهد بود با این کار افراد احساس می کنند مشارکت آنها پیامد مثبتی در پی دارد و در نتیجه اقدام به مشارکت خواهند داشت.

 

۲-۳-۱۲-۳- پارادایم ترکیبی:

این پارادایم با در نظر داشتن پیچیدگی و ابعاد متعدد و چندگانه واقعیت اجتماعی و برای پرهیز از هرنوع تقلیل گرایی، برای تبیین مشارکت اجتماعی در سالهای اخیر رشد یافته و معتقد می باشد در تبیین واقعیت ها و فرایندهای اجتماعی، بایستی نگاهی کل گرایانه تر داشت و نوعی کثرت گرایی روش شناختی را پذیرفت. برای مثال پوتر و توماس بر در نظر داشتن عوامل ساختاری و نیز عامل فعال انسانی در پویش­های توسعه و مشارکت تأکید کرده اند چراکه  از نظر آنان، تأکید بر یک عامل در روند توسعه تصویر ناقصی از آن ارائه می دهد(همان، ۸۸-۸۷).

رویکرد پارادایم ترکیبی مشارکت، با طرح اندیشه های توسعه از پایین، درون زا و بومی که  با مفاهیم خوداتکایی و مشارکت مردمی آمیختگی شدیدی دارد و بر بهره گیری از منابع طبیعی، انسانی و نهادی با هدف ارضاء نیازهای اساسی افراد هر منطقه تأکید دارند، قرابت دارد. اندیشه صاحبنظرانی زیرا گاندی، نایرره، شوماخر و ساکس در طرح این رویکرد تأثیرگذار بوده می باشد.

 

درگروه ها وسازمان ها  (سازمان های اجتماعی، اتحادیه­های شغلی وصنفی، گروه های مدافع، علائق خاص و…) احتمال مشارکت در فعالیت اجتماعی وسیاسی رابیشتر می کند. این عوامل در جوامعی که فرصت­های تحرک فردی در آن­ها محدودتر می باشد، اهمیت بیشتری دارد (رضائی، ۱۳۷۵: ۲۵-۲۴).

بعضی صاحبنظران نیز، مشارکت را گامی برای رسیدن به اشتراک مساعی می دانند وحرکت به سوی اشتراک مساعی را باچند مرحله نشان می دهند:

مرحله اول: روش پدرفرزندی: از بشر مواظبت می گردد، بدون آن که به او گفته گردد.

مرحله دوم: ارتباطات: بشر گفته می گردد چرا بایستی کارها انجام شوند، در این مرحله بشر مطلع می گردد.

ارزیابی تأثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید