دانلود پایان نامه

که این دغدغه ها ، تدابیر و اقدامات بالینی را خنثی می کنند . دغدغه های موصوف عبارتند از: ارعاب عمومی ، بازدارندگی ، حفظ نظم و جنبه سزادهی مجازات .
۲-۱-۲-۲-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدامات تأمینی را می توان به دو دسته تقسیم کرد ؛ دسته اول ، اقدامات تأمینی با خصوص غالب بازپروری ( اقدامات تربیتی – درمانی ، اقدامات مراقبتی – نظارتی ، اقدامات تأمینی جدا کننده ) ؛ دسته دیگر اقدامات تأمینی با خصوصیت غالب خنثی سازی وطرد کنندگی .۷۶اینک با این اوصاف به بررسی دستوراتی می پردازیم که دادگاه به استناد ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی می تواند بر مجرمان سابقه دار اعمال کند ومقنن آن دستورات را در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی احصاء کرده است . نظر به این که ماهیت این دستورات ، اقدام تأمینی است ، باتوجه به دسته بندی که از اقدامات تأمینی صورت گرفت ، اقدامات مرتبط با بندهای شش گانه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، مورد بررسی قرار می گیرند.در گروهی از بزهکاران ، ارتکاب جرم ناشی از بیماری ها و ابتلاء به عادت هایی است که قبل از اقدام به درمان یا ترک آنها ، اعمال هر مجازاتی بیهوده است . بنابراین ضرورت دارد که نقص های جسمی روانی این نوع افراد در بیمارستان ها ومراکز تخصصی معالجه شود . ۷۷در راستای توجه به این امر ، قانونگذار در بند یک ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، در مورد کسانی که مشمول تعلیق اجریا مجازات می گردند ، چنین مقرر کرده است : ” مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه ، برای درمان بیماری یا اعتیاد خود ” .
یکی دیگر از دستورات مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازت اسلامی که در بند ۲ به آن اشاره شده است ، اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی است . مهم ترین اقدام تأمینی برای پیشگیری از تکرار جرم ، آموزش علمی وحرفه ای است . ضرورت تأسیس مراکز آموزش فنی وحرفه ای در بند ۴ ماده ۲ قانون اقدامات تأمینی راجه به تأسیس کارگاه های کشاورزی وصنعتی وبند یک آن ماده که ناظر به تأسیس کانون اصلاخ وتربیت است ، ونیز ماده ۶ قانون اقدامات تأمینی مورد تأکید قرار گرفته است . در ماده ۶ قانون مذکور ، قانونگذار برای دستور نگهداری مجرم در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی ، مدت تعیین نکرده است و قاضی می تواند به صورت نامعین در مورد آن حکم کند. این در حالی است که قانونگذار در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی قاضی را مکلف نموده که مجرم را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد ، به اجرای دستورات موضوع ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ملزم نماید
دسته دیگر از اقدامات تأمینی ، با خصیصه غالب باز پروری واصلاح ، تدابیری است که از طریق دور کردن شخص از محیط هایی که زمینه تکرار جرم را فراهم می سازد ، موجب اصلاح فرد بزهکار می شود . در مورد افرادی که دارای حالت خطرناکند ، تا زمانی که عوامل ایجاد کننده بزهکاری ومؤثر در ارتکاب جرم وجود داشته باشد وبرای جداساختن شخص از آن عوامل ومحیط اقدامی نشود ، اعمال مجازات بی ثمر خواهد بود . طبق ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تعلیق اجرای مجازات ، دادگاه می تواند در مدت تعلیق ، محکوم علیه را ملزم به رعایت تکالیفی بنماید ، از جمله : ” خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات وترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد ” ۷۸
” خودداری از اشتغال به کار یا حفه معین ” ۷۹” خودداری از رفت وآمد به محل های معین ” ۸۰ موارد ذکر شده از مصادیق بارز اقدامات تأمینی جداکننده می باشد .دراین موراد، فرض براین است که اشتغال به کار یا حرفه معین ومعاشرت با افرادی که دادگاه مشخص کرده ویا رفت وآمد به محل های خاص ، در ارتکاب جرم از طرف بزهکار مؤثر بوده ولازمه رفع ” حالت خطرناک ” واصلاح وتربیت مجرم ، جداساختن ودور کردن وی از این عوامل می باشد . ۸۱نوع دیگر از اقدامات تأمینی با خصیصه بازپروری ، تدابیری است که با مراقبت ونظارت بزهکاران ، اسباب اصلاح وتربیت آنان را فراهم می کند. در بند ۶ ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، ازجمله دستورهایی که دادگاه می تواند هنگام صدور حکم تعلیق مجازات نسبت به محکوم علیه صادر کند واجرای آن را از وی بخواهد ، معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی است که دادستان تعیین می کند. این خود نوعی اقدام تأمینی مراقبتی – نظارتی است که به منظور نظارت بر اعمال ورفتار مجرم خطرناک در جهت جلوگیری از تکرار جرم به کار گرفته می شود.

۲-۲-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲)
در قانون جدید مجازات اسلامی با ابتکار درجه بندی کردن مجازات و اجرای قوانینی جدیدی مانند تعویق صدور حکم و موارد مشابه سعی شده است اقدامات مؤثری در جهت نگهداری از مجرمان صورت گیرد که در این قسمت به این موارد اشاره می کنیم.

۲-۲-۱-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی
در ماده ۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر شده چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهد. در مواد ۸۲ و ۸۳، دوره مراقبت و موارد تحت شمول آن و همچنین خدمات عمومی رایگان و موارد جزئی آن به تفصیل ذکر شده‌اند. در مواد ۸۴ و ۸۵ نیز انواع جزای نقدی جایگزین حبس بر حسب میزان ریالی آن پیش بینی شده‌اند. قانون‌گذار به طور خاص در فصل دهم از بخش کلیات قانون مجازات اسلامی یعنی از مواد ۸۷ الی ۹۴ تحت عنوان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت
ی اطفال و نوجوانان، موازین دقیقی را در حیطه جرایم و مجازات‌های کودکان از جمله مجازات‌های جایگزین مقرر کرده است که خود نیازمند شرح و بسط مستقل می‌باشد.در فصل نهم، طی مواد ۶۳ الی ۸۶ با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس، به طور مفصل مباحث مربوط به این موضوع ارایه شده است. در ماده ۶۳ مقرر شده مجازات‌های جایگزین حبس، عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود. در تبصره این ماده مقرر شده که دادگاه نمی‌تواند به بیش از ۲ نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد. در ماده ۶۴ تأکید شده که مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها ۳ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.در ماده ۶۷ تصریح شده که مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است. در ماده ۶۸ مقرر شده که مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. در ماده ۷۰، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع اعلام شده است. در ماده ۷۳ مقرر شده که مقررات این فصل از قانون در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی‌شود. در ماده ۷۶، مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در کنار قاضی اجرای احکام مجازات‌های جایگزین حبس پیش بینی شده است. در ماده ۷۸ مقرر شده که به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حاضر توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور تهیه می‌شود و با تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحو? همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، تعیین خواهد شد.

۲-۲-۱-۱- گفتار اول:ابتکارات قانون جدید در مجازات های جایگزین
در تحلیل اجمالی مفاد مقررات چند مورد برجسته را در این مجال محدود می‌توان یادآوری کرد که بسیاری از مفاد لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس که در سال ۱۳۸۴ توسط قوه قضاییه تقدیم دولت و مجلس شده بود در بخش مورد اشاره قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است فلذا معلوم شد که نیازی به تصویب مستقل مواد آن لایحه دیگر وجود نداشته و تمامی مواد آن در قانون مجازات اسلامی در همین بخش مجازات‌های جایگزین حبس یا چند ماده آن در بخش‌های دیگر قانون مجازات اسلامی منعکس شده است. دوم اینکه برابر مفاد قانون مجازات اسلامی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون طیف گسترده ای از محکومان دادگاه‌ها دیگر روانه زندان‌ها نخواهند شد و این امر بسیاری از ورودی‌های موجود به زندان‌ها را متوقف می‌کند و مانع بسیاری از آثار منفی موجود می‌شود .

۲-۲-۱-۲-گفتاردوم: ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی
چنانچه ذکر شد برابر ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است لزوماً به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهند شد. همچنین کسانی که مرتکب جرایمی شوند که مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است، جز در برخی موارد استثنایی که در ماده ۶۶ ذکر شده باز به جای حبس، به مجازات‌های جایگزین محکوم خواهند شد. همچنین مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است برابر ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی به جز در برخی موارد استثنایی به مجازات جایگزین محکوم خواهند شد.

۲-۲-۲- مبحث دوم:تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم این است که پس از احراز مجرمیت متهم، در مرحله ی صدور حکم ۸۲و با تحقق شرایطی حکم به مجازات داده نشده بلکه این حکم به تعویق می افتد. پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند. این نهاد به صورت قرار صادر می شود نه حکم. دادگاه نیز در صدور این قرار هیچ الزامی نداشته و از اختیارات دادگاه محسوب می شود. لازم به ذکر است این قرار با قرارهای مقرر در آیین دادرسی کیفری متفاوت است. زیرا آنچه محمل صدور قرار در آیین دادرسی کیفری است اصولاً انجام ۸۳تحقیقات مقدماتی می باشد در حالی که در خصوص این قرار، تحقیقات مقدماتی انجام شده و پرونده معد برای صدور حکم است که این قرار صادر می گردد.با تعریفی که در متن بالا از تعویق حکم در بالا آوردیم اصلی ترین نکته این موضوع است که در تعویق صدور حکم مراحل ابتدایی معنای خاصی ندارد و اصلی ترین مرجع رسیدگی کننده و صلاحیت دار موضوع دادگاه می باشد که با تشخیص خود به صدور این حکم می پردازد.البته این نکته حائز اهمیت است که گزارش هایی که در طول فرآیند رسیدگی به جرائم به دست دادگاه میرسد می تواند تأثیرات زیادی در تصمیمات دادگاه داشته باشد.

۲-۲-۲-۱-گفتار اول:تعویق به شکل ساده
در تعویق ساده مرتکب به طورکتبی متعهد می‌گردد درمدت تعیین ‌شده به‌وسیله دادگاه مرتکب‌جرمی ۸۴نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که درآینده نیز مرتکب جرم نشود. در این
نوع تعویق قانونگذار، تدابیری برای دوران تعویق درنظر نگرفته است و به طور کلی اذعان دارد که درمدت تعیین‌شده مرتکب جرمی نشود، سپس دادگاه مدت تعویق را معین می‌کند و باید بر رفتار متهم نظارت داشته باشد که البته نظارتی که به طوردائم به وسیله دادگاه بر رفتار متهم صورت گیرد امکان‌پذیر نمی‌باشد و باید پذیرفت که منظور این است که دادگاه به قرائن مطمئنه، متوجه شود که متهم متنبه شده و در دوران تعویق مرتکب جرم دیگری نشده است.

۲-۲-۲-۲-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی
در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می‌گردد دستورات و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد. طبق تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. یعنی برای صدور این قرار حضور متهم و درنظرگرفتن شخصیت و ظاهر وی با توجه به اوضاع و احوال موردنظر قانونگذار ضروری است و قاضی دادگاه باید با توجه به همه این موارد است که دادگاه می‌تواند قرار تعویق صادر نماید. اگر متهم با وصف ابلاغ قانونی احضاریه دردادگاه حاضرنشود مستحق‌مشمول قرارتعویق نخواهد بود. همچنین چنانچه متهم در بازاداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌‌نماید. دادگاه می‌تواند در این موارد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود. بحث اینجاست، درصورتی که متهم حاضر به ابداع تأمین مناسب و موردنظر قاضی نشود و قرار منتهی به بازداشت متهم گردد. و یا از قبل در بازداشتگاه باشد و دادگاه نیز نظر به صدور قرار تعویق صدور حکم داشته باشد تکلیف چیست؟ شاید قانونگذار در تبصره۲ ماده ۴۰ این نظر را پذیرفته است که درنهایت این موضوع را به نفع متهم تفسیر کردده است. و در نهایت نباید اخذ تأمین و تعیین تأمین منتهی به بازداشت متهم شود. اما با توجه به اینکه درنهایت صدور چنین قراری از اختیارات دادگاه است و دادگاه درنهایت با توجه و بررسی وضعیت ظاهری و اجتماعی و اخلاقی و تنبیه متهم مبادرت به صدور چنین قراری می‌نماید به نظر می‌رسد تصمیم نهایی با دادگاه است و دادگاه با ملاحظه امتناع متهم از سپردن تأمین، چنبن رفتاری را دال بر بی‌لیاقتی وی در گرفتن چنین حقی دلالت نموده و قرار تعویق صدور حکم را صادر نمی‌نماید. اما از لحن تبصره ۲ ماده ۴۰ که مقرر می‌دارد چنانچه متهم در بازداشت باشد دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدورحکم بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید و همچنین دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. منظور قانونگذار این بوده است که پس از صدور قرار تعویق دادگاه می‌تواند تأمین مناسب اخذ نماید و در صورت امتناع از سپردن تأمین دادگاه می‌تواند قرار تعویق صدور حکم را لغو کند بلکه باید بدون توجه به قرار تأمین صادره به تعویق صدور حکم پرداخته و متهم را از بازداشتگاه آزاد کند. این شاید با اختیار دادگاه در صدور قرار تأمین سازگار باشد. اما در هر حال هدف از صدور قرار تأمین‌را بیهوده می‌سازد و چنانچه‌متهم تأمین‌نسپارد دادگاه نباید اصرار نموده و پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، وی را بازداشت کند. ۸۵

۲-۲-۲-۳-گفتار سوم: نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار در طول مدت تعویق
اصطلاح بزهکاران مترادف

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *