دانلود پایان نامه

ارج از ایران…………………………………………………………….۴۹
۲-۷-۲-تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………۵۱

فصل سوم-روش شناسی تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۱-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۲-جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۳-روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………..۵۹
۳-۴-ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۶-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………..۶۰

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۴-۱- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..۶۳
۴-۲- اطلاعات تحلیلی……………………………………………………………………………………………..۶۶
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….۷۲
۵-۱-۱- نتایج توصیفی…………………………………………………………………………………………….۷۲
۵-۲-نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………۷۲
۵-۳-بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………..۷۳
۵-۴-محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………….۷۵
۵-۵-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….۷۶
۵-۶-خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………..۷۸
منابع………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

فهرست جداول
جدول ۳-۱ توزیع فراوانی و درصدی جامعه……………………………………………………………….۵۸
جدول ۳-۲ توزیع فراوانی و درصدی نمونه………………………………………………………………..۵۹
جدول۴-۱: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………….۶۳
جدول۴-۲ : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن………………………………….۶۴
جدول۴-۳ : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ……………………….۶۵
جدول۴-۴: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سمت شغلی ……………………..۶۶
جدول ۴-۵ نتایج آزمون تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………..۶۷
جدول ۴-۶ نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………۶۸
جدول ۴-۷ نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………۶۸
جدول ۴-۸ نتایج آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………………….۶۹
جدول ۴-۹ نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………۷۰
جدول ۴-۱۰ نتایج آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………………..۷۰

فهرست نمودار
نمودار ۲-۱ …………………………………………………………………………………………………………..۱۶
نمودار ۲-۲ …………………………………………………………………………………………………………..۴۶
نمودار۴-۱……………………………………………………………………………………………………………۶۳
نمودار۴-۲…………………………………………………………………………………………………………….۶۴
نمودار۴-۳…………………………………………………………………………………………………………….۶۵
نمودار۴-۴……………………………………………………………………………………. ……………………..۶۶

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر”بررسی روابط بین استرس شغلی و رضایتمندی شغلی با انگیزه کارکنان (مورد مطالعه: بانکهای دولتی در شهر بندرعباس)بوده است.روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارمندان بانک های دولتی بندر عباس و تعداد ۱۴۰ نفر بوده است و بر مبنای جدول مورگان که نمونه ۷۰ نفری را پیشنهاد کرده بود، برای دستیابی به نتایج بهتر ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی بوده است. برای سهولت در پرکردن پرسشنامه از هر بانک دولتی در بندرعباس، یک شعبه از هر بانک دولتی انتخاب گردید و ۳ پرسشنامه رضایت شغلی، استرس شغلی و انگیزه کارکنان،در بین حجم نمونه توزیع و در نهایت تعداد ۳۰۰ پرسشنامه(۱۰۰ نفر و هر نفر ۳ پرسشنامه) جمع‌آوری گردید.پرسشنامه ها از نظر روایی مورد نظر سنجی ۱۰ نفر صاحبنظر قرار گرفت و پس از تأیید استاد راهنما و مشاور اجرا شد. پایایی آن پس از اجرای آزمایشی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استرس شغلی ۷۸/۰، پرسشنامه رضایتمندی کارکنان ۷۶/۰ و پرسشنامه انگیزه کارکنان ۸۱/۰ بدست آمد.جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه، از روش های آمار توصیفی از جمله رسم جداول و نمودار محاسبه درصد، میانگین و انحراف معیار و همچنین جهت تحلیل های استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون از طریق نرم افزارSPSS استفاده شد. نتایج نشان داد: بین رضایت کارکنان و انگیزه کارکنان با استرس شغلی رابطه معنادار وجود دارد. بین مؤلفه های پرداخت، ماهیت شغل، فرصت های ارتقاء، حمایت سرپرست، رابطه همکاران و انگیزه کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلید واژه ها: استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزه، کارکنان بانک دولتی، بندر عباس

۱-۱- مقدمه
امروزه مسئولیت اداره منابع انسانی که بصورت گروه های مختلف کار، تقسیم شده است، به عهده مدیران متخصص و حرفه ای، قرار داده شده است. در دنیای پیشرفته امروز، نیروی انسانی از مهمترین و پرارزش‌ترین منابع تولید و اداره سازمان محسوب می گردد. در واقع عامل انسانی و کار است که در رسیدن به اهداف سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با سایر عوامل تولید، مقدار حاصل از آن بیش از میزانی است که به جریان تولید گذاشته است. از جمله عواملی که در بقای سازمان ها می توان به عنوان فرابندی اثرگذار ذکر کرد و همیشه مدنظر مدیران و مسئولان و کارگزاران یک سیستم باشد، نیروی انسانی کارآمد است که در جذب و به کارگیری آن باید سعی شود تا فردی انتخاب شود که شغلش علاوه بر مهیا نمودن زمینه‌ی اقتصادی و اجتماعی، از نظر فرهنگی و روانی نیز متناسب با تواناییهای جسمی و فیزیکی و روانی وی باشد و علائق و استعدادهای نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، چرا که کارکنانی که دارای روحیه‌ی بالا و خلاقیت و ابتکار می باشند و آماده‌ی به دست آوردن هرچه بیشتر مهارت هستند و به راحتی می توانند فرآیند بهبود و بهره وری سیستم را تسهیل نمایند، نارضایتمندی شغلی خود زمینه ساز نزول و بهره وری کمتر از هر سیستم یا جریان روند امور است و شاید بتوان، نارضایت شغلی، نارضایتی فردی از زندگی را نیز فراهم سازد، زیرا کسی که شغلش را دوست ندارد و احساس خویشاوندی نسبت به آن ندارد، برای شغلش ارزش زیادی قائل نیست(محمدی، ۱۳۹۰: ۵۴).
وجود نیروی انسانی سالم یک دارایی بزرگ برای هرسازمان به حساب می آید. در این میان اهمیت روانی کارکنان کمتر از سلامت جسمانی آنان نخواهد بود.یک محیط کاری پرفشار برای سلامتی کارکنان به ویژه سلامت روانی آنان بسیارخطرناک است. عملکرد مطلوب کارکنان نیازمند این است که آنان از کارِخود رضایت کافی داشته و دارای انگیزه و روحیه مناسب باشند. بدیهی است که پاداش مفید در بهره وری نیروی کار بوده و اثر مثبت دارد. آنچه امروز در علم مدیریت از جایگاهی خاص برخوردار است، اعتقاد داشتن بر این است که انگیزه های کارکنان، پایه های کارآیی و اثربخش سازمان را تشکیل می دهند و مدیرانی که به موفقیت و اعتلای سازمان خود علاقمند هستند، برای شناخت عواملی که بیشترین انگیزه را درکارکنان ایجاد می نمایند، تلاش وکوشش می کنند.اما این چیزی نیست که صرفاً مربوط به حال باشد، بلکه در زمینه رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی کارکنان تاکنون پژوهش های زیادی توسط پژوهشگران مؤسسه ها و مراکز پژوهش مختلف جهان صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان و علمای مدیریت در این زمینه ها صورت گرفته است و شاید بتوان تیلور را جزء اولین نظریه پردازان در این زمینه دانست. به عقیده تیلور برای اینکه مدیریت سازمان به نوآفرینی کارکنان امیدوار باشد، لازم است برای کارکنان انگیزش و پاداش ویژه ای فراهم آورد که از آنچه به یک کارگر متوسط در هر پیشه‌ای داده می شود، افزونترباشد.اما رضایت شغلی خود تعیین کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی است. مطالعات متعدد نشان

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *