پایان نامه درباره مفهوم و معیار تمیز شروع به جرم تخریب

بند اوّل: مفهوم و معیار تمیز شروع به جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی ایران و قوانین کشورهای دیگر «شروع به جرم» جرم مستقلی است و دارای ارکان و عناصر خاص خود بوده، از طرفی چون به حکم قانون برای رکن مادی آن مجازات پیش بینی گردیده است جرم محسوب می شود. قانون گذار در […]