پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ورزشکاران، گروه کنترل

حرکات کتف در طی الویشن در آزمودنی‌های سالم در طی الویشن شانه در سطح ساجیتال، مطالعات مختلفی یک فاز اولیهای گزارش کردهاند که کتف مشارکت کمی در طی الویشن شانه دارد (Inman et al., 1944; Fung et al., 2001, McClure et al., 2001); این فاز اولیه، دامنهای از ۰ تا ۹۰ درجه (Fung et al,.2001)، […]

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حمل و نقل

۱۹۳۰) حرکت همزمان و مداوم کتف و بازو را در طی الویشن بازو توصیف کرد. در همین زمان کادمن (Codman, 1934) یافته مشابهی گزارش و این حرکات هماهنگ را ریتم اسکاپولوهومرال نامید. این‌چنین کارها بر اساس مشاهدات کلینیکی و X-ray صورت می‌گرفت. اگرچه یک کلینیسین باتجربه قادر بود پاتولوژی کتف را با مشاهده شناسایی کند […]

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ورزشکاران

t al, 1976, Soderberg,1986). در دامنه‌ی حرکتی کامل ۱۸۰ درجه‌ی خم کردن یا دور کردن، نسبت دوری بازویی به کتف ۲ به ۱ است. لذا ۱۲۰ درجه‌ی حرکت دوری بازویی و ۶۰ درجه حرکت کتف، دامنه‌ی حرکتی ۱۸۰ درجه را تولید میکند (Halbach et al, 1985). اعمال مفاصل مشارکت‌کننده برای تولید حرکت کتف عبارت است […]

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بالایی، آزمودنی، ریتم، می‌شد

ابداکشن ۹۰ درجه شانه (از صفر تا ۹۰ درجه) در سطح اسکاپشن در مدت ۲ ثانیه و نگه‌داری آن به مدت ۳ ثانیه.۴- انجام ابداکشن ۱۳۵ درجه شانه (از صفر تا ۱۳۵ درجه) در سطح اسکاپشن در مدت ۳ ثانیه و نگه‌داری آن به مدت ۳ ثانیه. برای تنظیم ریتم حرکت ابداکشن شانه، از مترونوم […]

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ورزشکاران، حداکثر قدرت، روش پژوهش

ارزیابی، درمان و توان‌بخشی اختلالات شانه و مربیان ورزشی در جهت تهیه پروتکلهای تمرینی کمک کند.۳- بررسی پیامد سازگاری مفصل شانه (برتر و غیر برتر) در رشتههای مختلف پرتاب از بالای سر به دلیل ماهیت هر رشته ورزشی، میتواند توصیههای تمرینی (تقویتی و انعطاف‌پذیری) جهت پیشگیری از آسیبهای مجموعه شانه فراهم نماید.۴- نتایج این مطالعه […]

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ورزشکاران

ت بین گروهی (ابداکشن ایستا) ۱۹۲ جدول ۴-۸۶: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک بین گروه‌ها (ابداکشن ایستا) ۱۹۲ جدول ۴-۸۷: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه بین نسبت هم انقباضی عضلات مختلف اسکاپولوتراسیک در نگه‌داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ۱۹۳ جدول ۴-۸۸: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای […]

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حداکثر قدرت

اسکاپولوتراسیک ۷۵ جدول ۲- ۴: خلاصه مطالعات در مورد سطح فعالیت عضلات شانه در طی الویشن شانه ۷۵ جدول ۳-۱: مشخصات گروه‌های مختلف تحقیق ۷۹ جدول ۴-۱: ویژگی‌های دموگرافیک گروه‌های مختلف تحقیق ۱۰۳ جدول ۴-۲: حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها (برحسب کیلوگرم) در گروه‌های مختلف تحقیق ۱۰۳ ۴-۳: چرخش بالایی کتف (برحسب درجه) در زوایای مختلف […]

پایان نامه با کلید واژگان ۱۳۵، غیر، قدامی، دلتوئید

میانی برتر۴۵-۰۵/۹±۶/۱۴۰۱/۵±۳/۱۲۶/۶±۷/۷۷/۶±۴/۱۱ ۹۰-۰۶/۹±۶/۲۱۵/۱۱±۵/۲۰۸/۹±۵/۱۴۶/۱۰±۳/۲۰ ۱۳۵-۰۴/۸±۷/۲۲۱/۱۲±۳۱/۱۹۹/۱۲±۳/۱۳۸/۱۰±۱/۲۲ غیر برتر۴۵-۰۴/۸±۴/۱۱۰۵/۴±۸/۹۴/۵±۷/۵۳/۶±۸/۸ ۹۰-۰۳/۸±۸/۱۸۱/۱۰±۷/۱۷۱/۷±۳/۱۰۴/۹±۹/۱۶ ۱۳۵-۰۱/۸±۵/۱۸۰۱/۱۱±۶/۱۵۷/۸±۸/۸۲/۶±۰۸/۱۶ تحت خاری- دلتوئید قدامی برتر۴۵-۰۸/۹±۰۲/۱۵۷/۴±۷/۱۱۰۲/۶±۳/۷۹/۶±۷/۱۰ ۹۰-۰۳/۱۱±۸/۲۱۱/۱۱±۲/۱۹۷/۱۱±۶/۱۴۹/۱۰±۵/۱۸ ۱۳۵-۰۱/۱۱±۰۶/۲۴۷/۱۱±۳/۱۸۴/۱۲±۸/۱۲۶/۹±۵/۲۰ غیر برتر۴۵-۰۶/۸±۴/۱۱۶/۳±۴/۹۱/۵±۴/۵۳/۶±۳/۸ ۹۰-۰۵/۱۰±۵/۱۹۶/۹±۴/۱۶۸/۷±۲/۱۰۴/۹±۴/۱۵ ۱۳۵-۰۶/۱۱±۳/۲۰۶/۱۰±۱۵۴/۸±۴/۸۴/۶±۵/۱۴ دلتوئید میانی- پشتی بزرگ برتر۴۵-۰۶/۲±۸/۷۲/۲±۵/۵۳/۱±۸/۱۵/۳±۸/۷ ۹۰-۰۹/۶±۶/۱۱۰۵/۳±۱/۸۴/۱±۵/۲۵/۵±۴/۷ ۱۳۵-۰۳/۷±۱/۱۴۸/۲±۳/۱۱۹/۱±۳/۳۳/۴±۴/۱۱ غیر برتر۴۵-۰۵/۳±۴/۵۹/۱±۲/۴۹۴/۰±۵/۱۴/۳±۲/۵ ۹۰-۰۵/۵±۶/۹۶/۲±۳/۵۷۹/۰±۶/۱۵/۴±۲/۵ ۱۳۵-۰۸/۵±۷/۱۱۴/۳±۶/۷۹۰/۰±۲۲/۳±۵/۸ دلتوئید قدامی – پشتی بزرگ برتر۴۵-۰۵/۲±۴/۷۱/۲±۴/۵۳/۱±۸/۱۷/۳±۵/۷ ۹۰-۰۶/۶±۹/۱۰۹/۲±۷/۷۵/۱±۵/۲۲/۵±۰۷/۷ ۱۳۵-۰۳/۷±۶/۱۳۷/۲±۸/۱۰۹/۱±۳/۳۲/۴±۸/۱۰ غیر برتر۴۵-۰۳/۳±۱/۵۷/۱±۱/۴۸۸/۰±۴/۱۳/۳±۰۳/۵ ۹۰-۰۸/۴±۹۵/۲±۰۹/۵۸۳/۰±۶/۱۴/۴±۰۷/۵ ۱۳۵-۰۸/۵±۴/۱۱۲/۳±۴/۷۹۲/۰±۹/۱۲/۳±۹/۷ ۴-۲-۴-۴-۲ اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانهی گروه‌های مختلف تحقیق […]

پایان نامه با کلید واژگان غیر، ۱۳۵، ۴۵-۰، ۹۰-۰

±۷/۷۴۵/۴ ±۹/۱۴ غیر برتر۴۵۴۱/۲ ±۶/۳۸۸/۱ ±۷/۲۹۳/۱ ±۸/۲۰۶/۳ ±۴/۶ ۹۰۰۱/۲ ±۵/۴۹۰/۲ ±۷/۳۷۶/۲ ±۱/۴۸۳/۳ ±۷/۸ ۱۳۵۲۰/۲ ±۲/۶۰۹/۳ ±۷/۳۱۳/۳ ±۶/۵۴۴/۴ ±۷/۱۱ ذوزنقه میانی برتر۴۵۷۶/۲ ±۱/۷۸۵/۳ ±۸/۵۴۷/۴ ±۵/۶۷۶/۱ ±۳/۱۱ ۹۰۶۱/۲ ±۲/۱۲۵۳/۵ ±۷/۹۸۳/۳ ±۷/۱۰۵۳/۵ ±۳/۱۶ ۱۳۵۲۵/۲ ±۲/۱۵۵۸/۶ ±۴/۱۱۸۴/۳ ±۱/۱۴۱۶/۱ ±۵/۲۲ غیر برتر۴۵۴/۵ ±۹/۵۲۱/۲ ±۷/۴۰۴/۳ ±۲/۴۲۸/۳ ±۱/۹ ۹۰۴/۵ ±۵/۹۲۱/۴ ±۷/۶۸۳/۲ ±۶/۷۴۲/۵ ±۹/۱۴ ۱۳۵۴۸/۲ ±۸/۱۲۶۰/۵ ±۹/۸۷۷/۳ ±۷/۱۰۲۵/۹ ±۴/۱۹ ذوزنقه پایینی برتر۴۵۷۶/۲ ±۱/۶۱۲/۳ […]

پایان نامه با کلید واژگان قصد استفاده، کنترل حرکت

بازو را در مقابل مقاومت انجام دهد. سپس انقباض در ناحیه قدامی عضله پشتی بزرگ در سطح زاویه تحتانی کتف لمس می‌شد. الکترودها در جهت موازی با تارهای عضلانی قرار می‌گرفت. شکل ۳-۸: محل قرارگیری الکترودها برای عضله دندانه‌ای قدامی ۳-۵-۲-۲-۱-۸ پشتی بزرگ بعد از لمس کتف، الکترودها تقریباً ۴ سانتی‌متر زیر نوک پایینی کتف۴۵، […]