منابع مقاله درمورد افزایش، سویه، تلقیح، گیاه

اگزالات و استات که نقش مهمی در جذب فسفر و آهن دارند را افزایش دهند. لذا تلقیح گیاهان گرامینه به خصوص گندم با سویه های PGPR و بررسی تاثیرآنها روی جذب مواد غذایی از خاک توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نمود. البته ناگفته نماند که افزایش مقدار تراوه های ریشه ای در […]

منابع مقاله درمورد افزایش، ریشه، تولید، سویه

انتقال آهن از این سیدروفورهای میکروبی به درون خود می باشند (گلیک و همکاران ،۱۹۹۵). باکتری های محرک رشد ریزوسفری قادرند با تولید سیدروفور منابع آهن قابل جذب برای گیاهان را در خاکهای آهکی افزایش دهند (کرولی و همکاران، ۲۰۰۶). دریک آزمایش گلدانی مشاهده شد که P.aeuroginosa 7NSK2 به دلیل توانایی درتولید سیدروفور پیوردین قادراست […]

منابع مقاله درمورد منابع رشد

بهاره و پاییزه متفاوت است. ارقام زمستانه (پاییزه) تعداد پنجه بیشتری تولید می کنند. گندم پاکوتاه معمولا تعداد بیشتری پنجه دارند. معمولا ظهور و رشد پنجه ها تا قبل از طویل شدن ساقه ها پایان می یابد. همه پنجه ها در گندم سنبله تولید نمی کنند. تعدادی از پنجه ها قبل از گرده افشانی از […]

پایان نامه با موضوع افزایش، سویه، تلقیح، گیاه

اگزالات و استات که نقش مهمی در جذب فسفر و آهن دارند را افزایش دهند. لذا تلقیح گیاهان گرامینه به خصوص گندم با سویه های PGPR و بررسی تاثیرآنها روی جذب مواد غذایی از خاک توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نمود. البته ناگفته نماند که افزایش مقدار تراوه های ریشه ای در […]

پایان نامه با موضوع افزایش، ریشه، تولید، سویه

انتقال آهن از این سیدروفورهای میکروبی به درون خود می باشند (گلیک و همکاران ،۱۹۹۵). باکتری های محرک رشد ریزوسفری قادرند با تولید سیدروفور منابع آهن قابل جذب برای گیاهان را در خاکهای آهکی افزایش دهند (کرولی و همکاران، ۲۰۰۶). دریک آزمایش گلدانی مشاهده شد که P.aeuroginosa 7NSK2 به دلیل توانایی درتولید سیدروفور پیوردین قادراست […]

پایان نامه با موضوع منابع رشد

بهاره و پاییزه متفاوت است. ارقام زمستانه (پاییزه) تعداد پنجه بیشتری تولید می کنند. گندم پاکوتاه معمولا تعداد بیشتری پنجه دارند. معمولا ظهور و رشد پنجه ها تا قبل از طویل شدن ساقه ها پایان می یابد. همه پنجه ها در گندم سنبله تولید نمی کنند. تعدادی از پنجه ها قبل از گرده افشانی از […]

پایان نامه درمورد رزین، پلی، الیاف، یورتان

می‌گیرند تا عبور رزین به داخل تقویت کننده را تسهیل بخشند. که نهایتاً جزئی از قطعه می‌شوند.گام دوم: مجاری رزین و خلأ الف- انتخاب مجاری جریان رزین: مجاری ورودی جریان رزین به درون قالب باید طوری انتخاب شود تا رزین به خوبی و در کم‌ترین زمان ممکن وارد قالب شده و الیاف آغشته شوند. معقول […]

پایان نامه درمورد صنعت دارو

ت رس از هم باز نشده و پرکننده در ابعاد میکرون در درون بستر حضور دارد. خواص این کامپوزیت در محدوده میکرو کامپوزیت‌های متداول بوده در زمره نانو کامپوزیت‌ها قرار نمی‏گیرد[۴۴].۲-۴-۲-نانو کامپوزیت در هم رفته۳۶ در این کامپوزیت‌ها یک یا چند زنجیر پلیمری وارد فواصل بین لایه‏ها شده و صفحات همگی به میزان مشخصی از […]

پایان نامه درمورد الیاف، پلی، تهیه، رزین

) و ناپیوسته‌ (الیاف) است. امروزه کامپوزیت‌ها در محدوده وسیعی از کاربردها از جمله در زمینه‌هایی نظیر حمل و نقل، ابزار آلات، الکترونیک و محصولات دیگر به کار می‌روند. کامپوزیت‌ها علیرغم داشتن مزایایی نظیر هزینه‌ی کم، مدول و مقاومت کششی بالا، اغلب باعث کاهش وضوح نوری و شفافیت و صافی سطح محصولات تهیه شده و […]

منابع و ماخذ مقاله بازدارندگی، تجزیه واریانس، تحلیل آماری

دو غلظت ۵ وl/ml µ ۸/۲ به طور معنی داری بیش از دو غلظت پایین بود اما تفاوتی با غلظتl/ml µ ۵/۱ نداشت. بر اساس نتایج ثبت شده، درصد بازدارندگی ناشی از دو غلظت اخیر با هر سه غلظت پایین تر معنی دار بودند. میزان بازدارندگی ناشی از دو غلظت ۵/۱ وl/ml µ ۸/۰پس از […]