پایان نامه ارشد : آزادی مشروط – جرم تخریب

گفتار دوّم: آزادی مشروط آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می‌شود، تا چنانچه در طول مدّتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. مبانی آزادی مشروط: اول- هدف […]